Cae Trawscoed – Dôl Wair Gyfoethog ei Blodau

Os ydych am weld tegeirianau gwyllt, rydych wedi dod i’r lle iawn.

O fis Mai i fis Gorffennaf, mae’n bosibl y gwelwch chi gannoedd o degeirianau yma – tegeirian llydanwyrdd, tegeirian-y-gors deheuol, tegeirianau brych, a thegeirianau brych y rhos.

Maent yn ffynnu yma, a hynny am ein bod, ers diwedd yr 1990au, yn torri’r gwair unwaith yn unig, ar ddiwedd yr haf, i roi amser i’r planhigion flodeuo a chynhyrchu hadau. Nid ydym yn ychwanegu gwrtaith – felly mae hyn wedi creu priddoedd iach, isel eu maeth, sy’n galluogi blodau gwyllt i ffynnu. Mae’r priddoedd hyn hefyd yn amsugno carbon atmosfferig – gan ein helpu i frwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Mae blodau gwyllt yn darparu pantri cyfoethog o neithdar a phaill i bryfed trwy gydol yr haf, ac, yn eu tro, mae’r rhain yn darparu bwyd i greaduriaid eraill – mae madfallod, draenogod a moch daear yn bwydo yma.

Trwy ddefnyddio DNA, mae ein tîm gwyddoniaeth wedi defnyddio’r ddôl hon i ganfod pa blanhigion y mae ein gwenyn a’n pryfed hofran yn bwydo ohonynt. Mae’r wybodaeth hon yn helpu cadwraethwyr i ddiogelu bioamrywiaeth dolydd ledled Cymru.