Cwrs Cosmetigau Cartref: Cosmetigau’r Ardd Wenyn

  • Friday 5 November 2021
  • 10am - 1:30pm
Sut i archebu

Cwrs Cosmetigau Cartref: Cosmetigau’r Ardd Wenyn

Ymunwch â’n Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig, Lynda, i ddysgu sut i greu cynhyrchion eich hun – megis balm gwefus, sebon a menyn corff (yn gyfnewidiol).

Byddwch chi’n dysgu am gynhyrchion y cychod gwenyn a gynhyrchir gan y gwenyn mêl, gan gynnwys cŵyr gwenyn a mêl, a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch. Byddwch yn cael arddangosiad ar wneud sebon mêl a chewch ddysgu’r egwyddorion o greu sebon.

Cynhelir y cwrs rhwng 10yb a 1.30yp yng Nghanolfan Wyddoniaeth yr Ardd Fotaneg.

Bydd un lle ar bob un o’n cyrsiau i oedolion yn cael cymhorthdal llaw a gall ymgeiswyr wneud cais i brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr atgyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cost

£75 (£67.50 i gonsesiynau ac Aelodau’r Ardd Fotaneg). Mae hwn yn cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a gallwch ei archwilio ar ôl eich cwrs orffen.

Rhaid archebu ymlaen llaw. I archebu, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.  I hawlio’r pris rhatach, ffoniwch 01558 667192 os gwelwch yn dda.

Eich Hyfforddwraig

Eich hyfforddwraig am y diwrnod fydd Lynda sydd wedi bod yn cadw gwenyn ers dros 20 mlynedd ac wedi gweithio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ers 13 blynedd. Lynda sy’n gyfrifol am y tair gwenynfa yn yr Ardd Fotaneg, sydd i gyd yn cefnogi’r gwaith ymchwil gwyddonol a wneir yma.

Defnyddiwyd y mêl o gychod gwenyn yr Ardd Fotaneg mewn ymchwil cod bar DNA i nodi patrymau chwilota’r gwenyn mêl. Mae jariau o fêl yr Ardd Fotaneg, ‘Aur yr Ardd’ ar gael i’w brynu’n dymhorol o’n siop anrhegion, Siop Botanica, yn ogystal â mewn amrywiaeth o gynhyrchion cosmetig.

Diogelwch COVID-19

Mae gennym ddyletswydd gofal i sicrhau eich diogelwch yn ystod y cwrs hwn, gyda rhagofalon cadw pellter cymdeithasol a hylendid mewn lle. Bydd rhaid gwisgo gorchudd wyneb y tu fewn i’r Ganolfan Wyddoniaeth (oni bai eithriad). Oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni allwn gynnig lluniaeth, felly dewch â bwyd a diod eich hun os gwelwch yn dda, fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio caffis yr Ardd Fotaneg.

Tyfu’r Dyfodol

Cyflwynir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.