Cyfarwyddwraig Newydd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Yn dilyn proses recriwtio gystadleuol a wnaeth ddenu sylw rhyngwladol, mae’n bleser gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyhoeddi penodiad Cyfarwyddwraig newydd.

Bydd Dr Lucy Sutherland yn cymryd awenau un o brif gyrchfannau ymwelwyr Cymru ym mis Hydref 2022.

Mae Dr Sutherland yn ymuno â’r Ardd Fotaneg o’i swydd fel Ymgynghorydd Strategol i’r Gerddi Botaneg Frenhinol a’r Ymddiriedolaeth Domain sy’n rheoli Gardd Fotaneg Frenhinol Sydney, Gardd Fotaneg y Mynyddoedd Glas a Gardd Fotaneg Awstralia Mount Annan, ac mae’n weithredwr profiadol gyda gwybodaeth fyd-eang am erddi botaneg gyda hanes gyrfa gref o ddatblygu partneriaethau ac arwain ymgysylltu effeithiol iawn gyda rhanddeiliaid ar draws llywodraeth, diwydiant, y byd academaidd a’r sectorau dielw.

Dywedodd Dr Sutherland: “Mae’n gyfle cyffrous a phrin i arwain gardd fotaneg gymharol ifanc drwy ei chyfnod o aeddfedrwydd nesaf.

“Mae hefyd yn gyfle unigryw ar adeg fo’r boblogaeth fyd-eang yn wynebu nifer o argyfyngau ac mae uchelgais a chefnogaeth gynyddol i fynd i’r afael â newid hinsawdd ac ymdrechion parhaus tuag at warchod bioamrywiaeth a dyfodol cynaliadwy.”  Mae Dr Sutherland o’r farn bod Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn “parhau i chwarae rhan hollbwysig yn yr agenda hwn.”

Mae Dr Sutherland yn Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Adelaide a chyn hynny bu’n Gyfarwyddwraig y Gerddi Botaneg a Llysieufa’r Wladwriaeth yn Ne Awstralia, yn Gyfarwyddwraig Dros Dro Gerddi Botaneg Genedlaethol Awstralia ac yn Gydlynydd Cenedlaethol Partneriaeth Banc Hadau Awstralia.

Dywedodd Cadeirydd Ymddiriedolwyr yr Ardd Fotaneg, Gary Davies: “Mae gyrfa ryngwladol, ei phrofiad a medrau sylweddol Dr Sutherland eto yn dangos uchelgais cyffrous Cymru i fod yn ganolfan o fri rhyngwladol ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth, ymchwil a dysgu gydol oes.

Ar ôl astudio am ei PhD yn y Deyrnas Unedig, ymwelodd Lucy, sy’n enedigol o Fryste, â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gyntaf pan agorodd dros 22 mlynedd yn ôl.  Rydym yn hyderus y bydd yn ased gwirioneddol wrth i ni geisio symud yr Ardd ymlaen at ddyfodol newydd disglair a hyderus, a chaiff croeso cynnes gan ein Hymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, aelodau, ffrindiau a rhanddeiliaid.”