Arddangosfa Awyr Agored Dathlu Ein Derw

  • Y Rhodfa
  • Maw 13 Aws - Sul 29 Med 2019
  • 10am - 6pm
Sut i archebu

Mae Dathlu Ein Derw yn arddangosfa awyr agored o ffotograffau o’r radd flaenaf o rai o hoff goed y Deyrnas Unedig

Mae’r arddangosfa awyr agored yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi dod yma i godi ymwybyddiaeth o’r coed derw rhyfeddol yma, a hefyd i ysbrydoli ymwelwyr i helpu i amddiffyn coed derw ledled Cymru a thu hwnt. Gallwch ddarganfod 5 elfen yr arddangosfa wrth ymyl 5 o’n hoff ardaloedd coed derw yn yr Ardd Fotaneg. Defnyddiwch y map ar y daflen hon i ddarganfod lle y gallwch ddod o hyd iddynt.

Mae’r goeden dderw yn rhan hanfodol o dirwedd ddiwylliannol a chenedlaethol y Deyrnas Unedig, ac mae’n un o’r coed llydanddail mwyaf cyffredin ac annwyl. Mae ein coed derw yn rhywogaeth sylfaenol sy’n diffinio rhan helaeth o strwythur ein hecosystemau brodorol, yn cyfoethogi ein bywydau ac yn cefnogi miloedd o rywogaethau brodorol eraill, ac eto maent bellach yn wynebu brwydr i oroesi. Mae pwysau amgylcheddol, er enghraifft newid yn yr hinsawdd, llygredd a sychder, ynghyd â phlâu a chlefydau, yn golygu bod angen ein hymyrraeth ar y cyd ar ein coed derw i sicrhau na fyddant yn cael eu colli yn y dyfodol.

Beth yw Action Oak?

Mae Action Oak yn gydweithrediad unigryw o bartneriaid, gan gynnwys elusennau, llywodraethau, tirfeddianwyr a sefydliadau ymchwil, sydd wedi ymrwymo i amddiffyn coed derw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae partneriaid Action Oak wedi buddsoddi dros £10m mewn ymchwil i blâu a chlefydau, er enghraifft Dirywiad Derw Acíwt, yn ogystal â rheoli’r achos o wyfynod ymdeithiwr y derw yn ardal Llundain. Mae’r bartneriaeth wedi ymrwymo i godi rhagor o arian ar gyfer gwaith ymchwil a monitro hanfodol i amddiffyn ein coed derw.

Mae partneriaid sefydlol Action Oak yn cynnwys Gerddi Botaneg Brenhinol Kew, Woodland Heritage, Coed Cadw, y Comisiwn Coedwigaeth, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Forest Research, Dugiaeth Cernyw, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a llywodraethau’r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.