Cwrs Gwneud Bara: Doliau ‘Souly’

Iau 30 Mai 2024 1:09yh - 1:09yh Am ddim gyda mynediad

Doliau ‘Souly’

Ar hyd a lled y byd mae yna ‘ddoliau’ wedi’u gwneud o fara sy’n dathlu rhyw gred grefyddol neu baganaidd, o Fara’r Tri Brenin yn Nwyrain Ewrop i’r bara mwy cyffredin yng Ngwlad Groeg a’r Eidal. Ond y ffurf hynaf o lawer o’r ‘doliau’ hyn yw’r ddol Geltaidd, y ‘Souly Doll’.

Wrth i Gristnogaeth gryfhau, diflannodd yn raddol hefyd yr arfer o wneud y Doliau, ond roedd cymunedau bychan yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Phenrhyn Gŵyr yn cadw’r traddodiad yn fyw. Credir bod yr olaf o’r Doliau wedi’u gwneud ar ddiwedd y cyfnod Edwardaidd lle’r oedd sôn amdanynt yn cael eu gwneud ym Mhenrhyn Gŵyr. Bara melys oedd Doliau Penrhyn Gŵyr ac ystyrid hwy’n fath o ddanteithion arbennig.

Fel hyn, wedi eu hymgorffori yn y Calendr Cristnogol, anghofiwyd bron fod y Doliau mewn gwirionedd yn gred lawer iawn hŷn ac yn fendith ar ffrwythlondeb ar y ddaear, eneidiau cyndeidiau a melyster bywyd.

Felly, dewch i ymuno á ni i ddysgu gwneud bara bendithiol, melysu eich bywyd a dod á llawenydd i’ch bywyd gyda’r traddodiad hyfryd hwn.

Offer

Bydd arnoch angen lliain sychu llestri neu ddarn o fwslin i orchuddio powlen, hambwrdd pobi mawr neu nifer o rai llai, a brat/ffedog.

Cost

£20 sy’n cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  I archebu, ewch yma os gwelwch yn dda.

Diogelwch COVID-19

Mae gennym ddyletswydd gofal i sicrhau eich diogelwch yn ystod y cwrs hwn, gyda rhagofalon cadw pellter cymdeithasol a hylendid mewn lle. Mae croeso i chi wisgo’ch mwgwd wyneb a’ch menig eich hun – ni fydd y rhain yn cael eu darparu. Oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni allwn gynnig lluniaeth, felly dewch â bwyd a diod eich hun os gwelwch yn dda, fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio caffis yr Ardd Fotaneg.

Tyfu’r Dyfodol

Cyflwynir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.