Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn

Iau 30 Mai 2024 1:24yh - 1:24yh Am ddim gyda mynediad

Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn

Os ydych chi erioed wedi ystyried cadw gwenyn ond yn ansicr ble i ddechrau neu heb yr hyder i wneud hynny, gall ein Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn eich helpu.

Ymunwch â’n Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig, Lynda, i ddysgu am gytref y gwenyn mêl a pham yr ydyn ni’n cadw gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Cewch y cyfle i ymweld â’r Ardd Wenyn, gwisgo gwisg cadw gwenyn, agor y cwch a syllu y tu fewn i weld y bygegyron, gweithwyr a’r frenhines.

Cynhelir y cwrs rhwng 11yb a 2yp, gan ddechrau gyda sesiwn theori yng Nghanolfan Wyddoniaeth yr Ardd Fotaneg cyn symud ymlaen i sesiwn ymarferol yn y wenynfa. Cewch y cyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y diwrnod gan elwa o brofiad cadw gwenyn Lynda.

Bydd un lle ar bob un o’n cyrsiau i oedolion yn cael cymhorthdal llaw a gall ymgeiswyr wneud cais i brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr atgyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Nodwch os gwelwch yn dda: Ni ddylai unrhywun sydd mewn perygl o ddatblygu adwaith alergaidd yn dilyn pigiad gwenyn fynychu’r cwrs hwn.

Cost

£40 (£36 i gonsesiynau ac Aelodau’r Ardd Fotaneg). Mae hyn yn cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a gallwch ei archwilio ar ôl eich cwrs orffen.

I archebu, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.  I hawlio’r pris rhatach, ffoniwch 01558 667192 os gwelwch yn dda.

Eich Hyfforddwraig

Eich hyfforddwraig am y diwrnod fydd Lynda sydd wedi bod yn cadw gwenyn ers dros 20 mlynedd ac wedi gweithio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ers 13 blynedd. Lynda sy’n gyfrifol am y tair gwenynfa yn yr Ardd Fotaneg, sydd i gyd yn cefnogi’r gwaith ymchwil gwyddonol a wneir yma.

Defnyddiwyd y mêl o gychod gwenyn yr Ardd Fotaneg mewn ymchwil cod bar DNA i nodi patrymau chwilota’r gwenyn mêl. Mae jariau o fêl yr Ardd Fotaneg, ‘Aur yr Ardd’ ar gael i’w brynu’n dymhorol o’n siop anrhegion, Siop Botanica, yn ogystal â mewn amrywiaeth o gynhyrchion cosmetig.

Diogelwch COVID-19

Mae gennym ddyletswydd gofal i sicrhau eich diogelwch yn ystod y cwrs hwn, gyda rhagofalon cadw pellter cymdeithasol a hylendid mewn lle. Bydd rhaid gwisgo gorchudd wyneb y tu fewn i’r Ganolfan Wyddoniaeth (oni bai eithriad). Oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni allwn gynnig lluniaeth, felly dewch â bwyd a diod eich hun os gwelwch yn dda, fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio caffis yr Ardd Fotaneg.

Tyfu’r Dyfodol

Cyflwynir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.