Tîm ymchwil

Pennaeth Gwyddoniaeth

Mae Dr Natasha de Vere yn gyfrifol am gydlynu rhaglen ymchwil wyddonol yr Ardd.   Mae gwaith ymchwil yr Adran yn canolbwyntio ar gadwraeth bioamrywiaeth, ac mae’r pynciau ar hyn o bryd yn cynnwys bar-godio DNA blodau’r DU, meta-bar-godio DNA er mwyn deall arferion chilota’r wenynen fêl a pheillwyr gwyllt, a geneteg cadwraethol o blanhigion sydd dan fygythiad.  Mae hi’n ymwneud yn helaeth â thanio brwdfrydedd am wyddoniaeth ymhlith y cyhoedd, gan gynnwys datblygu mentrau celf-gwyddoniaeth.  Mae hi’n arolygu tîm o ymchwilwyr is-raddedig ac ôl-raddedig, ac mae hi hefyd yn gyfrifol am labordy moleciwlar yr Ardd, y llyfrgell, archifau, llysieufa a’r wenynfa.

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Abigail Lowe (PhD) Prifysgol Bangor (2017-) Ymchwilio gwerth gerddi ar gyfer darparu adnoddau blodau i bryfed sy’n peillio.

Lucy Witter (PhD) Prifysgol Aberystwyth (2017-) Datblygu a phrofi cymysgeddau hadau ar gyfer peillwyr gwyllt mewn mannau gwyrdd trefol.

Rowan Thomas (PhD) Prifysgol Aberystwyth (2017-) Ymddygiad a chadwraeth gloÿnnod byw o dan oleuadau naturiol ac artiffisial

Abdullah Munawar Rafiq (PhD) Bangor University (2017-) Archwilio’r ecoleg o fioamrywiaeth paill o’r awyr gan ddefnyddio dadansoddiad amgylcheddol DNA a nodi cysylltiadau â thwymyn gwair.

Laura Jones (PhD) Prifysgol Bangor (2015-) Deall hoff ddulliau chwilota gwenyn mêl gan ddefnyddio codau bar DNA.

Andrew Lucas (PhD)  Prifysgol Abertawe (Rh/A 2010-) Beth yw hoff ddulliau chwilota pryfed hofran mewn glaswelltiroedd lled-naturiol?

Jenny Hawkins (PhD)  Prifysgol Caerdydd (2011-15) Archwilio’r cyfansoddion gwrth-facterol mewn mêl naturiol sy’n tarddu o blanhigion

Hannah Garbett (PhD)  Prifysgol De Cymru (2011-15) Datblygu dulliau o ddadansoddi data bio-wybodaeth  er mwyn cynnal bar-godio DNA planhigion.

Tracey Hamston (PhD) Prifysgol Caerwysg (Rh/A 2008 -) Archwilio i wreiddiau esblygu, ecoleg a geneteg atgynhyrchu’r rhywogaeth Sorbus (Cerddin Gwynion, Cerddin Gwyllt, a Chriafol) yn Nyfnaint a Gogledd Gwlad yr Haf.

Sam Thomas (PhD)  Prifysgol Aberystwyth (2013-) Archwilio i gyfansoddiad, ecoleg a geneteg poblogaeth chwyn tŷ gwydr, gan ddefnyddio astudiaeth o’r rhywogaethau Oxalis a Cardamine.

Will McCully (PhD)  Prifysgol Caerdydd (2010-14) Effeithiau gwrth-facterol echdynnau Camellia siensis ar bathogenau ysbyty Clostridium difficile a Staphylococcus aureus (MRSA) sy’n gwrthsefyll methicillin.

Is-Raddedigion ar Leoliad

Fel rhan o’n hymrwymiad i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr planhigion, ry’n ni’n cynnig lleoliadau gwaith i fyfyrwyr is-raddedig.

Lydia Cocks Prifysgol Reading (2018-2019)

Harry Allen Prifysgol Caerfaddon (2018-2019)

Louisa Smith   Prifysgol Manceinion (2017-2018). Defnyddio codau bar DNA i ymchwilio cyfansoddiad coedwigoedd ac adfywiad yn Sabah, Borneo.

Lucy Bidgood   Prifysgol Nottingham (2016-2017).

Alice Hope   Prifysgol Manceinion (2016-2017). Defnyddio codau bar DNA i ymchwilio wahaniaethau cymunedol oedolyn-glasbren mewn coedwigoedd glaw trofannol.

Tim Foster   Prifysgol Caerfaddon (2015-16). Sut gall barcodio DNA cael eu defnyddio i asesu’r wladwriaeth olynol o goedwig glaw trofannol mewn gwarchodfa bywyd gwyllt y Kinabatangan?

Zara Riches  Prifysgol Manceinion (2015-16)

Tegan Gilmore   Prifysgol Manceinion (2014-15)  All codau-bar DNA gael eu defnyddio i fapio patrymau chwilota’r wenynen fêl (Apis mellifera L.)?

Jake Moscrop   Prifysgol Durham (2014-15)   Arferion chwilota Apis Mellifera L. wedi’u harchwilio drwy far-godio DNA.

Abi Lowe   Prifysgol Southampton (2014-15)   Dadansoddiad meta o hoff flodau’r wenynen fêl orllewinol, Apis Mellifera L, yn Ewrop

Elizabeth Chapman  Prifysgol Birmingham (2011-15)  A yw pennu mannau gwarchodol yn ystyried potensial esblygol glaswelltiroedd Cymru?

Alicia Thew   Prifysgol Caerdydd (2013-14)   Dadansoddiad ecolegol a phylogenetig o gymuned ar leiniau botanegol Borneo

Ellie Brittain   Prifysgol Caerfaddon (2012-13)  Creu llyfrgell gyfeiriol o godau-bar DNA planhigion gan ddefnyddio offer marcio ITS2

Aoife Sweeney   Prifysgol Manceinion (2012-13)  Allwn ni ddefnyddio geneteg fel sail i strategaethau cadwraeth ar gyfer y planhigion Alpaidd Saxifraga cespisota a Saxifraga rosacea ssp. rosacea yng Nghymru?

Helena Davies  Prifysgol Manceinion (2011-12)  All y bylchwr ITS2 gynyddu pŵer gwahaniaethu’r côd-bar DNA planhigyn safonol, a hynny parthed rbcL & matK mewn blodyn tymherus?

Laura Jones  (Prifysgol Caerdydd)   (2011-12)  Cymhariaeth o’r amrywiaeth geneteg rhwng deunydd byw ac hanesyddol  o’r planhigyn sydd dan wir fygythiad, sef Campanula patula, gan ddefnyddio Micro-loerennau a ddatblygwyd trwy ddilyniannau DNA’r genhedlaeth nesaf.

Adelaide Griffith  Prifysgol Lerpwl (2011-12)   Y defnydd o Far-godau DNA: Mêl

Joe Moughan  Prifysgol Manceinion  (2011-12)   Bioleg ac ecoleg y planhigyn  lluosflwydd prin  Salvia pratensis (L.) a’r goblygiadau o safbwynt cadwraeth ohono yng Nghymru a Lloegr.

Charlie Long   Prifysgol Durham  (2010-11)  Côd-Bar Cymru: creu cronfa ddata gyfeiriadol gyflawn ar gyfer holl blanhigion blodeueol a chonifferau’r wlad.

Sarah Trinder  Prifysgol Efrog  (2010-11)  Creu a defnyddio ffylogenedd angiosberm cenedl o godau-bar DNA.

Chris Moore   Prifysgol Caerdydd (2009-10)   Atebion cyflymach a rhatach i gwestiynau geneteg cadwraeth:  astudiaeth  achos gan ddefnyddio planhigyn brodorol dan wir fygythiad  Cotoneaster cambricus.

Danielle Satterthwaite (2008-09)   Bar-godio DNA Blodau Cymru.