30 Ebr 2020

Dechrau gwych i’r tymor newydd ar gyfer tîm y gwenyn

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Heb orfod ufuddhau i gyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol, mae ein gwenyn yr un mor brysur ag arfer – yn union fel gwenynwraig yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie . . .

Gellir adolygu’r Archwiliadau o’n gwenynfeydd yn yr Ardd Fotaneg, a gynhaliwyd ar 23 Ebrill, fel a ganlyn: yn dod yn eu blaenau’n dda iawn!
Mae tywydd hyfryd y gwanwyn yn parhau, ac mae hynny’n fuddiol iawn i’r gwenyn, sy’n dechrau’r tymor yn dda iawn.
Mae’r mefus gwyllt yn blodeuo yn y gerddi bywyd gwyllt, ac mae’r coed castan yn dechrau agor eu blodau canhwyllbren. Yn ein hail wenynfa, mae yna dystiolaeth o hyn gyda’r paill lliw coch sy’n cael ei gasglu gan y gwenyn.

Prif nod yr archwiliadau yw gweld a yw’r nythfeydd yn tyfu yn ôl y disgwyl.
Mae un o’r cychod gwenyn mor gryf, penderfynais y gallai fod yn nythfa fridio. Mae ganddo flwch magu llawn a dwy lofft fêl sydd bron yn orlawn. Rhoddwyd blwch magu arall o fframiau gwag i’r nythfa hon, a hynny er mwyn sicrhau bod gan y Frenhines le i barhau i ddodwy ac i dynnu fframiau newydd allan. Os bydd pethau’n mynd yn iawn, byddaf yn gallu rhannu’r nythfa hon i wneud cynnydd pan fydd y gwenyn wedi gwneud eu gwaith, ac yna cynaeafu rhai o’r celloedd breninesau i’w defnyddio mewn nythfeydd eraill.


Mae’r cychod gwenyn y rhoddwyd crib magu newydd ynddynt i’w dynnu allan yn cael llwyddiant amrywiol. Mae rhai yn gwneud yn iawn; mae eraill wedi bod ychydig yn araf. Mae dau fel pe na baent yn hoffi’r crib a roddwyd iddynt, ac yn betrusgar o’i dynnu allan. Yn y nythfeydd hyn, rwyf wedi amnewid y crib hwn am sylfaen a fframiau newydd i weld a fydd hynny’n helpu.
Fy nhasg nesaf yw diweddaru cofnodion fy nghychod gwenyn. Mae hon yn ffordd ddefnyddiol iawn o gadw golwg ar yr hyn sy’n digwydd ym mhob cwch gwenyn. Dyma’r pum prif bwynt yr ydym yn chwilio amdanynt:

  • A oes gan y nythfa ddigon o le i ehangu?
  • A yw’r frenhines yn bresennol ac yn dodwy?
  • A yw’r nythfa’n cynyddu yn ôl y disgwyl?
  • Unrhyw arwyddion o haint?
  • Faint o storfeydd sydd ganddynt?

Mae ateb y pum cwestiwn hyn yn helpu i hysbysu’r gwenynwr am gyflwr ei nythfeydd ac y sicrhau ei fod yn gwneud penderfyniadau priodol yn y camau nesaf.
Rwyf bob amser yn gwneud nodiadau ychwanegol yn y cofnod, gan nodi unrhyw waith neu gyfarpar arall y gallai fod eu hangen yn ystod yr archwiliad nesaf.

Lynda Christie
23 Ebrill 2020