Sgwrs Planhigion a Newid Hinsawdd: Yr Athro Mary Gagen

Llun 20 Mai 2024 4:25yb - 4:25yb Am ddim gyda mynediad

Sgwrs Planhigion a Newid Hinsawdd

Yn 2019, datganwyd argyfwng hinsawdd yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, gan hefyd ymrwymo y bydd ein sector cyhoeddus yn garbon niwtral erbyn 2030.

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau a fydd yn canolbwyntio ar effaith newid yn yr hinsawdd ar ein planhigion, yr ymchwil sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â hyn a’r gwaith y mae gerddi botaneg yn gwneud i addasu i’r hinsawdd a gwarchod planhigion ar gyfer y dyfodol.

Mwynhewch y gyfres AM DDIM hon tra hefyd yn manteisio ar fynediad AM DDIM i’r Ardd yn ystod yr wythnos ym mis Ionawr. Mae’r sgyrsiau’n dechrau am hanner dydd.  I archebu’ch lle, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

‘Tree Rings and Climate Change, Looking Back to See the Future’ gan yr Athro Mary Gagen o Brifysgol Abertawe

Mae Mary yn Athro Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe ac yn wyddonydd hinsawdd. Mae ei hymchwil yn archwilio’r wybodaeth am newid hinsawdd yn y gorffennol a gall cael ei chasglu o’r cylchoedd twf blynyddol mewn boncyffion coed. Mae hin Archwiliwr Daearyddol Cenedlaethol ac yn angerddol am addysg wyddoniaeth a chynwysoldeb. Mae Mary yn gweithio gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Abertawe i redeg Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion, sy’n rhan o’r rhaglen Trio Sci Cymru sy’n gweithio ar draws Cymru a ariennir gan yr UE, ac Oriel Science, prosiect sy’n ceisio agor canolfan wyddoniaeth yn Abertawe. Bydd Mary’n rhannu straeon dirgel coed hynafol o bedwar ban byd, ac yn archwilio sut y gall coed ddechrau sgyrsiau am newid yn yr hinsawdd.

Sgwrs gyflwyno o’r enw ‘Ornamental Plants: Our Future Invaders?’ gan Tomos Jones, Myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Reading

Mae ein gerddi’n gartref i 17,000 o rywogaethau planhigion a gyflwynwyd o bob cwr o’r byd. Mae nifer fach o’r planhigion addurnol hyn wedi dod yn ymledol, gan gael effaith niweidiol ar fioamrywiaeth frodorol. Gall newid yn yr hinsawdd ddarparu cyfleoedd i fwy o blanhigion ddod yn broblem. Yr her yw gwybod pa blanhigion a allai ddod yn oresgynwyr yn y dyfodol. Dyma bwnc PhD Tomos ym Mhrifysgol Reading ac mae garddwyr yn hanfodol i fynd i’r afael â’r her hon. Ymunwch â Tomos – enillydd gwobr aur yn Sioe Flodau Chelsea yr RHS – i ddysgu sut y gall garddwyr helpu i nodi goresgynwyr yn y dyfodol ac i ddeall effaith newid yn yr hinsawdd ar blanhigion ymledol sy’n dianc o’n gerddi.

Sgyrsiau wedi eu trefnu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.