19 Awst 2020

Yn yr ardd wenyn yr wythnos hon

Martin Davies

Mae’r gwenyn yn adnabyddus am beidio â bod yn hoff o daranau, a gallant fod ychydig yn amddiffynnol, felly rydym yn arbennig o ofalus ynglŷn â tharfu ar y gwenyn os oes storm yn codi. Felly, pan aethom ati i gynnal ein harchwiliadau yr wythnos hon, mae’n rhaid ein bod wedi ei hamseru’n hollol gywir, cawsom ein synnu ar yr ochr orau o weld bod y gwenyn mor brysur fel mai prin yr oeddent wedi sylwi ar yr ymyrraeth.

O amgylch yr Ardd gellir dod o hyd i’r gwenyn yn chwilota’n wyllt, yn dal i fod ar y Bengaled yn y rhannau mwy gwyllt, ac ar y perlysiau blodeuol yn yng Ngardd yr Apothecari. Maent yn brysur yn casglu cymaint o neithdar ag sydd ar gael i baratoi ar gyfer storfeydd y Gaeaf. Mae gennyf deimlad bod yr Hydref ar droed ychydig yn gynharach na’r arfer eleni, mae’r Mieri yn dechrau dwyn ffrwyth ac nid yw rhai o’r coed yn edrych cystal.

Mae’r gwenyn wedi ei chael yn anodd cynnal eu storfeydd y tymor hwn, felly rydym eisoes wedi penderfynu na fyddwn yn cymryd mêl o’r brif wenynfa. Dim ond y llofftydd mêl sy’n fwy na’r hyn y mae ei angen ar y gwenyn y byddwn yn eu cymryd, ond mae rhywfaint o botensial ar ein gwenynfeydd eraill. Mae’r rhain heb fod yn bell o’n prif wenynfa, ond mae’n ymddangos eu bod yn gwneud ychydig yn well o ran storfeydd dros ben, felly rwy’n obeithiol y byddwn yn echdynnu yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf. 

Yn y brif wenynfa, aethom ati i wneud ein harchwiliadau am glefydau, ac rydym bellach wedi dechrau trin pob cwch gwenyn â thriniaeth thymol i leihau’r gwiddon Varroa. Rydym am i’n gwenyn fod yn yr iechyd gorau cyn yr hydref fel y gallant gynhyrchu niferoedd cryf o wenyn ifanc i fynd â nhw i’r gaeaf. Mae gwenyn yr haf yn byw am oddeutu 36 diwrnod gan eu bod mor brysur, ond mae’n rhaid i wenyn y gaeaf fyw am fisoedd lawer i sicrhau bod y Frenhines a’r nythfa’n goroesi i’r gwanwyn canlynol. Maent yn gwneud hyn trwy gael digon o storfeydd i’w para, a thrwy arafu a chlystyru o amgylch y frenhines er mwyn iddi oroesi’r misoedd main.

Gall gofalu am dair gwenynfa fod yn llawer o waith, ond rwy’n ffodus iawn i gael help fy Nhîm Gwenyn o wirfoddolwyr. Maent yn dod bob wythnos i helpu gyda chynnal a chadw’r ardd wenyn, archwilio’r gwenyn, glanhau offer a bod yn barau dwylo parod, gan roi eu hamser i’r Ardd. Rwy’n cael llawer o bleser o waith cadw gwenyn cymdeithasol a gweithio mewn grŵp. Rydym yn rhannu syniadau ac yn bwydo oddi ar ein gilydd; mae rhai yn wenynwyr mwy profiadol nag eraill, ond rydym i gyd yn cyd-dynnu ac yn helpu ac yn dysgu oddi wrth ein gilydd, maent yn dîm gwych ac yn griw hyfryd o bobl ac rwyf am ddweud “diolch o galon” am bopeth y maent yn ei wneud!

 

Lynda Christie

13 Mis Awst, 2020