12 Chwef 2021

Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Mae’r dydd i’w weld yn ymestyn

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Mae’r dydd i’w weld yn ymestyn

Chwefror yw fy hoff fis o’r flwyddyn. Gall y tymheredd amrywio a chawn bob math o dywydd. Yn ddiweddar mae wedi bod yn arswydus o oer, ond pan ddaw’r haul allan mae arlliw o’r gwanwyn i ddod!  Mae’r eirlysiau wedi dod allan a’r cennin Pedr, ac mae bylbiau eraill y gwanwyn yn aros i wthio’u pennau allan i’n cyfarch.

Yn ystod y cyfnod oer hwn rwy’n ceisio peidio ag ymyrryd â’r gwenyn. Rwy’n bod yn amyneddgar ac yn aros i’r tymheredd godi cyn mynd i gael cip ar y tylwythau. Maen nhw i gyd wedi eu trin rhag gwiddon ac wedi cael bwyd ychwanegol dros y gaeaf, felly gobeithio y byddan nhw i gyd yn goroesi.

Rwy’n rhoi sylw nawr i dasgau a pharatoadau eraill y gallwn eu gwneud ar gyfer y tymor i ddod. Mae’r rhannau uchaf i gyd wedi eu gwahanu a’u pentyrru, ond mae angen gosod rhigolau metel newydd ar ôl eu glanhau.  Rwyf wedi tynnu’r rhai plastig gan na allan nhw gael eu deifio i’w sterileiddio, felly byddwn yn gosod rhai metel yn eu lle.

Mae rhannau’r cychod wedi eu glanhau, eu deifio a’u trin ag olew Danaidd i helpu diogelu’r pren a’u cadw i edrych yn daclus.

Mae’r cwpwrdd storio wedi ei archwilio a phenderfyniadau wedi eu gwneud faint o fframiau fydd eu hangen ar gyfer ein harchwiliadau gwanwyn.  Cafodd fframiau  nythfa y rhan fwyaf o’r tylwythau eu hadnewyddu y llynedd, ac mae’n arferol adnewyddu’r holl fframiau bob tair blynedd.  Y tro hwn byddwn yn chwilio am unrhyw fframiau sydd wedi eu niweidio neu wedi llwydo, ac yn eu hadnewyddu.

Rydyn ni hefyd yn dechrau meddwl am gynllunio i fagu breninesau a sicrhau bod gennym ddigon o gyfarpar fel blychau magu i feithrin breninesau newydd.  Ceisiwyd magu breninesau y llynedd, ond roedd ein hamseru ychydig yn wallus, felly gobeithio y byddwn yn trefnu hyn yn well eleni drwy gynllunio’n gynharach.

Rydyn ni bob amser yn cynghori pobol sy’n newydd i gadw gwenyn gael gwenyn lleol sy’n addas i’r amgylchedd leol, ac mae magu’ch breninesau eich hun yn ffordd dda i barhau hynny.

Yn ystod misoedd y gaeaf hefyd rydw i, y myfyrwyr a’r gwirfoddolwyr yn brysur yn adolygu ar gyfer y modiwlau cadw gwenyn. Rydyn ni’n bod yn uchelgeisiol iawn ac wedi ymrestru ar gyfer dau bwnc, sef rheoli gwenyn mêl a bioleg gwenyn mêl. Rwy’n cael bod astudio ar gyfer yr arholiadau’n ffordd dda i ddiweddaru popeth, a rydych yn dysgu cymaint am y gwenyn waeth faint o brofiad sydd gennych o gadw gwenyn.

Cofiwch ddymuno’n dda inni yn yr arholiadau ym mis Ebrill!

Lynda

Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig