Hygyrchedd

Dyluniwyd yr Ardd i fod yn hygyrch i bob ymwelydd beth bynnag fo’i allu.

Os ydych yn anabl neu os oes gennych broblemau symudedd, mae sawl dewis ar gael i’ch helpu i archwilio’r Ardd Fotaneg:

Cadeiriau olwyn

Mae gennym nifer o gadeiriau olwyn wrth ein mynedfa i ymwelwyr, y Porthdy, sydd am ddim i’w llogi drwy gydol eich ymweliad.

Gwasanaeth Bygi Gwennol

Gall ein gwasanaeth bygi gwennol rheolaidd fynd â chi i’r rhan fwyaf o rannau’r Ardd Fotaneg, gan gynnwys y parcdir wedi’i adfer, a’ch dychwelyd i’r Porthdy.

Sgwteri Symudedd

Mae sgwteri symudedd ar gael i’w llogi o’r Porthdy. Y tâl llogi yw £15 y diwrnod, yn ogystal â blaendal o £15. Caiff y blaendal ei ad-dalu ar ddiwedd eich ymweliad os caiff y sgwter symudedd ei ddychwelyd mewn cyflwr boddhaol.  Sylwch mai dim ond ar lwybrau tarmac y caniateir i’n sgwteri symudedd gael eu gyrru arnynt ac felly ni ellir eu defnyddio o amgylch y parcdir wedi’i adfer na Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.

Oherwydd niferoedd cyfyngedig, rydym yn eich cynghori i neilltuo sgwter symudedd ar gyfer eich ymweliad, i wneud hynny ffoniwch 01558 667149 os gwelwch yn dda.

Cyfleusterau ‘Changing Places’

Mae yna gyfleusterau ‘Changing Places‘ ger y Porthdy.  Mae ystafelloedd ‘Changing Places’ wedi’u dylunio fel eu bod yn gwbl hygyrch ac yn darparu digon o le ac offer i bobl nad ydynt yn gallu defnyddio’r toiled yn annibynnol.  Sylwch os gwelwch yn dda, mae angen allwedd RADAR i gael mynediad i’r ystafell ‘Changing Places’.

Cŵn

Ar wahân i gŵn tywys, dim ond ar ddydd Llun a dydd Gwener y caniateir cŵn i’r Ardd Fotaneg, yn ogystal â phenwythnos llawn cyntaf pob mis.

Beiciau

Er diogelwch ein holl ymwelwyr, nid ydym yn caniatáu beiciau na sglefrfyrddau i mewn i’r Ardd Fotaneg.


Ymwelwyr â’r Ardd Fotaneg


Mae’r Ardd hon yn le arbennig iawn, wedi’i gwasgaru dros 568 erw. Er bod gan lawer o’r safle llwybrau llydan gwastad a chaled, mae rhai llwybrau’n fwy heriol. Gall rhai o’r arwynebau y tu hwnt i’r Ardd graidd fod yn anwastad, yn serth ac yn llithrig. Felly, rydym yn eich cynghori i wisgo esgidiau addas.
Heb gyfyngu ar atebolrwydd GFGC am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod, ni all GFGC fod yn gyfrifol os bydd unrhyw anaf yn digwydd.