Ein Gwaith

Agorodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ym mis Mai 2000 – sy’n golygu mai hi yw’r ardd fotaneg genedlaethol gyntaf i gael ei chreu yn y mileniwm newydd.

Y Tŷ Gwydr Mawr o’r awyr, Gorffennaf 2023

Ymhen dim o dro, daeth yr Ardd i gydnabyddedig fel:

  • Yr ardd yr ymwelir â hi fwyaf yng Nghymru – dros 2.5 miliwn yn barod
  • Y cynllun tirwedd mwyaf dylanwadol yng Nghymru yn ystod y 75 mlynedd diwethaf yn ôl y Landscape Institute
  • Yr ‘Ardd Orau i Ymweld â hi yng Nghymru’ yn ôl pleidlais BBC Gardeners’ World
  • Rhif 1 ‘Rhyfeddod Cymru’, ‘Yr Ardd Fwyaf Rhamantus’, ‘Yr Ardd Orau i Blant’ a’r ‘Te Prynhawn Gorau’ gan y Western Mail
  • ‘Hoff Beth yr Ymwelwyr’ gan Gymdeithas Dwristiaeth Sir Gaerfyrddin
  • Enillydd Gwobr Aur gan Groeso Cymru

Pam?

Mae bioamrywiaeth yn rhoi i gymdeithas y nwyddau a’r gwasanaethau hanfodol sy’n cynnal bywyd ac yn cefnogi iechyd a llesiant. Rydym mewn cyfnod pwysig fel cymuned fyd-eang, yn wynebu problemau cyson sy’n cynnwys colli bioamrywiaeth sylweddol, annhegwch wrth rannu adnoddau, effaith hinsawdd yn newid, ac anghyfartalwch iechyd. Mae angen atebion i amrywiol heriau, ac mae gan erddi botaneg ran bwysig yn hynny.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen sy’n ymroi i hyrwyddo gwybodaeth am wyddoniaeth planhigion a phynciau cysylltiedig, a chadwraeth rhywogaethau o blanhigion, yn enwedig y rheiny yng Nghymru, Prydain ac Arfordir Gorllewin Ewrop. Mae’n gwarchod casgliadau sylweddol ac asedau treftadaeth i Gymru. Mae’r sefydliad yn ymroi i ddysgu gydol oes mewn cymdeithas, ac mae’n cynhyrchu ac yn rhannu gwybodaeth gan ymgysylltu ag amrywiol gymunedau, llywodraeth, busnes a diwydiant. Ei nod yw gwella dealltwriaeth o’r rhyngweithio rhwng pobl, planhigion, tirwedd a’r amgylchedd mewn dyfodol cynaliadwy. Fel rhan o’i gwaith ymchwil a’i gwaith garddwriaeth ac addysg helaeth, mae’n hyrwyddo gwerthfawrogiad o ddiwylliant a threftadaeth Cymru ac yn cyfrannu at ymdrechion cenedlaethol i greu Cymru sy’n

Rydym yn elusen sy’n derbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.