Cyfle i Ddarganfod Natur yn eich Gardd yn ystod Wythnos Natur Cymru!

  • Sat 30 May - Sun 07 Jun 2020
  • 10am - 6pm
Sut i archebu

Beth am gysylltu â’r natur sydd ar garreg eich drws!

Mae gerddi, bach a mawr, yn lleoedd ardderchog i bob math o blanhigion ac anifeiliaid. Eleni, mae Wythnos Natur Cymru yn cael ei neilltuo i natur yn ein gerddi.

Efallai nad yw’r Ardd Fotaneg yn agored i ymwelwyr ar hyn o bryd, ond rydym wedi dyfeisio rhaglen ryfeddol a hwyliog o bethau y gallwch eu gwneud yn eich gardd eich hun i ddysgu am fyd natur a’i fwynhau.

Ceisiwch roi cynnig ar bob un o’r gweithgareddau awgrymedig trwy gydol Wythnos Natur Cymru.

Dydd Sadwrn 30ain Mai: Dechreuwch Gofnodi Bywyd Gwyllt Yn Eich Gardd

Mae gerddi yn gynefinoedd hanfodol i fywyd gwyllt, yn darparu cysgod a lloches. Nid oes llawer o bobl yn ymwybodol o’r ffaith bod holl arwynebedd gerddi’r DU yn fwy nag y cyfanswm o’r holl Warchodfeydd Natur Genedlaethol ni – sy’n golygu os bydden ni i gyd yn edrych ar ôl ein darn bach ni, bydden ni yn cyfrannu at gefnogi bioamrywiaeth. Mae’n gyfnod delfrydol i ddechrau cofnodi bywyd gwyllt, o ganlyniad i’r holl amser yr ydym nawr yn gwario gartref a’r newid yn y tywydd!

Dydd Sul 31ain Mai: Taith Gerdded Ddyddiol i Ddarganfod Natur

Trawsnewidiwch eich taith gerdded ddyddiol yn Daith Darganfod Natur gyffrous.  Byddwch yn dditectif natur sy’n sylwi ar drysorau naturiol, ac yn eu cofnodi a’u casglu.

Dydd Llun 1af Mehefin: Blodau gwyllt ym mis Mehefin

Ewch ati i ddarganfod pa fathau o flodau gwyllt a allai ymddangos yn eich gardd y mis hwn. Efallai y bydd rhai’n eu galw’n chwyn – rydym ni’n meddwl amdanynt fel ffynonellau paill a neithdar gwych ar gyfer pryfed peillio.

Dydd Mawrth 2il Mehefin: Sut i greu Gwestai Gwenyn

Er mwyn helpu i gefnogi poblogaethau gwenyn unigol yn eich gardd, gallwch greu gwesty gwenyn eich hun lle gallwch chi wylio cylch bywyd y creaduriaid hyfryd hyn.  Mae’n wirioneddol beth anhygoel i weld gwenyn bach yn cario deunydd i wneud nyth ar ben ei hun.

Dydd Mercher 3ydd Mehefin: Gwnewch eich Lawnt yn Fwy Caredig i Fywyd Gwyllt

Gall lawntiau wedi eu torri fod yn rhan bwysig o erddi, ond os oes gennych le, beth am neilltuo darn o’ch lawnt i natur, a gwneud hwnnw’n ddôl fach eich hun o flodau gwylltion brodorol? Cewch fwy o wybodaeth ar sut i drawsnewid eich lawnt yn ddôl yn y blog hwn a ysgrifennwyd gan Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn.

Dydd Iau 4ydd Mehefin: Garddio ar Gyfer Peillwyr

Mae gerddi yn dod yn gynyddol bwysig fel llochesi pwysig i beillwyr a bywyd gwyllt. Bydd y llyfryn hwn yn cynnig awgrymiadau ar sut i ddenu mwy o beillwyr i’ch gardd.

Dydd Gwener 5 Mehefin: Mae’n Bryd Rhoi’r Gorau i Fawn

Fel garddwr, un o’r pethau gorau y gallwch eu gwneud dros yr amgylchedd yw rhoi’r gorau i ddefnyddio compost mawn. Gallwch dyfu planhigion iach heb ddefnyddio dim mawn.

Dydd Sadwrn 6 Mehefin: Gwneud Gardd Enfys Fwytadwy

‘Yn gydnabyddiaeth am y gwaith anhygoel y mae’r GIG a’r gweithwyr allweddol yn ei wneud i’n helpu trwy gydol y pandemig Covid-19, credwn y byddai’n briodol creu Gardd Enfys Fwytadwy i fod yn deyrnged a diolchgarwch byw i’r bobl sy’n ein helpu.’

Dydd Sul 7fed Mehefin:  Garddio Trefol

Gall gwybod beth i’w tyfu fod yn her, ond mae’n well dewis eich planhigion yn ôl yr amgylchedd sydd gennych ar gael, er enghraifft, os yw’ch gardd yn gysgodol, ceisiwch osgoi planhigion sydd angen llawer o haul.  Edrychwch ar y gwahanol gnydau yma er mwyn dod o hyd i un sy’n addas i chi a’ch gardd.