27 Medi 2021

Tyfwyr Byw’n Dda – Paula: Dyma fy lle hapus

Amy Henderson

Cawsom newyddion gwych heddiw. Cyn bo hir bydd y fynedfa i’n gardd yn cael ei lefelu, a bydd llwybrau’n cael eu creu fel y bydd ein gardd hyfryd yn hygyrch i bawb, pa un a ydynt yn symudol ai peidio; a gallwn godi ein twnnel polythen.

Roedd heddiw yn ddiwrnod prysur. Cafodd yr holl domatos a betys eu cynaeafu o’r ‘gwely pizza‘, a chafodd y gwely ei baratoi ar gyfer ei gnwd nesaf. Daethom o hyd i un daten gastiog a oedd yn erfyn am gael ei gwneud yn sglodyn i fynd gyda pizza. Cynaeafwyd mynydd o ffa dringo, a olygai fod gennym lwythi i fynd adref gyda ni. Mae’r pys yn eu blodau ac mae’r ciwcymbrau yn ffynnu, a chawsom ddau lond bwced enfawr o afalau, a ysgogodd drafodaeth ynghylch beth i’w wneud â nhw.

Crymbl afal oedd yr hoff awgrym, ac yna cacen afal, sudd afal a hyd yn oed seidr yn freuddwyd gwrach. Mae’r perlysiau’n mwynhau’r tywydd fel y mae’r planhigion mefus, sydd wedi dod mor niferus fel ein bod yn gorfod cadw golwg barcud arnynt i’w hatal rhag goresgyn y lle. Mae tafod yr ych a’r berwr dŵr yn dal i flodeuo ac yn edrych yn bert, gyda thafod yr ych yn arbennig yn fyw gan wenyn. Ac nid gwenyn yw’r unig greaduriaid du ac aur sydd wedi bod yn hedfan o gwmpas yma, mae ambell gacynen wedi bod yn mwynhau’r afalau sydd wedi cwympo. Er mawr ryddhad i bawb, aeth Amy o’r Ardd ati’n ddewr i symud yr afalau oddi yno. Ysgogodd hyn drafodaeth gan fod rhai o aelodau’r grŵp wedi cael cacwn yn eu gerddi.

Rwyf wrth fy modd yn dod i’r ardd.

Er ei fod yn fy mlino, mae’n werth chweil. Rwy’n teimlo fy ysgwyddau’n ymlacio wrth i mi fynd i mewn. Nid yn unig y mae’n lle hyfryd a llonydd, ond rwy’n cael boddhad o dyfu a meithrin bwyd i’w fwyta, ac mae cael fy amgylchynu gan natur yn cadw fy nhraed ar y ddaear ac yn therapiwtig ynddo’i hun.

Ond, yr un mor bwysig, mae’r bobl yn hyfryd. Dyma’r unig fan dw i’n mynd iddo lle mae pob un ohonom yn deall sut deimlad yw byw ag anaf i’r ymennydd. Mae’n lle braf ac unigryw lle gallwch siarad ag eraill am sut yr ydych yn teimlo, ac maent yn deall. Mae’r gefnogaeth emosiynol heb ei hail. Ac mae’r staff sydd yno i’n cefnogi a’n cynorthwyo yn rhyfeddol o ofalgar a chefnogol, yn ogystal â gwybodus.

 

Dyma fy lle hapus.