Gweithio gyda ni

Bydd pob math o gyfleoedd gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael eu rhestru yma.


Pennaeth Gwyddoniaeth a Chadwraeth Bioamrywiaeth

Bydd y Pennaeth Gwyddoniaeth a Chadwraeth Bioamrywiaeth yn sicrhau bod rheolaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael ei hategu gan wyddoniaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, ac yn esiampl o reolaeth tir atgynhyrchiol sy’n llunio cysylltiadau clir rhwng gwyddoniaeth planhigion, bioamrywiaeth ac amaethyddiaeth gynaliadwy.

Mae casgliadau a gwaith ymchwil y sefydliad yn rhan o gymuned fyd-eang o erddi botaneg. Mae gennym swydd hanfodol yn gwneud darganfyddiadau ac yn darparu hyfforddiant a throsglwyddo gwybodaeth er lles pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd.
Ynghyd â phrifysgolion, Llywodraeth Cymru a phartneriaid heblaw mewn llywodraeth, mae amrywiol ddisgyblaethau’n cael eu dwyn ynghyd i wneud darganfyddiad newydd sy’n atal colli bioamrywiaeth. Dyma’r meysydd gwaith allweddol:

  • Diogelu planhigion a chynefinoedd eiconig Cymru. Mae bioamrywiaeth yn digwydd ar lefel y gennyn, y rhywogaeth a’r ecosystem, ac rydym yn defnyddio technegau DNA i gefnogi cadwraeth ar y tair lefel.
  • Defnyddio barcodio DNA i ymchwilio i hoff ddewisiadau fforio peillwyr, gan ddarparu awgrymiadau ar gyfer y planhigion a’r rheoli cynefinoedd angenrheidiol i gefnogi ecosystemau.
  • Hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr planhigion a rheolwyr tir drwy ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu a datblygu sgiliau ymchwil.

Rydym yn sefydliad dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Cysylltwch â · Dr Lucy A. Sutherland Sutherland (Cyfarwyddwr, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru) am drafodaeth gyfrinachol ac i wneud cais am y rôl hon (Ffôn: +44 (0)1558 667149; E-bost: Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org.uk).


Myfyriwr/aig Lleoli Gwyddoniaeth Mewn Diwydiant

Mae ein canolfan wyddonol yn edrych dros yr Ardd Fvotaneg ac yn cynnwys labordy molecwlar cyflawn, llyfrgell a llysieufa.

Beth sydd ynghlwm a’r gwaith?

Yn ystod y gosodiad yn yr Adran Wyddoniaeth, byddwch yn gweithio i gyfrannu i’n nodau ymchwil. Fydd eich prif gyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Ymgymryd â phrosiect ymchwil (tua 50% o’ch amser) sydd yn cyfrannu at ein hymchwil cyfredol, gan gynnwys geneteg cadwraeth planhigion prin Gymru, a digido sbesimenau llysieufa.
  • Casglu hadau
    Byddwch yn gweithio i gasglu, trefnu a glanhau casgliadau hadau i ddatblygu’r Banc Hadau Cenedlaethol Cymru.
  • Ymgysylltu â’r cyhoedd
    Fe gewch chi gyfle i ddatblygu’ch sgiliau cyfathrebu ac addysgu trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau mewnol ac allanol sy’n hybu ymchwil yr adran, a rhoi sgyrsiau i grwpiau sy’n ymweld â’r Ardd.

Am fwy o wybodaeth: Cysylltwch ag Laura Jones trwy e-bost (laura.jones@gardenofwales.org.uk).
Dylwch ddanfon ceisiadau mewn ffurf llythyr a CV sy’n dangos yn glir sut ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf isod i laura.jones@gardenofwales.org.uk erbyn 5yp ar 12fed Chwefror 2024.

Byddwn hefyd yn gofyn am fanylion cyswllt llawn DAU ganolwr sydd yn fodlon darparu geirda am eich cais. Bydd dewis o blith yr ymgeiswyr yn gystadleuol, a bydd gwahoddiadau i gyfweliad yn gyfyngedig.
Bydd rhestr fer yn cael ei lunio yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn 12fed o Chwefror gyda chyfweliadau yn cael eu trefnu yn fuan ar ol hyn. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal dros Zoom.