Tyfu’r Dyfodol

Prosiect Tyfu’r Dyfodol

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru’n dechrau ar brosiect pum-mlynedd i ddathlu garddwriaeth Cymru, i ddiogelu bywyd gwyllt ac i bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion – i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.

Y Weledigaeth

Mae tri phwyslais i’r prosiect, a’r gobaith yw y bydd y negeseuon a’r profiadau ym mhob un yn cael dylanwad hirdymor ar draws Cymru gyfan.

Gerddi er ein Lles a’n Hiechyd

Dyma neges sy’n werth ei gwaeddu i’r uchelderau: byddwch yn hapus, gofalwch am eich iechyd, ewch mas i arddio.  Mae gan erddi rhan bwysig i’w chwarae yn iechyd ein hamgylchedd hefyd, gan eu bod yn gallu cynnig cynefinoedd da i fywyd gwyllt a lleihau llygredd.

Dathlu Garddwriaeth Cymru

Byddwn yn tynnu sylw at waith meithrinfeydd arbenigol sy’n datblygu planhigion a blodau unigryw a hefyd tyfwyr masnachol sy’n cynhyrchu ffrwythau a llysiau o’r safon gorau.  Trwy gyfres o ddigwyddiadau cyffrous byddwn yn amlygu amrywiaeth ac ansawdd cynnyrch garddwriaethol Cymru.

Garddwriaeth i’r Dyfodol

Gallwn sicrhau dyfodol disglair i erddi, bywyd gwyllt a’r blaned gyfan trwy ddatblygu rhwydweithiau effeithiol rhwng garddwriaeth a gwyddoniaeth.  Mae’r Ardd mewn sefyllfa ardderchog i gysylltu’r ddwy ddisgybliaeth.  Byddwn yn datblygu ‘cynllun sicrwydd’ wedi ei seilio ar dystiolaeth o’n hymchwil ar beillwyr a fydd yn galluogi amrywiaeth eang o blanhigion sydd wedi eu tyfu mewn dull cynaliadwy yng Nghymru ddod yn ‘Blanhigion i Beillwyr’ swyddogol.

 

System Pwrcasu Deinamig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad ein fframwaith hyfforddi newydd ar gyfer Cymru gyfan, i ddarparu hyfforddiant garddwriaethol a dysgu gydol oes ledled Cymru.  Wedi’i enwi’n System Pwrcasu Deinamig, bydd y lansiad yn caniatáu’r prosiect defnyddio rhwydwaith deinamig o ddarparwyr hyfforddiant amrywiol, i gyflwyno cyrsiau i unigolion a grwpiau o fewn pum grŵp:

  • Grŵp 1:  Garddwriaeth Ymarferol: Er enghraifft, Adeiladu Pamau Uwch
  • Grŵp 2: Gwyddoniaeth a Garddwriaeth: Er enghraifft, Dod i Adnabod Blodau Gwylltion
  • Grŵp 3: Garddwriaeth a Chelf: Er enghraifft, Cyflwyniad i Syanoteip
  • Grŵp 4: Garddwriaeth a Chrefftau: Er enghraifft, Cyflwyniad i Greu Cwch Gwenyn
  • Grŵp 5: Cyrsiau Byr Garddwriaeth: Er enghraifft, Cyflwyniad i Blannu Tatws (≤ 1 awr)

Mae’r SPD, sy’n rhedeg tan wanwyn 2022, yn broses dau gam, gyda’r cyntaf yn cynnwys holiadur cyn cymhwyso, bydd yr ail yn gweld contractau’n cael eu dyfarnu trwy broses o gystadlaethau bach.

Rydym yn gwahodd darparwyr hyfforddiant neu ddarpar safleoedd partner, sydd gydag angerdd am Genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Phrosiect Tyfu’r Dyfodol, i ymuno â’n fframwaith newydd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn yr atodiadau y gellir eu lawrlwytho ar y dudalen hon.

Am fwy o wybodaeth ar gyrsiau a digwyddiadau’r prosiect, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk.

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr wythnosol i gael y gwybodaeth diweddaraf ar ein cyrsiau a digwyddiadau.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.