Sgwrs Planhigion a Newid Hinsawdd: Yr Athro Alayne Street-Perrott

Mer 22 Mai 2024 4:28yb - 4:28yb Am ddim gyda mynediad

Sgwrs Planhigion a Newid Hinsawdd

Yn 2019, datganwyd argyfwng hinsawdd yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, gan hefyd ymrwymo y bydd ein sector cyhoeddus yn garbon niwtral erbyn 2030.

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau a fydd yn canolbwyntio ar effaith newid yn yr hinsawdd ar ein planhigion, yr ymchwil sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â hyn a’r gwaith y mae gerddi botaneg yn gwneud i addasu i’r hinsawdd a gwarchod planhigion ar gyfer y dyfodol.

Mwynhewch y gyfres AM DDIM hon tra hefyd yn manteisio ar fynediad AM DDIM i’r Ardd yn ystod yr wythnos ym mis Ionawr. Mae’r sgyrsiau’n dechrau am hanner dydd.  I archebu’ch lle, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

‘Healing the Earth: Biochar for Carbon Sequestration and Habitat Restoration’ gan Yr Athro Alayne Street-Perrott

Mae Alayne Street-Perrott yn wyddonydd hinsawdd gyda dros 40 mlynedd o brofiad ymchwil ar newidiadau yn yr hinsawdd yn y gorffennol ac effeithiau gweithgaredd dynol ar yr amgylchedd, newidiadau tymor hir yn y cylch carbon byd-eang, a biochar fel un o ystod bosibl o atebion naturiol ar gyfer brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Mae biochar yn fath o garbon du a gynhyrchir trwy wresogi biomas sych yn yr absenoldeb, neu’n agos at absenoldeb, o aer (pyrolysis). Mae’n debyg i siarcol pren, ond gellir ei gynhyrchu o ystod eang o borthfeydd gwastraff biomas.

Yn nodweddiadol mae biochar yn cynnwys tua 70-80% o garbon, ac mae’r rhan fwyaf ohono’n gallu gwrthsefyll pydredd. Pan gaiff ei ychwanegu at briddoedd, mae’n atafaelu carbon am ganrifoedd i filenia, gan helpu i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang. Gall hefyd wella strwythur, pH, cynnwys maethol ac ecoleg priddoedd, yn ogystal ag atal amrywiaeth o lygryddion. Bydd y sgwrs hon yn canolbwyntio ar ein hymchwil ddiweddar ar adfer safleoedd mwyngloddiau metel llygredig Cymreig gan ddefnyddio priddoedd artiffisial sy’n cynnwys biochar.

Sgwrs gyflwyno o’r enw ‘Conserving Welsh native plants through seed banking’ gan Dr Kevin McGinn, Swyddog Gwyddoniaeth Prosiect Tyfu’r Dyfodol.

Bydd Kevin yn siarad am sefydlu Banc Hadau Cenedlaethol Cymru yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol a sut y bydd yn helpu i warchod planhigion yng Nghymru, gan gynnwys y rhai sydd dan fygythiad gan newid yn yr hinsawdd, ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Sgyrsiau wedi eu trefnu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.