Adnoddau ar gyfer Garddwyr

Yma, fe ddewch chi o hyd o gyngor ac awgrymiadau gan ein harbenigwyr i’ch cael chi i dyfu a garddio ar eich gorau!

Cliciwch ar y teitlau isod am fwy o wybodaeth a dogfennau defnyddiol.

Blodau Gwylltion Mai

Ddiwedd y gwanwyn, mae’r gwrychoedd yn llawn blodau gwyllt ac mae’r dolydd yn dechrau dod yn fyw.

Mae Caru Natur Cymru wedi creu’r adnodd adnabod gwych hwn, ewch ati i weld faint o’r rhywogaethau hyn y gallwch ddod o hyd iddynt.

Planhigion Cynnar y Gwanwyn ar gyfer Peillwyr

Yma, rydym wedi casglu ynghyd wybodaeth am y planhigion gorau ar gyfer peillwyr i gadw golwg amdanynt ddechrau’r tymor ym misoedd Ebrill a Mai, a hynny’n seiliedig ar yr ymchwil a wnaed yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’n cynnwys pa rywogaethau o beillwyr sy’n debygol o gael eu darganfod ar y rhywogaethau hyn, ynghyd ag ychydig o awgrymiadau o ran sut i’w hannog i dyfu er mwyn cynyddu’r porthiant ar gyfer y peillwyr.

Llwyddiant gyda Hadau: Canllaw wrth Ddechrau

Mae hau hadau a gweld egin yn dod i fyny drwy’r pridd yn rhyfeddol o bleserus. Os dechrau mentro ar arddio ydych chi a ph’un a ydych yn meddwl am dyfu hadau dan do neu’r tu allan, dyma’r canllaw i chi.

Mae hau hadau’n syml, yn gyflym ac yn effeithiol o ran cost. Bydd y canllaw hwn yn eich arwain drwy’r broses bob yn gam.

Blodau Gwylltion Ebrill

Ebrill yw un o’r misoedd gorau i flodau gwylltion, yn enwedig rhai’r coedlannau.

Mae Caru Natur Cymru wedi creu’r adnodd adnabod gwych hwn, faint ohonynt gallwch chi eu darganfod?

Garddio ar gyfer Peillwyr

Mae pryfed sy’n ymweld â blodau yn beillwyr hanfodol y bwyd rydym yn ei fwyta ac mae’r dirywiad yn eu niferoedd a’u hiechyd yn achos pryder mawr.  Mae peillwyr yn amrywiol gan gynnwys cacwn, pryfed hofran, gwenyn unigol, ieir bach yr haf a gwenyn mêl.  Wrth i ni golli cynefinoedd llawn blodau, newid yn yr hinsawdd a’r defnydd o blaleiddiaid, cafwyd effaith fawr ar ein peillwyr gwyllt a’r rhai a reolir.

Mae gerddi yn dod yn gynyddol bwysig fel llochesi pwysig i beillwyr a bywyd gwyllt.  Yma, cewch awgrymiadau ar sut i ddenu mwy o beillwyr i’ch gardd.

Blog: Mae’n Bryd Rhoi’r Gorau i Fawn

Fel garddwr, un o’r pethau gorau y gallwch eu gwneud dros yr amgylchedd yw rhoi’r gorau i ddefnyddio compost mawn. Gallwch dyfu planhigion iach heb ddefnyddio dim mawn. – mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, nifer o erddi botaneg eraill a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi bod yn gweithio’n llwyr heb fawn ers llawer blwyddyn.

Mae’r prosiect Tyfu’r Dyfodol a garddwriaethwyr yr Ardd Fotaneg wedi bod yn rhoi cynnig ar amrywiol fathau o gompost heb fawn, ac mae’r canlyniadau wedi bod yn gadarnhaol ym mhob agwedd!

The compost industry has been working hard to develop good sustainable alternatives to peat – the quality and consistency of these products has improved greatly and there is an ever-increasing range.

Blog: Gwnewch eich Lawnt yn Fwy Caredig i Fywyd Gwyllt gan Dr Kevin McGinn

Gall lawntiau wedi eu torri fod yn rhan bwysig o erddi, ond os oes gennych le, beth am neilltuo darn o’ch lawnt i natur, a gwneud hwnnw’n ddôl fach eich hun o flodau gwylltion brodorol?

Dychmygwch gymysgedd o borfa dôl a blodau gwylltion lliwgar yn awel yr haf, yn blodeuo am wythnosau lawer ac yn fan i wylio bywyd gwyllt y tu allan i ddrws eich tŷ. Mae dolydd yn hafan i bryfed, fel gwenyn a phili-pala, a hefyd i adar a mamaliaid bach. Os darparwch y cynefin cywir yn eich gardd, bydd bywyd gwyllt yn symud i mewn.

Cewch fwy o wybodaeth ar sut i drawsnewid eich lawnt yn ddôl yn y blog hwn a ysgrifennwyd gan Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn.

Plannu ar gyfer Peillwyr

Trwy blannu’r math iawn o blanhigion yn eich gardd, medrwch helpu pryfed sy’n peillio.

Mae gerddi yn gynefin bywyd gwyllt cynyddol bwysig yng Nghymru, yn y trefi ac yn y dinasoedd, ynghyd ag yn y pentrefi a ffermdai anghysbell. Os wnewch chi eich gardd yn bantri i
wenyn, pryfed hofran, pili-palod, a chwilod, byddwch yn helpu i gynyddu’r niferoedd o bryfed gwyllt sy’n peillio.  Bydd ein llyfryn Planhigion sy’n Peillio yn eich cyflwyno i ddeg o’r teuluoedd planhigion pwysicaf ar gyfer pryfed sy’n peillio yng Nghymru.

Garddio Trefol

Gall gwybod beth i’w tyfu fod yn her, ond mae’n well dewis eich planhigion yn ôl yr amgylchedd sydd gennych ar gael, er enghraifft, os yw’ch gardd yn gysgodol, ceisiwch osgoi planhigion sydd angen llawer o haul.  Edrychwch ar y gwahanol gnydau yma er mwyn dod o hyd i un sy’n addas i chi a’ch gardd.