Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae ardaloedd awyr agored Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor.

Rydyn ni wrth ein boddau yn gallu croesawu ein hymwelwyr ac aelodau yn ôl i’r Ardd Fotaneg!

Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru –

  • Mae’r holl ardaloedd dan do ar gau gan gynnwys y Tŷ Gwydr Mawr.
  • Mae’r caffi dal ar gau am fwyd*. Fodd bynnag, mae ein Canolfan Arddio ar agor ac mae Y Cwtsh ar agor ar gyfer diodydd poeth ac oer, hufen iâ a byrbrydau ysgafn..
  • Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus yn parhau i fod ar gau.
  • Cadwch bellter cymdeithasol.

Mae toiledau ar agor, a gofynnwn ichi wisgo mwgwd wyneb a chadw at bellter cymdeithasol.

Mae ardal chwarae’r plant ar agor.

Mae’r Siop Botanica (siop anrhegion) ar agor.

* Bydd bwyd i fynd/bwyd parod ar gael o Ebrill 26ain ymlaen
** Bydd Canolfan Adar Ysglyfaethus yn ailagor ar y 26ain o fis Ebrill!Ewch ati i arddio

Mae gerddi a’r awyr agored wedi bod yn hafan i lawer o bobl yn ystod y cyfnodau clo ac mae’r pandemig wedi creu cenhedlaeth newydd o arddwyr sydd wedi darganfod y buddion iechyd a lles meddyliol a chorfforol o arddio ac ailgysylltu â natur.

Dyma’r adeg berffaith o’r flwyddyn i ddechrau cynllunio a dylunio’ch gardd, mae gennym ni amrywiaeth o fideos ac adnoddau garddio sy’n addas ar gyfer unrhyw oed a gallu gan ein prosiect Tyfu’r Dyfodol sydd ar gael yma.  Os ydych chi’n chwilio am blanhigion sy’n dda ar gyfer pryfed peillio, mae gennym amrywiaeth o hadau blodau gwylltion brodorol, sydd wedi eu casglu o Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, ar werth ar ein siop ar-lein.

Rydyn ni’n achub peillwyr – a gallwch chi hefyd!

Bydd ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr yn eich helpu i fod yn fwy caredig tuag at beillwyr a’r blaned – ac mae gwaith ymchwil ein Tîm Gwyddoniaeth wych yn cefnogi hynny i gyd.

Gall prynu planhigion a dyfwyd heb ddefnyddio pryfleiddiaid synthetig helpu i atal dirywiad yn niferoedd peillwyr, a bydd hefyd o fudd i fywyd gwyllt sy’n bwyta pryfed megis draenogod, adar y to a brogaod.  Mae’r planhigion sy’n arddangos ein logo Achub Peillwyr wedi profi eu bod yn cynnal peillwyr gan ymchwilwyr gwyddonol yr Ardd Fotaneg ac wedi eu tyfu heb ddefnyddio pryfladdwyr synthetig na chompost mawn.

Mae tirwedd hanesyddol yn aros amdanoch

Yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las mae 400 erw ichi eu harchwilio mewn mosaig hudolus o ddolydd llawn blodau, coedlannau deniadol, sawl pistyll a rhaeadr. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn adfer y dirwedd hon er mwyn eich llesiant, eich mwynhad a’ch antur nesaf. Mae nodweddion hanesyddol wedi eu darganfod, eu hadfer a’u hadnewyddu, ac mae llwybrau, pontydd a llynnoedd wedi eu hadennill i ddod â chi’n nes at natur. Dysgwch fwy am y prosiect adfer cyffrous hwn!

Dewch yn Aelod

Os genych ddiddordeb mewn dod yn Aelod o’r Ardd Fotaneg?  Gallwch brynu’ch aelodaeth trwy ein siop ar-lein. Mae’r gefnogaeth barhaus gan ein Haelodau yn golygu y gallwn barhau â’n gwaith ymchwil a chadwraeth hanfodol.

Cadw mewn cysylltiad

I gael y newyddion diweddaraf am yr Ardd Fotaneg, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol – Facebook, TwitterInstagram a YouTube.

Nodwch os gwelwch yn dda: Oherwydd y pandemig COVID-19, ni allwn gynnig ein gwasanaeth bygi wennol ar hyn o bryd.  Os oes angen cadair olwyn arnoch i’ch cynorthwyo o amgylch yr Ardd Fotaneg, rydym yn eich cynghori i archebu un ymlaen llaw trwy ffonio 01558 667149.

Darllen rhagor am yr Ardd