12 Hyd 2017

Cylchlythyr yr Ardd – Hydref 12

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Diwrnod Ffwng Cymru

Mae’r 6ed Diwrnod Ffwng blynyddol yn addo cymysgedd o wyddoniaeth, celf a hud a fydd yn apelio at unrhyw un gyda diddordeb mewn ffwng diddorol.

Mae’r digwyddiad yn cynnwys –

  • Teithiau a sgyrsiau tywys amdano ffwng mewn gweunydd, gwelyau blodau, lawntiau a choedwig
  • Bwrdd Tony – digonedd o ffwng ffres
  • Bale ffwng a thylwyth teg
  • Dewch i ddarganfod pa ffwng y gallwch fwyta, a pha rhai y dylech osgoi
  • Taith y Tylwyth Teg – edrychwch am olion y tylwyth teg yng Nghoed y Tylwyth Teg, sy’n gyfoethog mewn ffwng, a phostiwch lythyr i’r tylwyth teg yn eu pentref
  • Arddangosfa o lyfrgell ffwng Roy Watling
  • Y cyfle olaf i weld yr arddangosfa ffwng hynod o boblogaidd, ‘O Deyrnas Arall
  • Arddangosfeydd o decstilau, celf a darluniau wedi’u hysbrydoli gan ffwng
  • Llawer o weithgareddau ffwng a thylwyth teg i’r teulu
  • Stondinau yn gwerthu cynnyrch ffwng a thylwyth teg

Mynediad am ddim i unrhywun sydd wedi gwisgo fel coblyn neu dylwyth teg!

Teithiau Tywys:

11yb-12yp: Coedwig y Tylwyth Teg gyda Pat O’Reilly

12:30-1yp: Enwau Cymraeg Ffwng gyda Jean Oliver & Bruce Langridge

1-2:30yp: Gweunydd Cap Cwyr gyda David Mitchel

3-4yp: Mannau Gorau’r Ardd i Weld Ffwng gyda Bruce Langridge

Mae pob taith tywys yn dechrau o Fynedfa’r Gorllewin y Tŷ Gwydr Mawr

Mae mynediad i’r Ardd yn £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion a £4.95 i blant dros bum mlwydd oed.

Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio am ddim i bawb.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

 

Penwythnos i Chi a’r Ci

Mae yna benwythnos arbennig i gŵn a’u berchnogion yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn 14 a Dydd Sul 15 o fis Hydref.

Peidiwch ag anghofio, mae POB Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd!

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith.  Ni chaniateir tenynnau estynedig, gallwch cyfnewid eich un chi am un sydd ddim yn ymestyn yn y brif fynedfa.

 

Diwrnod Shwmae/Sumae

Mae Diwrnod Shwmae/Sumae, ar Ddydd Sul 15fed o Hydref, yn ddiwrnod i rannu a dathlu’r iaith Gymraeg.

I ddathlu’r diwrnod, mae’r Ardd yn cynnig mynediad hanner pris i ddysgwyr y Gymraeg.  Yn ogystal â hyn, a gan ei fod yn Ddiwrnod Ffwng Cymru, bydd yna daith tywys enwau Cymraeg ffwng am 12:30-1yp o Fynedfa’r Gorllewin y Tŷ Gwydr Mawr.

Bydd Menter Cwm Gwendraeth Elli yn cynnal sesiynau sgwrs Gymraeg anffurfiol yn y Tŷ Gwydr Mawr o 1:30-3:30yp – gyda chymorth i unrhyw un yn awyddus am ddysgu’r Gymraeg.

Ras y Sioe Frenhinol

Dyma ddigwyddiad newydd sbon i godi arian at Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Sir Gaerfyrddin yw sir nawdd am y sioe a threfnir ras a thaith gerdded 2.5k, ras 5k & ras 10k i bob oed a gallu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul 15fed o fis Hydref.

Cofrestrwch i gymryd rhan yma.  Mae yna wobrau arian i’r dyn a menyw sy’n gorffen yn gyntaf, gyda medalau i bawb sy’n cwblhau ras.

Yr Ardd ar ‘Bargain Hunt’

Os na weloch chi’r Ardd ar ‘Bargain Hunt’ y BBC ar Ddydd Llun, gallwch wylio’r bennod ar yr iPlayer yma.

Edrychwch ar yr awyr glas hyfryd yna!

Hocus Pocus Dan y Sêr

Mwynhewch ddigwyddiad Calan Gaeaf cynnar yma yn yr Ardd ar Ddydd Sadwrn, Hydref 28ain, gyda phrofiad sinema awyr agored yn dangos y clasur gan Disney, Hocus Pocus!

Bydd yna gwisg ffansi Calan Gaeaf, pwll tân, barbeciw, bar, pwnsh Calan Gaeaf, afalau taffi, popgorn, cerddoriaeth bwganllyd a mwy.

Bydd yna wobrau i’r wisg ffansi gorau!

Gan fydd hi hefyd yn ddiwrnod cyntaf hanner tymor yr hydref, bydd yna ddigonedd o ddigwyddiadau i’r teulu ymlaen gan gynnwys cerfio pwmpenni, concyrs, dowcio am afalau, celf a chrefft yn ystod y dydd, a fydd eich tocyn sinema yn caniatáu mynediad i’r Ardd hefyd, felly pam na wnewch chi ddiwrnod ohoni?

Mae tocynnau yn £12 i oedolion ac £8 i blant dan 16 mlwydd oed, ac ar gael yma.  Digwyddiad yn dechrau am 5yh, ffilm yn dechrau am 6:30yh.

Llun gan Mathew Browne Photography.

Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

Mae yna brofiadau anhygoel i’w chael BOB dydd yn atyniad newydd sbon yr Ardd Fotaneg Genedlaethol – Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig – gydag arddangosfa hedfan dyddiol am 2:30yp!

Gallwch fwynhau arddangosfeydd hedfan gan Gudyll Bach, Barcudiaid Coch, Tylluan Wen a llawer mwy!

 

Teithiau Tywys Treftadaeth

Ar Ddydd Mercher cyntaf a Dydd Gwener olaf pob mis, o fis Hydref i fis Mawrth, dewch i ddysgu mwy am hanes hynod o ddiddorol yr Ardd.  Gan ddechrau am 2yp o Fynedfa’r Gorllewin y Tŷ Gwydr Mawr.

Mae’r tir yn anwastad a gall fod yn fwdlyd; gwisgwch esgidiau cadarn os gwelwch yn dda.

Mercher Mwdlyd

Pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol, mae yna awr o weithgaredd hwyliog yn yr awyr iach i’r plant lleia a’u gofalwyr!  Gan ddechrau am 11yb o’r Porthdy.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Addysg os gwelwch yn dda – 01558 667149.