10 Maw 2021

Tyfu Gyda’n Gilydd

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Y llynedd, aeth dros fil chwe chant o wirfoddolwyr gwych ati i dyfu blodau gwyllt y ddôl ar gyfer GIG Bae Abertawe, yn rhan o’n hymgyrch ‘Ymuno â’n Tîm Tyfu’, ac rydym am ddweud diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran!

Lansiodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ein prosiect blaenorol yn ystod cyfnod clo cyntaf Covid-19, fel ffordd i bobl gyfrannu at y GIG a chodi hwyliau mewn cyfnod anodd, ac roedd yn brofiad positif iawn i lawer o’r gwirfoddolwyr.

Eleni, rydym yn canolbwyntio arnoch chi a’ch llesiant.

A allwch ein helpu fel ein bod yn Tyfu Gyda’n Gilydd?

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Abertawe i lansio ‘Tyfu Gyda’n

Gilydd’, astudiaeth newydd sy’n edrych ar y modd y mae tyfu planhigion, gwirfoddoli a bod yn rhan o gymuned yn effeithio ar lesiant.

Gallech hefyd gasglu hadau o’ch planhigion, a byddwn yn eu plannu o amgylch ysbytai a chlinigau i roi hwb i gleifion a staff y GIG.

Tyfu blodau gwyllt gartref

Byddwn yn postio pecyn gwirfoddoli rhad ac am ddim i chi, sy’n cynnwys pum rhywogaeth o flodau gwyllt fel y gallwch fywiogi eich cartref a’ch gardd.

Y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw plannu eich hadau a mwynhau eu gwylio’n tyfu! Nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr garddio i gymryd rhan, ac mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer plannu’r hadau yn cael eu cynnwys yn y pecyn.

Blodau gwyllt âr ydynt i gyd; rhai llachar, lliwgar a hawdd eu tyfu.

Ar un adeg, roedd pabïau, glas yr ŷd a bulwg yr ŷd mor gyffredin fel eu bod yn cael eu hystyried yn ‘chwyn’ yn y cae ŷd. Roeddent yn creu ystodau o liw yng nghefn gwlad, ond maent bellach yn olygfa brin ar daith gerdded yn yr haf.

Yr haf hwn, bydd ein gwirfoddolwyr ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’ yn rhoi cyfle i’r blodau gwyllt hyn flodeuo.

Gall eich planhigion helpu’r GIG a bywyd gwyllt Cymru

Wedi i chi fwynhau eich blodau gwyllt dros yr haf, byddwn yn dangos i chi sut i gasglu’r hadau er mwyn i ni eu plannu ar safleoedd y GIG y flwyddyn nesaf.

Mae hynny’n golygu y bydd staff a chleifion y GIG yn eu mwynhau hefyd.

Byddwn yn anfon amlen ragdaledig atoch – felly ni fydd yn costio ceiniog i chi.

Cymuned ar-lein Tyfu Gyda’n Gilydd

Rydym hefyd yn eich gwahodd i ymuno â’n grŵp Facebook cymunedol

Byddwn yn postio awgrymiadau llesiant, hyfforddiant ar-lein a chynnwys i’ch helpu i droi eich gardd yn hafan bywyd gwyllt.

Bydd y grŵp yn lle diogel a chefnogol i chi rannu eich profiadau â gwirfoddolwyr eraill.

Holiaduron cyflym

Ar gyfer ein hymchwil, mae arnom eisiau gwybod am eich llesiant, a byddwn yn gofyn i chi lenwi tri holiadur yn ystod y flwyddyn ar sut yr ydych yn teimlo, a’ch profiad o gymryd rhan.

Ni fydd yr holiaduron yn cymryd mwy na 10 munud i’w llenwi. Bydd yn ofynnol i chi lenwi eich holiadur cyntaf pan fyddwch yn cofrestru, a hynny gan ddilyn y ddolen isod.

Bydd dau holiadur arall yn dilyn – un yn yr haf, a holiadur terfynol yn gynnar yn yr hydref.

Bydd eich atebion i’r arolygon llesiant yn ddienw i amddiffyn eich preifatrwydd. I gael rhagor o wybodaeth, gweler y daflen wybodaeth i gyfranogwyr isod.

Byddwch yn rhan o’r astudiaeth Tyfu Gyda’n Gilydd!

Mae’n debyg mai ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’ fydd yr astudiaeth fwyaf o’i fath yn edrych ar y berthynas rhwng blodau gwyllt a lles, ac rydym yn awyddus i bobl o bob cefndir gymryd rhan – does dim angen i chi fod â gardd hyd yn oed!

Darllenwch hon Taflen Wybodaeth i Gyfranogwyr cyn cofrestru.

Er mwyn i ni allu prosesu eich cais ac anfon eich pecyn hadau rhad ac am ddim atoch, bydd yn ofynnol i chi lenwi’r ffurflen yn y ddolen isod. Wedi i chi lenwi eich ffurflen, cewch eich ailgyfeirio i’r holiadur cyntaf.

Ffurflen Cofrestru Tyfu Gyda’n Gilydd

Rhaid i’r cyfranogwyr fod yn breswylwyr ar dir mawr y Deyrnas Unedig ac yn 18 oed. Nid oes unrhyw waharddiadau eraill yn berthnasol ar gyfer yr ymchwil hon. Cofrestrwch eich diddordeb erbyn 11 Ebrill 2021

Os hoffech gofrestru trwy’r post, cysylltwch â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG

Os oes gennych gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni yn BiophilicWales@gardenofwales.org.uk

Cadwch mewn cysylltiad ac anfonwch eich lluniau atom, a hynny gan ddefnyddio #TyfuGydanGilydd #GrowingTogether

Diolch i chi am eich help gyda’n hastudiaeth, a phob dymuniad da!