Rhwydwaith o Ddarparwyr Hyfforddiant

Ymunwch â’n Rhwydwaith o Ddarparwyr Hyfforddiant ledled Cymru

Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yn pwysleisio’r pwysigrwydd o blanhigion a gerddi ar gyfer iechyd a lles pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd.  Mae hyn yn bwysicach nag erioed.  Yn ystod y cyfnod digynsail hon gall arwahanrwydd cymdeithasol gael effaith ar iechyd meddwl a chorfforol pobl.  Rydym yn darparu cyngor, adnoddau ac ysbrydoliaeth i gael pobl i’w gerddi a/neu ryngweithio â’r byd naturiol ar-lein.

Gyda’r llacio o gyfyngiadau COVID-19 rydym bellach yn datblygu ein hamserlen ar gyfer cyrsiau wyneb yn wyneb ac ar-lein, ar gyfer y misoedd nesaf.  Os hoffech chi ymuno â’n rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant ledled Cymru, gan ddarparu hyfforddiant garddwriaethol a dysgu gydol oes i unigolion (oedolion a phlant) a grwpiau gan gynnwys cymunedol a chymdeithasol, hoffem glywed wrthoch chi.

Mae’r Prosiect yn darparu hyfforddiant ar draws 5 thema fras:

  • Garddwriaeth Ymarferol
  • Gwyddoniaeth a Garddwriaeth
  • Garddwriaeth a Chelf
  • Garddwriaeth a Chrefftau
  • Cyrsiau Garddwriaeth Fyr (< 1 awr o hyd)

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i ymuno â’n Rhwydwaith o Ddarparwyr Hyfforddiant, mae dogfennau ar waelod y dudalen hon i’w lawrlwytho.  Am ymholiadau pellach, cysylltwch â Thîm y Prosiect ar gtfadmin@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.