Caru Natur Cymru

Mae Caru Natur Cymru yn brosiect tair blynedd gwerth £1filiwn sy’n cael ei ariannu gan y Cynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles yng Nghymru (ENRaW).  Byddwn yn cynyddu lles pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd ledled Cymru, gan ddefnyddio tri phecyn gwaith cysylltiedig (Mannau Ysbrydoledig, Glaswelltiroedd am Oes a Phlanhigion ar gyfer Pobl). Byddwn yn creu grwpiau o wirfoddolwyr sy’n gweithio ar bob agwedd ar ein prosiect ac yn defnyddio ymwneud cyhoeddus mewn ffordd arloesol, gan gynnwys celf a VR, i gysylltu pobl â’u treftadaeth naturiol. Byddwn yn gwella seilwaith gwyrdd yn y mannau lle gall pobl gael y budd mwyaf ohono.

Mannau Ysbrydoledig

Trawsnewid glaswelltir amwynder a mannau segur yn yr awyr agored yn fannau sy’n llawn bywyd gwyllt, lle gall pobl fwynhau a chael eu hadfer gan fyd natur.

Byddwn yn darparu prosiectau seilwaith gwyrdd yn cael eu datblygu ar y cyd gan y gymuned, gan ddefnyddio 40 o safleoedd yn ystâd Bwrdd Iechyd Bae Abertawe fel mannau canol.  Mae’r safleoedd hyn o gwmpas ysbytai, canolfannau iechyd, cyfleusterau iechyd meddwl a phreswyl. Byddwn yn cynyddu gwerth bioamrywiaeth, hygyrchedd, gwasanaethau eco-systemau a chysylltiad. Byddwn yn creu mannau gwyrdd ysbrydoledig i bobl allu cysylltu â byd natur. Caiff y gwaith a wnawn ei ddefnyddio i ddatblygu patrymau y gellir eu cymhwyso ledled Cymru.

Glaswelltir am Oes

Datblygu eco-systemau glaswelltir drwy chwyldroi, monitro a chryfhau gweithgareddau adfer. Cysylltu pobl â thirweddi harddaf Cymru.

Byddwn yn chwyldroi’r ffordd rydym yn monitro glaswelltir gan ein galluogi i reoli, adfer a chreu safleoedd sy’n gwneud y mwyaf o fioamrywiaeth a gwytnwch eco-systemau. Byddwn yn defnyddio barcodio DNA pridd i benderfynu holl fiosffer glaswelltiroedd (gan gynnwys planhigion, anifeiliaid, ffyngau a miocrobau). Bydd ein safleoedd yn amrywio o laswelltiroedd amwynder yn ystâd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, twmpathau gweithfeydd glo i laswelltir cadwraeth mewn Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ledled Cymru. Byddwn yn datblygu offer a phrotocolau cost-effeithiol y gellir eu defnyddio gan reolwyr tir ac ymarferwyr cadwraeth.

Planhigion ar gyfer Pobl

Dathlu treftadaeth naturiol Cymru drwy ddiogelu ein planhigion sydd fwyaf dan fygythiad, ar gyfer pobl Cymru.

Byddwn yn defnyddio sail tystiolaeth wyddonol ar y safle ac oddi ar y safle, cadwraeth ac ymwneud cyhoeddus i ddathlu a diogelu planhigion Cymru sydd fwyaf dan fygythiad.  Byddwn yn sicrhau bod planhigion a rhywogaethau glaswelltir Cymru sydd fwyaf dan fygythiad ar gael ar gyfer y dyfodol drwy gasglu hadau i Fanc Hadau Cenedlaethol Cymru.  Byddwn yn datblygu dulliau i sicrhau bod tarddiad hadau rhywogaethau glaswelltir ar gael ar gyfer prosiectau adfer a chreu.  Bydd grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr o fewn y Bwrdd Iechyd a’r tu hwnt yn helpu tyfu planhigion Cymru sydd dan fygythiad i greu rhwydwaith dosbarthu ar gyfer cadwraeth planhigion.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael y diweddaraf gan Caru Natur Cymru ac i weld beth fydd gennym ar eich cyfer!