Chwarae yn yr Awyr Agored

Llun 20 Mai 2024 3:39yb - 3:39yb Am ddim gyda mynediad

Gobeithio y cewch hwyl yn archwilio rhai o uchafbwyntiau’r Ardd Fotaneg yn yr awyr agored

Mae’r Ardd Fotaneg yn llawn dop o fannau i gael hwyl yn yr awyr agored. Maen nhw wedi eu llunio i’ch helpu chi a’ch teulu i fwynhau tra byddwch yn dysgu ychydig am yr Ardd Fotaneg ac am natur.  Fe allai hyn fynd â chi i rai mannau lle nad ydych wedi bod erioed o’r blaen!

Dadlwythwch y map i’ch helpu chi i ddod o hyd i safleoedd

  1. Ffyngau

Mae hon yn goedwig dda i chwilio am fadarch  gwyllt – sef ffyngau.  Ar ddiwedd yr haf ac yn yr hydref yn bennaf mae ffyngau’n dod allan, felly mae’n amser da nawr i chwilio amdanyn nhw.  Maen nhw i’w gweld o bob ffurf, maint a lliw.

  1. Coed Cymreig

Edrychwch ar y coed ifanc ar y dde i’r llwybr. Mae’r rhain i gyd yn tyfu’n naturiol yng Nghymru – mae’r coed yr ochr arall i’r llwybr yn tyfu’n naturiol yn Tsieina.

Gweithgarwch – Allwch chi roi ffurfiau’n dail wrth ymyl y coed sy’n tyfu’n naturiol yng Nghymru?

Derwen /Bedwen/ Collen/Cerddinen/Masarnen fach

  1. Lle Tawel

Rydych chi ar fin mynd i mewn i Le Tawel.

Gweithgarwch – Yn lle siarad, dewch i mewn a gwrandewch ar natur.  Dyma her ichi wrando’n ofalus ac enwi deg sŵn gwahanol.  Gallai fod yn sŵn hwyaid yn cwacio, pysgodyn yn neidio yn y dŵr, buwch yn brefu yn y pellter, gwenynen yn hymian, pobl yn clebran.  Beth bynnag glywch chi, byddwch yn synnu faint.

  1. Y Tarw Du Cymreig gan Sally Mathews

Mae Gwartheg Duon  Cymreig yn ein helpu i warchod blodau gwylltion yn ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol  yn Waun Las.

Gweithgarwch – Dangoswch i’ch ffrindiau eich bod yn ddewr – tynnwch eich llun wrth ymyl y cerflun o’r creadur gwych hwn.  Neu’n well byth, ewch i chwilio am wartheg duon Cymreig go iawn yng Ngwarchodfa Waun Las, i lawr y rhiw o’r fan hon.  Efallai fod rhai i’w gweld yn y cae gyferbyn yma.

  1. Coeden yn Cysgu

Os hoffech orffwys am funud, chwiliwch am y goeden Dahoma yng Nghoedwig y Bwganod. Mae helwyr a ffermwyr yn Ghana yn dringo i mewn i’r bylchau mawr yn ei gwreiddiau i orffwys a mynd i gysgu. Yn Ghana mae Da yn golygu Cysgu; Ho yn golygu Yno; Ma yn golygu Rhoi.

Gweithgarwch – Dringwch i mewn i’r twll cysgu ac esgus bod yn heliwr wedi blino. A cheisiwch chwyrnu’ch uchel. 

  1. Coed y Tylwyth Teg

Yn y goedwig hon fe welwch gymysgedd liwgar o dai tylwyth teg, drysau cudd y tylwyth teg, llygaid  y coed yn syllu arnoch, a hyd yn oed dillad yn sychu. Edrychwch yn ofalus a gwrandewch ac efallai y gwelwch chi un neu ddwy o’r tylwyth teg…

Gweithgarwch

Sawl tŷ tylwyth teg allwch chi weld?

Chwiliwch am flwch postio ac afon llythyr at y tylwyth teg (gallwch anfon brigyn hardd atyn nhw os nad oes gennych ddim i’w ddefnyddio i ysgrifennu)

  1. Dewi’r Ddraig gan Will Holland

Mae rhai pobl yn credu bod y ddraig hon wedi hedfan i lawr yma ar ôl bod yn Llyn y Fan Fach, y llyn yn y Mynydd Du yn Sir Gaerfyrddin lle dysgodd gwraig y llyn y bobl leol, yn ôl y chwedl, am gyfrinachau llysiau meddyginiaethol..

Gweithgarwch – Ewch i sibrwd dymuniad yng nghlust Dewi – os na fydd yn hedfan i ffwrdd, fe allai eich dymuniad ddod yn.  Byddwch yn ofalus – mae gan y ddraig nifer o fannau ac ymylon main.

  1. Cylch Cerrig Glas Preseli gan Darren Yeadon

Cerrig glas Preseli o Sir Benfro yw’r rhain – yr un math o garreg sydd mewn cylch y tu mewn i Gôr y Cewri. Roedd yr hen Geltiaid yn credu bod cerrig glas Preseli yn gallu gwella salwch.

Gweithgarwch – Os ydych chi am deimlo’r egni cryf sy’n dod allan o’r cerrig hyn, peidiwch â’u chyffwrdd ond dewiswch y garreg sy’n apelio atoch.  Gosodwch eich dwylo ryw 3cm oddi wrth y garreg, teimlwch y cryniadau’n dod o’r garreg, ac adroddwch yr hen ymadrodd Cymraeg ‘rho nerth i mi’. Ydych chi’n teimlo’n well?

  1. Tyfu’r Dyfodol

Rydyn ni’n tyfu nifer o ffrwythau a llysiau yn yr ardd hon. Maen nhw’n tyfu’n wych yn y compost cyfoethog rydyn ni’n ei wneud ein hunain. Oes yna rywle yn eich cartref chi lle gallwch geisio tyfu ffrwythau a llysiau eich hun?

Gweithgaredd – Gallwch chi ddod o hyd i giwcymbr melyn, tomatos melyn, ffa dringo porffor, corbwmpen melyn a ffrwyth ciwi?

  1. Cen Geiriau

Mae yna fonyn coeden yng Nghoed y Gwanwyn wedi’i orchuddio â chen sy’n edrych fel pe bae’r tylwyth teg wedi ysgrifennu drosto i gyd. Tyfiant yw cen sy’n cynnwys ffwng ac alga yn byw ar yr un corff.

Gweithgarwch – Allwch chi ddarganfod y cen geiriau?  Mae ar ymyl un o’r llwybrau.  Beth ydych chi’n meddwl mae’r geiriau’n ei ddweud?