*WEDI GWERTHU ALLAN* Cwrs Awtistiaeth a Garddio

Sul 19 Mai 2024 8:44yh - 8:44yh Am ddim gyda mynediad

Awtistiaeth a garddio er mwyn llesiant

Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i lunio ar gyfer unrhyw un (grwpiau, athrawon ac unigolion) sy’n gweithio gyda phobl ar y sbectrwm awtistiaeth neu sydd ag ASD eu hunain.

Bydd yn dechrau drwy ddod i adnabod y sesiwn grŵp ac edrych ar y ffordd y gall garddio helpu gyda rheoliadau a heriau synhwyraidd awtistiaeth a’r rhesymau pam.
Wedyn bydd llawer o wybodaeth (ac ymarferion uniongyrchol) sut i adeiladu a defnyddio lle allanol ar gyfer garddio therapiwtig a phlanhigion i’w bwyta.

Gan ddechrau gyda’r pethau sylfaenol fel dylunio ac ystyriaethau ymarferol, bydd yn cynnwys rhai o’r dewisiadau plannu synhwyraidd gorau, yn ogystal â nifer o syniadau ac awgrymiadau ar gyfer ddefnyddio’ch lle allanol fel hyn yn barhaus gyda’r effaith fwyaf. Sut i annog ymgysylltu o’r cychwyn ac adeiladu hyder a sgiliau yn y broses gydag enghreifftiau cyfleus, cynhwysol, creadigol a hwyliog.

Bydd llawer o gyfleoedd ar gyfer holi ac ateb drwy’r amser i helpu rhoi ichi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddefnyddio’r lle allanol yn effeithiol ar gyfer y rhai a fyddai’n elwa.

Cost

£20 sy’n cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  *WEDI GWERTHU ALLAN*

Ynglŷn â hyfforddwr eich cwrs

Caiff y cwrs ei ddysgu mewn dull uniongyrchol ac ymarferol iawn, a bydd Kim Stoddart yn ceisio rhoi ichi’r sgiliau angenrheidiol i greu lle ysbrydoledig ar gyfer planhigion i’w bwyta ac er mwyn llesiant.

Mae hi wedi bod yn ysgrifennu ac yn dysgu am fuddiannau therapiwtig garddio ers 2014 mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys The Guardian a’r Lancet.  Mae Kim ei hun wedi arwain grwpiau garddio gydag oedolion ifanc yn y dull therapiwtig, galluogol hwn.

Diogelwch COVID-19

Mae gennym ddyletswydd gofal i sicrhau eich diogelwch yn ystod y cwrs hwn, gyda rhagofalon cadw pellter cymdeithasol a hylendid mewn lle. Mae croeso i chi wisgo’ch mwgwd wyneb a’ch menig eich hun – ni fydd y rhain yn cael eu darparu. Oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni allwn gynnig lluniaeth, felly dewch â bwyd a diod eich hun os gwelwch yn dda, fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio caffis yr Ardd Fotaneg.

Tyfu’r Dyfodol

Cyflwynir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.