Dewch yn aelod

Math o Aelodaeth Blynyddol 10 mlynedd Bywyd
Unigolyn £45 £550 £1280
Aelodaeth a Mwy £75 £900 £2120
Ar y cyd £70 £840 £1980
Teulu Un Rhiant £65
Teulu £85 £1030

Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle.

O ddod yn aelod o’r Ardd, fyddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision.

Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth*.

Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DU

 • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
 • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen a Gardd Goed Harcourt
 • Gerddi Botaneg a Thai Gwydr Birmingham
 • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
 • Gerddi a Gardd Goed Syr Harold Hillier, Swydd Hampshire
 • Gerddi Organig HDRA, Ryton, Coventry
 • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
 • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
 • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
 • Gardd Fotaneg Dawyck, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.

*Bydd ambell eithriad

 

Dêl Adar ysglyfaethus i aelodau

Mae’r Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain nawr yn cynnig aelodaeth ychwanegol er mwyn cynnwys yr adar ysglyfaethus.

Os ydych chi’n aelod o’r Ardd ac wedi mwynhau gweld yr adar yn hedfan, os hoffwch wneud hyn yn rhan reolaidd o’ch ymweliadau yma, gallwch wneud hyn am ddim ond £15 y person y flwyddyn.

Mae aelodaeth ar gael o’r siôp yn y Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.

 

Prisiau:

Unigol – £45 (Blynyddol), £550 (10 mlynedd), £1260 (oes).

Ar y Cyd (2 oedolyn yn byw yn yr un cyfeiriad) – £70 (Blynyddol), £840 (10 mlynedd), £1980 (oes).

Aelodaeth a mwy (Aelodaeth unigol ac un gwestai) – £75 (Blynyddol), £900 (10 mlynedd), £2120 (oes).

Teulu Un Rhiant (1 oedolyn ac hyd at 3 o blant, oed 5-18) Plant o dan 5 oed (am ddim). £65 (Blynyddol).

Teulu (2 oedolyn yn byw yn yr un cyfeiriad ac hyd at 4 o blant, oed 5-18) Plant o dan 5 oed (am ddim). £85 (Blynyddol), £1030 (10 mlynedd).

Er mwyn dod yn aelod, rhaid llanw ffurflen gais aelodaeth. Mae tair ffordd o gael ffurflen:

 • Lawrlwythwch Ffurflen Aelodaeth Isod
 • Ffonio Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn), nei ei e-bostio ar jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth.
 • Codwch ffurflen gais aelodaeth yn y prif fynedfa i ymwelwyr.

Cyflwynwch ffurflenni cais aelodaeth wedi’u cwblhau yn y prif dderbynfa i ymwelwyr (pan dderbyniwch gerdyn aelodaeth dros dro sy’n ddilys am 28 diwrnod), neu ffurflen gais y gellir ei phostio i’r cyfeiriad canlynol: Aelodaeth, Gardd Fotaneg Gendlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin SA32 8HN.

Noder: Caniatewch hyd at 28 diwrnod er mwyn inni anfon pecyn aelodaeth a chardiau atoch chi.

AELODAETH – TELERAU AC AMODAU

Drwy brynu aelodaeth flynyddol, deng mlynedd neu oes, fyddwch nid yn unig yn cefnogi’r Ardd fel elusen, ond byddwch hefyd, fel ymwelydd rheolaidd, yn arbed arian, gan roi’r cyfle i chi ymweld â’r Ardd pryd bynnag y hoffech o fewn ein horiau agor ac yn cymryd mantais o’r buddion aelodaeth sydd gennym i’w cynnig – mae’r rhain wedi’u hargraffu ar ohebiaeth aelodaeth pan fyddwch yn adnewyddu eich aelodaeth fel atgoffâd, ar gael ar ein gwefan, ac ar y ffurflen gais aelodaeth.

I gael y gorau allan o’ch aelodaeth, cymerwch yr amser i ddarllen y canlynol fel rhan o ffeithiau a chwestiynnau aelodaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru: