Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Buy admissions tickets

Prisiau mynediad yn cynnwys Cymorth Rhodd heb Gymorth Rhodd
Oedolyn £10.50 £9.55
Consesiynau: Pensiynwyr/ Anabl/ Myfyrwyr £8.75 £7.95
Plant (5-16) £4.95 £4.50
Plant dan 5 oed AM DDIM AM DDIM
Teuluoedd (2 Oedolyn ac hyd at 4 o blant) £25 £22.73
Teulu Un Rhiant (1 Oedolyn ac hyd at 4 o blant) £20 £18.18
Gofalwyr AM DDIM AM DDIM

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig.

Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau.

Cŵn

Mae POB Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci.

Ni chaiff cŵn fynediad i’r Ardd yn ddyddiol (ac eithrio cŵn cymorth).  Serch hynny, cynhaliwyd Diwrnodau i Chi a’r Ci BOB Dydd Llun, pryd fydd croeso i chi ddod â’ch ci am dro i mewn ac o gwmpas yr Ardd.  (Ni chaniateir cŵn ym Mhlas Pilipala nac ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr.)  Rydym yn gofyn perchnogion cŵn i gadw at ein rheolau Diwrnodau i Chi a’r Ci – darllenwch nhw cyn i chi ddod â’ch ci os gwelwch yn dda.

Seiclo

Ni chaniateir beiciau yn yr Ardd. Fodd bynnag, os y’ch chi wedi seiclo i’r Ardd, mae hawl i chi gael mynediad am hanner pris.

Disgowntiau Grŵp

10+ o bobl – £7.50 yr oedolyn a £6 am docyn consesiwn.  Mae llawer o gynigion ar gael i grwpiau.

Dewch yn Aelod

Delfrydol ar gyfer y rhai sy’n ail-ymweld. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ddod yn aelod.

Prisiau Mynediad sy’n cynnwys Cymorth Rhodd

Pan fyddwch yn gwneud cyfraniad trwy gymorth rhodd, cewch dalebau ganddon ni – sy’n eich ad-dalu am eich rhodd, ac yn rhoi mwy  – a gallwch eu gwario yn y siop a’r llefydd bwyta. Byddwch ar eich ennill!

Tocynnau Anrheg

Mae’n braf medru rhannu profiad o’r Ardd trwy roi anrheg i rywun. Mae gennym ddewis o gynigion apelgar. Mae rhagor o fanylion am docynnau a thalebau ar gael.