Tîm ymchwil

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Abigail Lowe (PhD) Prifysgol Bangor (2017-) Ymchwilio gwerth gerddi ar gyfer darparu adnoddau blodau i bryfed sy’n peillio.

Lucy Witter (PhD) Prifysgol Aberystwyth (2017-) Datblygu a phrofi cymysgeddau hadau ar gyfer peillwyr gwyllt mewn mannau gwyrdd trefol.

Rowan Thomas (PhD) Prifysgol Aberystwyth (2017-) Ymddygiad a chadwraeth gloÿnnod byw o dan oleuadau naturiol ac artiffisial

Abdullah Munawar Rafiq (PhD) Bangor University (2017-) Archwilio’r ecoleg o fioamrywiaeth paill o’r awyr gan ddefnyddio dadansoddiad amgylcheddol DNA a nodi cysylltiadau â thwymyn gwair.

Laura Jones (PhD) Prifysgol Bangor (2015-) Deall hoff ddulliau chwilota gwenyn mêl gan ddefnyddio codau bar DNA.

Andrew Lucas (PhD)  Prifysgol Abertawe (Rh/A 2010-) Beth yw hoff ddulliau chwilota pryfed hofran mewn glaswelltiroedd lled-naturiol?

Jenny Hawkins (PhD)  Prifysgol Caerdydd (2011-15) Archwilio’r cyfansoddion gwrth-facterol mewn mêl naturiol sy’n tarddu o blanhigion

Hannah Garbett (PhD)  Prifysgol De Cymru (2011-15) Datblygu dulliau o ddadansoddi data bio-wybodaeth  er mwyn cynnal bar-godio DNA planhigion.

Tracey Hamston (PhD) Prifysgol Caerwysg (Rh/A 2008 -) Archwilio i wreiddiau esblygu, ecoleg a geneteg atgynhyrchu’r rhywogaeth Sorbus (Cerddin Gwynion, Cerddin Gwyllt, a Chriafol) yn Nyfnaint a Gogledd Gwlad yr Haf.

Sam Thomas (PhD)  Prifysgol Aberystwyth (2013-) Archwilio i gyfansoddiad, ecoleg a geneteg poblogaeth chwyn tŷ gwydr, gan ddefnyddio astudiaeth o’r rhywogaethau Oxalis a Cardamine.

Will McCully (PhD)  Prifysgol Caerdydd (2010-14) Effeithiau gwrth-facterol echdynnau Camellia siensis ar bathogenau ysbyty Clostridium difficile a Staphylococcus aureus (MRSA) sy’n gwrthsefyll methicillin.

Is-Raddedigion ar Leoliad

Fel rhan o’n hymrwymiad i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr planhigion, ry’n ni’n cynnig lleoliadau gwaith i fyfyrwyr is-raddedig.

Ellyn Baker Prifysgol Caerwysg (2021-2022).

Gabriel Tweedale Prifysgol Caerfaddon (2021-2022).

Thomas McBride Prifysgol Nottingham (2020-2021). Llunio tudalennau Planhigion ar gyfer Peillwyr ac ymchwil i ryngweithio plant-peillwyr gyda ffocws ar ieir bach yr haf.

Katie Ritchie Prifysgol Efrog (2020-2021). Ymchwil i ryngweithio planhigion-peillwyr planhigion a gwaith annatod gyda phrosiect cadwraeth Britheg y gors.

Lydia Cocks Prifysgol Reading (2018-2019)

Harry Allen Prifysgol Caerfaddon (2018-2019)

Louisa Smith   Prifysgol Manceinion (2017-2018). Defnyddio codau bar DNA i ymchwilio cyfansoddiad coedwigoedd ac adfywiad yn Sabah, Borneo.

Lucy Bidgood   Prifysgol Nottingham (2016-2017).

Alice Hope   Prifysgol Manceinion (2016-2017). Defnyddio codau bar DNA i ymchwilio wahaniaethau cymunedol oedolyn-glasbren mewn coedwigoedd glaw trofannol.

Tim Foster   Prifysgol Caerfaddon (2015-16). Sut gall barcodio DNA cael eu defnyddio i asesu’r wladwriaeth olynol o goedwig glaw trofannol mewn gwarchodfa bywyd gwyllt y Kinabatangan?

Zara Riches  Prifysgol Manceinion (2015-16)

Tegan Gilmore   Prifysgol Manceinion (2014-15)  All codau-bar DNA gael eu defnyddio i fapio patrymau chwilota’r wenynen fêl (Apis mellifera L.)?

Jake Moscrop   Prifysgol Durham (2014-15)   Arferion chwilota Apis Mellifera L. wedi’u harchwilio drwy far-godio DNA.

Abi Lowe   Prifysgol Southampton (2014-15)   Dadansoddiad meta o hoff flodau’r wenynen fêl orllewinol, Apis Mellifera L, yn Ewrop

Elizabeth Chapman  Prifysgol Birmingham (2011-15)  A yw pennu mannau gwarchodol yn ystyried potensial esblygol glaswelltiroedd Cymru?

Alicia Thew   Prifysgol Caerdydd (2013-14)   Dadansoddiad ecolegol a phylogenetig o gymuned ar leiniau botanegol Borneo

Ellie Brittain   Prifysgol Caerfaddon (2012-13)  Creu llyfrgell gyfeiriol o godau-bar DNA planhigion gan ddefnyddio offer marcio ITS2

Aoife Sweeney   Prifysgol Manceinion (2012-13)  Allwn ni ddefnyddio geneteg fel sail i strategaethau cadwraeth ar gyfer y planhigion Alpaidd Saxifraga cespisota a Saxifraga rosacea ssp. rosacea yng Nghymru?

Helena Davies  Prifysgol Manceinion (2011-12)  All y bylchwr ITS2 gynyddu pŵer gwahaniaethu’r côd-bar DNA planhigyn safonol, a hynny parthed rbcL & matK mewn blodyn tymherus?

Laura Jones  (Prifysgol Caerdydd)   (2011-12)  Cymhariaeth o’r amrywiaeth geneteg rhwng deunydd byw ac hanesyddol  o’r planhigyn sydd dan wir fygythiad, sef Campanula patula, gan ddefnyddio Micro-loerennau a ddatblygwyd trwy ddilyniannau DNA’r genhedlaeth nesaf.

Adelaide Griffith  Prifysgol Lerpwl (2011-12)   Y defnydd o Far-godau DNA: Mêl

Joe Moughan  Prifysgol Manceinion  (2011-12)   Bioleg ac ecoleg y planhigyn  lluosflwydd prin  Salvia pratensis (L.) a’r goblygiadau o safbwynt cadwraeth ohono yng Nghymru a Lloegr.

Charlie Long   Prifysgol Durham  (2010-11)  Côd-Bar Cymru: creu cronfa ddata gyfeiriadol gyflawn ar gyfer holl blanhigion blodeueol a chonifferau’r wlad.

Sarah Trinder  Prifysgol Efrog  (2010-11)  Creu a defnyddio ffylogenedd angiosberm cenedl o godau-bar DNA.

Chris Moore   Prifysgol Caerdydd (2009-10)   Atebion cyflymach a rhatach i gwestiynau geneteg cadwraeth:  astudiaeth  achos gan ddefnyddio planhigyn brodorol dan wir fygythiad  Cotoneaster cambricus.

Danielle Satterthwaite (2008-09)   Bar-godio DNA Blodau Cymru.