Welsh Organic Wildflowers

Meithrinfa fach yw Welsh Organic Wildflowers ar fferm sydd wedi’i hardystio’n organaidd gan Gymdeithas y Pridd. Rydyn ni’n credu mewn nwyddau organaidd, cynaliadwy a lleol. Yn bennaf rydyn ni’n tyfu planhigion o hadau wedi eu casglu o’n gweirgloddiau, ein coedlannau a’n lleiniau organaidd eni hunain.  Ein nod yw lleihau unrhyw effeithiau amgylcheddol negyddol drwy leihau defnyddiau plastig untro ac anfon ein planhigion i gyd mewn pecynnau papur a chardfwrdd cynaliadwy.

Rydyn ni’n credu mewn ffermio organaidd gan fod hyn yn caniatáu i natur ffynnu ar y cyd â chnydau ac anifeiliaid.  Ers inni ddechrau ffermio’n organaidd dros 20 mlynedd yn ôl, rydyn ni wedi gweld amrywiaeth ryfeddol o flodau gwylltion a thegeirianau’n ffynnu ar ein tir. Mae hynny’ cynnal ecosystem gyfan o beillwyr, creaduriaid di-asgwrn- cefn, adar a bywyd gwyllt ynghyd â defaid  a chywain gwair.

Byddwn yn casglu’r rhan fwyaf o’n hadau â llaw o blanhigion yn tyfu yn ein gweirgloddiau, ein coedlannau a’n lleiniau ein hunain. Rydyn ni wedi dod i gau’r amrywiaeth unigryw o flodau gwylltion sydd i’w cael yn Sir Fynwy dros yr 20 mlynedd diwethaf ers inni fod yn byw yma, ac rydyn ni’n hoffi gallu cysylltu tyfwyr lleol â’u mathau hwy o flodau gwylltion lleol.

Mae garddio’n ddiwydiant sy’n llawn plastig, ac fel rheol dydy hi ddim yn bosibl ailgylchu potiau plastig, felly dydyn ni ddim yn gwerthu planhigion mewn potiau plastig.  Er nad ydym wedi dileu plastig yn gyfan gwbl, rydym yn ail-ddefnyddio ein hambyrddau hadau a’r potiau gwreiddio i gyd dro ar ôl tro, ac ni fyddwn byth yn anfon dim byd allan mewn potiau plastig. Caiff planhigion plygiau eu tynnu allan o’u potiau gwreiddio a’u hanfon allan mewn bagiau papur, felly mae angen eu plannu allan neu eu rhoi mewn potiau ar unwaith. Caiff planhigion mwy o faint eu tyfu mewn potiau rhisgl cnau coco, sy’n gallu cael eu plannu’n syth yn y pridd gan bydru’n naturiol ymhen ychydig fisoedd.

Pryd bynnag y bydd yn bosibl, caiff ein pecynnau papur neu gardfwrdd eu hailgylchu neu byddant yn dod o goedwigoedd sy’n cael eu rhedeg yn gynaliadwy a’u hardystio yn FSC. Defnyddir ein gwair organaidd ein hunain fel defnydd pacio.

Ewch i’n gwefan i archebu ar-lein ar gyfer dosbarthu. Rydyn ni hefyd Facebook.