Coedfa

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn edrych tuag at y dyfodol mewn sawl ffordd – efallai yr un mwyaf uchelgeisiol yw prosiect Coedfa

Ar draws y blaned, mae yna goetiroedd sy’n tyfu yn yr un hinsawdd ag sydd yng Nghymru – yn Nhasmania, de-orllewin Tsieina a Himalaya, rhannau o Chile, ac arfordiroedd gogleddol yr Unol Daleithiau. Ein dymuniad ni yw ail-greu coetiroedd hanner-naturiol tebyg ar lechwedd sy’n edrych dros Llyn Uchaf. Eisoes plannwyd coed a phrysglwyni, ac yn y pen draw ychwanegir blodau o’r rhanbarthau uchod.

Cesglir yr holl blanhigion ynghyd, o’r prif amrywiaethau o goed a phrysglwyni hyd at y planhigion llysieuol lleiaf, sef y cyfuniadau y’u canfyddid yn arferol yn y gwledydd hyn, ac fe’u tyfir wedyn mewn modd mor naturiol â phosibl.

Ond ni ddisgwyliwn i’r ardal hon aeddfedu am genhedlaeth.  Yn y cyfamser, bob tro y byddwch yn ymweld, cymerwch olwg ar ba mor gyflym, neu ba mor araf, y mae’n aeddfedu.

Sylwch hefyd fod coed brodorol Cymreig wedi’u plannu ochr yn ochr â choed o bedwar ban byd.   Mae’r rhain yn ffurfio rhan o Goed y Jiwbilî a blannwyd yn 2013 er anrhydedd i 60ed pen-blwydd gorseddu’r Frenhines Elizabeth.

Rydym wedi creu llwybr i chi ei ddilyn, o rai o goed pwysicaf y Goedfa.