Cwrs ar Adeiladu Gardd i’w Bwyta yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen

  • Sad 13 Meh - Sul 14 Meh 2020
  • 9:30am - 4pm
Sut i archebu

Cwrs ar Adeiladu Gardd i’w Bwyta

Dysgwch sut i greu pridd iach a thyfu’ch llysiau blasus eich hun yn effeithlon.

Dewch i weld sut i wella’ch pridd, gan greu pridd sy’n llawn maethion ac yn berffaith i dyfu llysiau. Yn ystod y ddau ddiwrnod byddwn yn cwmpasu cymysgedd o ymarfer a theori gan orffen drwy adeiladu gardd fwyd ‘twll-clo’ effeithlon o’r dechrau’n deg.

 Beth fyddwch yn ei ddysgu

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu popeth y bydd angen ichi ei wybod i ddechrau tyfu, boed yn eich gardd eich hun, canolfan gymunedol, maes chwarae ysgol neu barc ceir mewn swyddfa.  Byddwch yn archwilio sut i ddylunio ac adeiladu gwelyau sy’n lleihau dyfrhau ac sy’n wych ar gyfer safleoedd lle mae’r pridd yn wael.

Drwy gymysgedd o’r ymarferol a theori, byddwn yn cynnwys yr hyn yw gardd ‘twll-clo’, pam y cawsant eu llunio yn y lle cyntaf a’u manteision.  Wedyn byddwn yn adeiladu gardd twll-clo gyda’n gilydd o’r dechrau gan ddefnyddio defnyddiau sydd ar gael yn hawdd. Ar ôl gorffen ei hadeiladu, byddwn yn archwilio’r hyn y gallwch ei dyfu mewn gardd twll-clo, o bwmpen i bersli a blodau i’w bwyta.

Mae Canolfan y Dechnoleg  Amgen wrth droed Eryri gyda gerddi ffyniannus a choedlannau. Cewch gyfle i weld ecosystem iach ar waith gan ddysgu sut i greu un yn eich man gwyrdd neu eich cymuned eich hun. Yn ystod y penwythnos cewch ddealltwriaeth dda o ansawdd pridd, compost a draenio y gellir eu defnyddio mewn nifer o fentrau garddio, a chithau’n barod i dyfu!

Cwrdd â’ch tiwtor

Ben yw Hyfforddwr Garddwriaeth ar gyfer prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae Tyfu’r Dyfodol yn brosiect pum mlynedd sy’n gweithio i hyrwyddo garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i ddiogelu bywyd gwyllt ac i bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion – i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.  Cafodd Ben ei hyfforddiant cychwynnol fel prentis yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, a gweledigaeth Ben yw cael mwy o bobl i dyfu pethau ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arddwyr.

Cwrs yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  £200-£220 sy’n cynnwys llety a phob pryd bwyd yn y Ganolfan.  I archebu, ewch i wefan y Ganolfan os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar y cwrs hwn cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin – nid yw’n cynnwys llety.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.