Adnoddau ar gyfer Garddwyr

Yma, fe ddewch chi o hyd o gyngor ac awgrymiadau gan ein harbenigwyr i’ch cael chi i dyfu a garddio ar eich gorau!

Cliciwch ar y teitlau isod am fwy o wybodaeth a dogfennau defnyddiol.

Dail Coed Cymru

Mae Cymru’n gartref i amrywiaeth o goed ac mae llawer ohonynt yn cael eu hystyried yn gysegredig mewn chwedloniaeth Geltaidd, p’un ai fel symbolau neu oherwydd eu priodweddau meddyginiaethol.

Defnyddiwch ein hadnodd Dail Coed Cymru defnyddiol i adnabod coed cyffredin.


Canllawiau Blodau Gwylltion

Blodau Gwylltion Mawrth

Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo.  Cewch weld y rhywogaethau i chwilio amdanyn nhw yn y canllaw defnyddiol hwn gan brosiect Caru Natur Cymru.

Blodau Gwylltion Ebrill

Ebrill yw un o’r misoedd gorau i flodau gwylltion, yn enwedig rhai’r coedlannau.

Mae Caru Natur Cymru wedi creu’r adnodd adnabod gwych hwn, faint ohonynt gallwch chi eu darganfod?

Blodau Gwylltion Mai

Ddiwedd y gwanwyn, mae’r gwrychoedd yn llawn blodau gwyllt ac mae’r dolydd yn dechrau dod yn fyw.

Mae Caru Natur Cymru wedi creu’r adnodd adnabod gwych hwn, ewch ati i weld faint o’r rhywogaethau hyn y gallwch ddod o hyd iddynt.

Blodau Gwylltion Mehefin

Mis Mehefin yw uchafbwynt blodau gwyllt Prydain gan fod mwy o flodau yn agored nag yn ystod unrhyw fis arall o’r flwyddyn.

Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Mehefin.

Blodau Gwylltion Gorffennaf

Erbyn mis Gorffennaf mae’r dolydd wedi dod i aeddfedrwydd, a blodau gwyllt diwedd y gwanwyn wedi pylu a bwrw eu hadau. Mae’r glaswelltau’n dal ac yn llyfn ac yn siglo yn yr awel dyner, gan gysgodi’r mamaliaid a’r pryfed sy’n byw yn yr isdyfiant.

Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Gorffennaf.

Blodau Gwylltion Awst

Wrth i’r nosweithiau gau amdanom, mae dail melyn cyntaf yr hydref yn dechrau ymddangos. Fodd bynnag, mae diwedd yr haf yn dal i ddarparu arddangosfeydd ysblennydd o liw.

Gallwch ddarganfod blodau gwylltion mis Awst yn y canllaw hwn gan Caru Natur Cymru.


Planhigion ar gyfer Peillwyr

Planhigion Cynnar y Gwanwyn ar gyfer Peillwyr

Yma, rydym wedi casglu ynghyd wybodaeth am y planhigion gorau ar gyfer peillwyr i gadw golwg amdanynt ddechrau’r tymor ym misoedd Ebrill a Mai, a hynny’n seiliedig ar yr ymchwil a wnaed yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’n cynnwys pa rywogaethau o beillwyr sy’n debygol o gael eu darganfod ar y rhywogaethau hyn, ynghyd ag ychydig o awgrymiadau o ran sut i’w hannog i dyfu er mwyn cynyddu’r porthiant ar gyfer y peillwyr.

Planhigion Cynnar yr Haf ar gyfer Peillwyr

Erbyn inni gyrraedd dechrau’r haf, mae arferion chwilio peillwyr wedi newid yn rhyfeddol.  Mae gwaith ymchwil yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi datgelu’r planhigion mae peillwyr yn chwilio amdanynt fywaf yn ystod Mehefin a Gorffennaf.

Disgrifir y planhigion hyn yma, ynghyd â’r peillwyr rydych yn debygol o’u gweld yn bwydo arnynt.

Creu Hafan Wanwyn Arbennig ar gyfer Peillwyr

Am dyfu planhigion sy’n berffaith ar gyfer peillwyr?  Pan fydd pryfed peillio yn ymddangos ar ddiwrnodau cynnes yn niwedd y gaeaf a dechrau’r gwanwyn, chwilio am eu prydau cyntaf o’r tymor y byddant.

Yn seiliedig ar eu gwaith ymchwil, mae gwyddonwyr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi llunio rhestr o argymhellion o ran rhai o’r planhigion gorau ar gyfer yr ardd yn y gwanwyn, sydd i’w plannu yn ystod yr hydref.

Plannu ar gyfer Peillwyr

Trwy blannu’r math iawn o blanhigion yn eich gardd, medrwch helpu pryfed sy’n peillio.

Mae gerddi yn gynefin bywyd gwyllt cynyddol bwysig yng Nghymru, yn y trefi ac yn y dinasoedd, ynghyd ag yn y pentrefi a ffermdai anghysbell. Os wnewch chi eich gardd yn bantri i
wenyn, pryfed hofran, pili-palod, a chwilod, byddwch yn helpu i gynyddu’r niferoedd o bryfed gwyllt sy’n peillio.  Bydd ein llyfryn Planhigion sy’n Peillio yn eich cyflwyno i ddeg o’r teuluoedd planhigion pwysicaf ar gyfer pryfed sy’n peillio yng Nghymru.

Garddio ar gyfer Peillwyr

Mae pryfed sy’n ymweld â blodau yn beillwyr hanfodol y bwyd rydym yn ei fwyta ac mae’r dirywiad yn eu niferoedd a’u hiechyd yn achos pryder mawr.  Mae peillwyr yn amrywiol gan gynnwys cacwn, pryfed hofran, gwenyn unigol, ieir bach yr haf a gwenyn mêl.  Wrth i ni golli cynefinoedd llawn blodau, newid yn yr hinsawdd a’r defnydd o blaleiddiaid, cafwyd effaith fawr ar ein peillwyr gwyllt a’r rhai a reolir.

Mae gerddi yn dod yn gynyddol bwysig fel llochesi pwysig i beillwyr a bywyd gwyllt.  Yma, cewch awgrymiadau ar sut i ddenu mwy o beillwyr i’ch gardd.


Blog: Mae’n Bryd Rhoi’r Gorau i Fawn

Fel garddwr, un o’r pethau gorau y gallwch eu gwneud dros yr amgylchedd yw rhoi’r gorau i ddefnyddio compost mawn. Gallwch dyfu planhigion iach heb ddefnyddio dim mawn. – mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, nifer o erddi botaneg eraill a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi bod yn gweithio’n llwyr heb fawn ers llawer blwyddyn.

Mae’r prosiect Tyfu’r Dyfodol a garddwriaethwyr yr Ardd Fotaneg wedi bod yn rhoi cynnig ar amrywiol fathau o gompost heb fawn, ac mae’r canlyniadau wedi bod yn gadarnhaol ym mhob agwedd!

The compost industry has been working hard to develop good sustainable alternatives to peat – the quality and consistency of these products has improved greatly and there is an ever-increasing range.

Blog: Gwnewch eich Lawnt yn Fwy Caredig i Fywyd Gwyllt gan Dr Kevin McGinn

Gall lawntiau wedi eu torri fod yn rhan bwysig o erddi, ond os oes gennych le, beth am neilltuo darn o’ch lawnt i natur, a gwneud hwnnw’n ddôl fach eich hun o flodau gwylltion brodorol?

Dychmygwch gymysgedd o borfa dôl a blodau gwylltion lliwgar yn awel yr haf, yn blodeuo am wythnosau lawer ac yn fan i wylio bywyd gwyllt y tu allan i ddrws eich tŷ. Mae dolydd yn hafan i bryfed, fel gwenyn a phili-pala, a hefyd i adar a mamaliaid bach. Os darparwch y cynefin cywir yn eich gardd, bydd bywyd gwyllt yn symud i mewn.

Cewch fwy o wybodaeth ar sut i drawsnewid eich lawnt yn ddôl yn y blog hwn a ysgrifennwyd gan Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn.

Blog: Sut i greu Gwestai Gwenyn!

A wyddoch chi fod y rhan fwyaf o wenynod yn ddi-frenhines, ddim yn creu mel ac yn byw ar ben ei hun? Dysgwch am gwestai gwenyn yn blog gan Dr Abigail Lowe, gyda gyfarwyddiadau i’w lawrlwytho ar sut i wneud gwesty eich hun.

Ffurfiau ac Ymylon Dail

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd ac mae’r coed wedi dechrau blodeuo a deilio. Mae dail i’w cael mewn amrywiaeth o ffurfiau a meintiau, rydyn ni wedi creu’r canllawiau defnyddiol hyni’ch helpu adnabod y gwahanol ffurfiau, trefniant ac ymylon dail.

Blog: Ble mae’r Gwenyn?

Gallwn ni, fel pobl, ymdopi â’r gaeaf trwy lapio’n gynnes a threulio’r mwyafrif o’n hamser y tu mewn. Ond sut mae gwenyn yn goroesi’r tymor caled hwn?

Cewch ddarganfod sut yn y blog newydd hwn gan Fyfyrwraig PhD yr Ardd Fotaneg, Abigail Lowe.

Creu Hafan Wanwyn Arbennig ar gyfer Peillwyr

Am dyfu planhigion sy’n berffaith ar gyfer peillwyr?  Pan fydd pryfed peillio yn ymddangos ar ddiwrnodau cynnes yn niwedd y gaeaf a dechrau’r gwanwyn, chwilio am eu prydau cyntaf o’r tymor y byddant.

Yn seiliedig ar eu gwaith ymchwil, mae gwyddonwyr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi llunio rhestr o argymhellion o ran rhai o’r planhigion gorau ar gyfer yr ardd yn y gwanwyn, sydd i’w plannu yn ystod yr hydref.

Blog: Planhigion Tomato, Bylbiau a Blodau Gwylltion

Gan fod y dydd nawr yn mynd yn fyrrach ac yn fwy llaith, mae malltod yn berygl gwirioneddol ar unrhyw blanhigion tomato sydd gennych dros ben. Mae bylbiau’n dod nôl i’r siopau nawr, ac mae’n syniad da dechrau meddwl pa fylbiau fyddech chi’n eu hoffi a faint fydd arnoch eu hangen i lenwi’ch trefniant. Mae’n bryd tocio unrhyw rannau o flodau gwylltion sydd gennych yn eich gerddi. Erbyn hyn dylent fod wedi hadu a bod yn barod i’w tocio’n dda i’w paratoi ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dysgwch beth sydd angen ei wneud yn yr ardd yr adeg hon o’r flwyddyn y blog hwn gan ein Hyfforddwr Garddwriaeth, Ben.

Blog: Storio Hadau’n Llwyddiannus

Gall hadau fod yn ddrud, ac mae arbed rhai eich hun yn cymryd amser, felly mae’n werth ymdrechu i storio’ch hadau’n dda, i’w cadw mor ffres â phosibl nes daw’n amser eu hau.

Ar gyfer y banc hadau yn yr Ardd Fotaneg rydym yn casglu, sychu, glanhau a storio hadau planhigion gwylltion Cymru i’w diogelu ar gyfer y dyfodol ac i adfer ffyrdd o’u defnyddio.

Gall rhai o’r technegau a ddefnyddiwn yn y banc hadau gael eu defnyddio i storio hadau yn y cartref – dyma ichi rai awgrymiadau.

Blog: Cadw Hadau’n Llwyddiannus

Pan ddaw’n fater o arddio mewn ffordd hunan-gynhaliol, does dim yn well na chadw’ch hadau eich hun.

Ar gyfer y banc hadau yn yr Ardd Fotaneg rydym yn casglu, sychu, glanhau a storio hadau planhigion gwylltion Cymru i’w diogelu ar gyfer y dyfodol ac i adfer ffyrdd o’u defnyddio.

Gall nifer o’r technegau a ddefnyddiwn i ddiogelu’r hadau hyn yn broffesiynol gael eu defnyddio i gadw hadau o’ch gardd chi – dyma arweiniad.

Llwyddiant gyda Hadau: Canllaw wrth Ddechrau

Mae hau hadau a gweld egin yn dod i fyny drwy’r pridd yn rhyfeddol o bleserus. Os dechrau mentro ar arddio ydych chi a ph’un a ydych yn meddwl am dyfu hadau dan do neu’r tu allan, dyma’r canllaw i chi.

Mae hau hadau’n syml, yn gyflym ac yn effeithiol o ran cost. Bydd y canllaw hwn yn eich arwain drwy’r broses bob yn gam.

Blog: Mae’n Bryd Rhoi’r Gorau i Fawn

Fel garddwr, un o’r pethau gorau y gallwch eu gwneud dros yr amgylchedd yw rhoi’r gorau i ddefnyddio compost mawn. Gallwch dyfu planhigion iach heb ddefnyddio dim mawn. – mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, nifer o erddi botaneg eraill a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi bod yn gweithio’n llwyr heb fawn ers llawer blwyddyn.

Mae’r prosiect Tyfu’r Dyfodol a garddwriaethwyr yr Ardd Fotaneg wedi bod yn rhoi cynnig ar amrywiol fathau o gompost heb fawn, ac mae’r canlyniadau wedi bod yn gadarnhaol ym mhob agwedd!

The compost industry has been working hard to develop good sustainable alternatives to peat – the quality and consistency of these products has improved greatly and there is an ever-increasing range.

Blog: Gwnewch eich Lawnt yn Fwy Caredig i Fywyd Gwyllt gan Dr Kevin McGinn

Gall lawntiau wedi eu torri fod yn rhan bwysig o erddi, ond os oes gennych le, beth am neilltuo darn o’ch lawnt i natur, a gwneud hwnnw’n ddôl fach eich hun o flodau gwylltion brodorol?

Dychmygwch gymysgedd o borfa dôl a blodau gwylltion lliwgar yn awel yr haf, yn blodeuo am wythnosau lawer ac yn fan i wylio bywyd gwyllt y tu allan i ddrws eich tŷ. Mae dolydd yn hafan i bryfed, fel gwenyn a phili-pala, a hefyd i adar a mamaliaid bach. Os darparwch y cynefin cywir yn eich gardd, bydd bywyd gwyllt yn symud i mewn.

Cewch fwy o wybodaeth ar sut i drawsnewid eich lawnt yn ddôl yn y blog hwn a ysgrifennwyd gan Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn.

Garddio Trefol

Gall gwybod beth i’w tyfu fod yn her, ond mae’n well dewis eich planhigion yn ôl yr amgylchedd sydd gennych ar gael, er enghraifft, os yw’ch gardd yn gysgodol, ceisiwch osgoi planhigion sydd angen llawer o haul.  Edrychwch ar y gwahanol gnydau yma er mwyn dod o hyd i un sy’n addas i chi a’ch gardd.