Y Tŷ Trofannol

Mae’r casgliad yn cynrychioli planhigion o goedwigoedd glaw trofannol y byd, un o’r cynefinoedd pwysicaf ar y ddaear.

Er mai dim ond chwech y cant o’r tir sydd wedi’i orchuddio, gellir dod o hyd i fwy nag 80 y cant o’r rhywogaethau a gofnodwyd erioed yno. Mae’r amodau cynnes a gwlyb yn ddelfrydol ar gyfer amrywiaeth eang o blanhigion, ond mae tua 4.7 miliwn hectar y flwyddyn eu dinistrio bob blwyddyn o ganlyniad i weithgarwch pobl.   

Roedd y Tŷ Trofannol, a godwyd yn 2004, yn ychwanegiad hwyr at yr Ardd Ddeu-fur, a chafodd ei gynllunio i fod yn atyniad newydd gan y pensaer enwog, John Belle.

Ganed John Belle ym Mhontcanna, Caerdydd, a hwn oedd ei brosiect pwysig cyntaf yng Nghymru ar ôl gyrfa ddisglair yn UDA. Nod y prosiect oedd creu amgylchedd lle gellid ail-greu coedwig law drofannol, gan ddarparu’r atmosffer a’r amodau i blanhigion trofannol ffynnu.

Trwy archwilio, bydd ymwelwyr yn dod o hyd i blanhigion sydd o werth economaidd, sydd o ddefnydd i bobl, ac sy’n cynnwys amrywiaeth anhygoel. Bydd y rhai hynny sy’n edrych yn uchel i’r canopïau yn gweld tegeirianau a blodau’r dioddefaint – perthnasau gwyllt i blanhigion tŷ – a rhedyn rhyfeddol oddi tanodd. Efallai y byddant hefyd yn dod o hyd i blanhigion sy’n cynhyrchu eitemau bob dydd megis coffi, gwm cnoi neu siocled.

Ein nod yw helpu ymwelwyr i gysylltu â’r lleoedd arbennig hyn, deall eu gwerth a, gobeithio, dod yn ymarferwyr cadwraeth hefyd.

Mae angen ein help ar goedwigoedd glaw trofannol i ddiogelu eu bioamrywiaeth, ac mae’r Tŷ Trofannol yn lle perffaith i ddysgu mwy am yr heriau sy’n eu hwynebu.