Cwrs ar Adeiladu Gardd Bywyd Gwyllt yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen

Mer 22 Mai 2024 5:55yb - 5:55yb Am ddim gyda mynediad

Cwrs ar Adeiladu Gardd Bywyd Gwyllt

Garddio ar gyfer bywyd gwyllt – sut i lenwi’ch man gwyrdd â phili-pala a gwenyn.

Gan fod bioamrywiaeth yn diflannu’n gynyddol ledled y byd, gall pob darn bach o le gwyrdd wneud gwahaniaeth.  Bydd y cwrs tri-diwrnod hwn yn cynnwys popeth y bydd angen ichi ei wybod i droi eich man gwyrdd yn hafan i fywyd gwyllt, o blanhigion i wenyn a pheillwyr i awgrymiadau da ar gyfer garddio i fywyd gwyllt mewn plasty hawdd ei reoli.

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys sut i greu mannau hardd i bobl a bywyd gwyllt eu mwynhau gyda’i gilydd, boed mewn iard gefn, man picnic cyhoeddus neu ddôl wedi mynd yn wyllt.

I adeiladu dealltwriaeth o’r pwnc pwysig hwn, byddwn yn gyntaf yn edrych ar elfennau sylfaenol dylunio gardd a’r egwyddorion y tu ôl i hynny. Bydd eich tiwtor arbenigol yn dysgu newidiadau syml mewn dulliau garddio a rheoli gardd yn gyffredinol i roi hwb i fioamrywiaeth.

Byddwn yn cynnwys plannu planhigion bythol, sylfeini tyfu mewn poli-dwneli, sefydlu a rheoli dôl, a sut i osgoi defnyddio mawn a phlaladdwyr.  Bydd sesiwn hefyd ar greu compost gartref ac edrych ar elfennau sylfaenol pridd iach.

Erbyn y diwedd byddwch yn gwybod am y planhigion gorau i ddenu pili-pala a gwenyn, a sut i gynnwys cynefinoedd cartrefol i adar a mamaliaid bach.

Cwrdd â’ch tiwtor

Ben yw’r Hyfforddwr Garddwriaeth ar gyfer prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae Tyfu’r Dyfodol yn brosiect pum mlynedd sy’n gweithio i hyrwyddo garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i ddiogelu bywyd gwyllt ac i bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion – i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.  Cafodd Ben ei hyfforddiant cychwynnol fel prentis yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, a gweledigaeth Ben yw cael mwy o bobl i dyfu pethau ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arddwyr.

Cwrs yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  £300-340 sy’n cynnwys llety a phob pryd bwyd yn y Ganolfan.  I archebu, ewch i wefan y Ganolfan os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar y cwrs hwn cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin – nid yw’n cynnwys llety.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.