Cyrsiau Digidol

Yma, fe ddewch chi o hyd i amrywiaeth o gyrsiau fideo digidol i’ch helpu chi i arddio a thyfu!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn cydweithio gydag Adam yn yr Ardd i greu cyfres o fideos wythnosol a fydd yn rhoi cyngor i chi ar bob math o bethau, o blannu hadau i greu gardd wyllt.

Sut i wneud Jam Cartref

Mae jar o jam neu gyffaith cartref gymaint yn well nag un sydd wedi’i brynu mewn siop.

Diwedd yr haf a dechrau’r hydref yw’r adeg gorau o’r flwyddyn i fwyara, ac mae eleni wedi bod yn dymor arbennig ar gyfer mwyar duon.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein tywys trwy’r camau o wneud jam cartref mwyar duon, gan gynnwys yr offer a’r cynhwysion sydd eu hangen.

Creu Pwll Bywyd Gwyllt

Mae pyllau bywyd gwyllt yn fuddiol iawn i erddi a gallant eich helpu chi fel garddwr.

Mae manteision diddiwedd o gael pwll yn eich gardd, maent yn hafan i fywyd gwyllt ac yn darparu cynefinoedd i frogaod, llyffantod a madfallod a all helpu i reoli plâu’r ardd. Maent hefyd yn darparu ardal i adar yfed a golchi, gan ddarparu cymaint o fioamrywiaeth mewn ardal fach.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein tywys trwy’r camau ar sut i greu pwll gardd a’r pethau i’w hystyried fel lleoliad, dyluniad, adeiladu a phlannu.

Cyflwyno Cyfres yr Hydref

Gan bod yr hydref meteorolegol wedi cyrraedd, dyma ni’n cyhoeddi’n cyfres cyffrous o fideos yr hydref gydag Adam yn yr Ardd!

Mae cymaint i’w wneud yn yr ardd er mwyn ei paratoi am y gaeaf a’r tymor tyfu newydd a bydd Adam yn eich tywys trwy rhai o’r tasgau hyn.

Gardd Tyfu’r Dyfodol

Mae Gardd Tyfu’r Dyfodol o fewn Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn bodoli i roi syniadau newydd ar gyfer gosod a threfnu’ch gardd eich hun er mwyn tyfu ffrwythau, llysiau, perlysiau a blodau – ta beth yw maint eich ardal chi!

Rhennir yr ardd yn welyau fydd yn dangos dulliau gwahanol o dyfu – gardd i batrwm potager, pamau uwch, traddodiadol, mannau cysgodlyd a mannau sy’n addas i fywyd gwyllt.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein tywys o gwmpas Gardd Tyfu’r Dyfodol gan hefyd sgwrsio â’n Swyddog Marchnata, Steffan, amdano’r prosiect.

Tyfu Blodau Torri

Mae yna nifer o fanteision i dyfu blodau torri ein hunain gartref, un o’r prif rai yw lleihau ein holion traed carbon trwy ostwng y galw am flodau torri sy’n cael eu mewnforio.

Mae tusw o flodau a thyfwyd cartref yn anrheg hyfryd ar gyfer achlysur arbennig a gall petalau blodau sych cael eu defnyddio fel conffeti priodas sy’n llawer mwy cyfeillgar i’r amgylchedd!

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein tywys trwy’r camau o dyfu blodau torri yn ein gerddi.

Chwynnu’r Ardd

Gall chwynnu rhai ardaloedd o’n gerddi eu gwneud yn daclusach er mwyn eu dangos ar eu gorau! Yn syml, mae chwyn yn unrhyw blanhigyn sy’n tyfu lle nad oeddech chi’n ei bwriadu iddo dyfu.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein dangos sut i chwynnu ein gerddi trwy gydnabod pa blanhigion sy’n chwyn, technegau ar sut i fynd ati i chwynnu’r ardd a sut i reoli ac atal chwyn rhag tyfu yn y lle cyntaf.

Dyfrio Planhigion

Mae dyfrio’n gywir yn un o’r pethau pwysicaf i’w wneud wrth dyfu planhigion.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein tywys trwy rai o’r pethau i wneud ac osgoi wrth ddyfrio, sut i osgoi gor-ddyfrio a than-dyfrio a rhai technegau ar sut i gael y gorau allan o’ch planhigion a’ch gardd.

Garddio gyda Natur

Mae ein gerddi yn mannau arbennig lle gallwn gysylltu â’r byd naturiol, ac mae garddio gyda natur yn hanfodol bwysig.

Mae cyfanswm arwynebedd gerddi Prydain yn fwy na chyfanswm arwynebedd ein holl Warchodfeydd Natur Genedlaethol gyda’i gilydd – sy’n golygu os ydym i gyd yn gofalu am ein gerddi gyda gofal, gallwn gyfrannu at gefnogi bioamrywiaeth.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn dangos i ni rai camau syml y gallwn ni i gyd eu cymryd i annog natur i’n gerddi.

Plannu Potiau Blodau

Gall potiau o flodau helpu ychwanegu lliw a bywiogi unrhyw ardd neu ardal agored.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein tywys trwy’r camau syml o blannu potiau o flodau, gan gynnwys argymhellion ar ddraenio a threfnu blodau ynddynt.

Diogelu Ein Planhigion

Mae garddio yn weithgaredd mor werth chweil a does dim rhaid iddo amharu ar natur.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn dangos i ni sut i amddiffyn ein planhigion a’n cnydau rhag amrywiaeth o ymwelwyr i’r ardd, fel adar a phryfed, mewn ffordd sy’n gyfeillgar i natur, gan gynnwys chwistrell organig cartref, plisg wyau a gwlân.

Tyfu Salad: O’r Ardd i’r Plât

Gall tyfu bwyd eich hun fod yn werth chweil, ac mae dail salad yn rhai o’r cnydau cyflymaf a hawsaf i’w tyfu. Gallwch osgoi gwastraff ac arbed arian trwy dyfu cnydau ‘torri-a-dod-eto’ – wrth i chi dorri dail anaeddfed yn gyson, mae mwy yn ail-dyfu – gan roi cyflenwad cyson i chi trwy gydol y tymor.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn esbonio sut i dyfu pum cnwd salad gwahanol yn hawdd i’w mwynhau dros yr haf.

Sut i Gynllunio’ch Gardd

Gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau wrth gynllunio’ch gardd, gan wneud y mwyaf o’r lle sydd ar gael.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein tywys trwy’r camau syml o gynllunio a dylunio gardd, yn ogystal â phethau pwysig i’w cofio.

Buddion Iechyd Garddio

Mae amrywiaeth o astudiaethau wedi dangos y gall garddio, cerdded, ymgysylltu â bywyd gwyllt a natur cael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd a lles meddyliol a chorfforol.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn trafod sut y gall ein gerddi a’n mannau awyr agored ddarparu llochesi inni, a’r ffyrdd gorau o’u mwynhau.

Trawsblannu Eginblanhigion

Gall tyfu planhigion o hadau fod yn ffordd werth chweil a chyffrous i ychwanegu mathau newydd o blanhigion i’ch gardd.

Wedi plannu hadau’r hocyswydd pythefnos yn ôl, mae Adam yn ein tywys trwy’r camau o drawsblannu eginblanhigion i gynwysyddion mwy o faint yn y fideo hwn.

Offer Garddio

Mae garddio’n haws ac yn llawer mwy o hwyl pan mae gennych yr offer cywir ar gyfer y dasg! Yn y fideo hwn, mae Adam yn eich dangos y pum offeryn garddio gorau sydd eu hangen arnoch, yn ogystal â sut i’w defnyddio, er mwyn dod yn arddwr llwyddiannus.

Sut i Blannu Hadau

Mae plannu hadau yn rhywbeth cyffrous i wneud ac i fwynhau yn yr ardd!

Mae hocyswydd yn rhwydd i’w tyfu, yn rhoi blodau hyfryd pinc a gwyn ac yn denu pryfed peillio o bob math, yn enwedig gwenyn.

Cyflwyniad i Adam yn yr Ardd