Dysgu Gartref ac yn yr Ysgol

Yma, fe ddewch chi o hyd i amrywiaeth o weithgareddau addysgol i wneud adref, neu yn yr ysgol.

Cliciwch ar y teitlau isod am fwy o wybodaeth a dogfennau defnyddiol.

Dail Coed Cymru

Defnyddiwch ein taflen adnabod Dail Coed Cymru ddefnyddiol i adnabod llawer o goed cyffredin.


Adnabod Blodau Gwylltion

Blodau Gwylltion Mawrth

Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo.  Cewch weld y rhywogaethau i chwilio amdanyn nhw yn y canllaw defnyddiol hwn gan brosiect Caru Natur Cymru.

Blodau Gwylltion Ebrill

Ebrill yw un o’r misoedd gorau i flodau gwylltion, yn enwedig rhai’r coedlannau.

Mae Caru Natur Cymru wedi creu’r adnodd adnabod gwych hwn, faint ohonynt gallwch chi eu darganfod?

Blodau Gwylltion Mai

Ddiwedd y gwanwyn, mae’r gwrychoedd yn llawn blodau gwyllt ac mae’r dolydd yn dechrau dod yn fyw.

Mae Caru Natur Cymru wedi creu’r adnodd adnabod gwych hwn, ewch ati i weld faint o’r rhywogaethau hyn y gallwch ddod o hyd iddynt.

Blodau Gwylltion Mehefin

Mis Mehefin yw uchafbwynt blodau gwyllt Prydain gan fod mwy o flodau yn agored nag yn ystod unrhyw fis arall o’r flwyddyn.

Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Mehefin.

Blodau Gwylltion Gorffennaf

Erbyn mis Gorffennaf mae’r dolydd wedi dod i aeddfedrwydd, a blodau gwyllt diwedd y gwanwyn wedi pylu a bwrw eu hadau. Mae’r glaswelltau’n dal ac yn llyfn ac yn siglo yn yr awel dyner, gan gysgodi’r mamaliaid a’r pryfed sy’n byw yn yr isdyfiant.

Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Gorffennaf.

Blodau Gwylltion Awst

Wrth i’r nosweithiau gau amdanom, mae dail melyn cyntaf yr hydref yn dechrau ymddangos. Fodd bynnag, mae diwedd yr haf yn dal i ddarparu arddangosfeydd ysblennydd o liw.

Gallwch ddarganfod blodau gwylltion mis Awst yn y canllaw hwn gan Caru Natur Cymru.


Adio gyda Natur

Gweithgaredd adio syml i blant gan ddefnyddio ffrwythau, llysiau a phryfed peillio.

Gweithgaredd Cyfatebu Maint

Gweithgaredd cyfatebu maint syml i blant.

Llwybr Gwenynen

Taflen waith syml sy’n gofyn i blant helpu gwenynen cyrraedd blodyn trwy gyfri i 20.

Cyfri gyda Natur

Mae’r daflen waith syml hon yn defnyddio ffrwythau, llysiau a gwenyn i helpu plant cyfri i 10.

Creu Cynefin Bywyd Gwyllt

Mae cynefinoedd naturiol nifer o rywogaethau o fywyd gwyllt yn cael eu dinistrio, a hynny’n achosi colli nifer o rywogaethau brodorol yn y wlad.  Mae’r golled hon yn cael effaith negyddol ar fioamrywiaeth y tir.

Fodd bynnag, gallwn i gyd helpu drwy annog bywyd gwyllt i gornel o’n gerddi. Drwy wneud hynny mae bioamrywiaeth yn cynyddu, a hynny’n wych i’r amgylchedd ac i’r blaned.

Mae’r cyffro wrth wylio blodau gwylltion, adar, pili-pala, pryfed, creaduriaid bach a mamaliaid yn dechrau dod i fyw yn y lle bywyd gwyllt sydd wedi’i greu yn dod â llawenydd i’r galon a chyffro ac addysg i blant sy’n amhrisiadwy.

Tatws mewn Sachau a Moron mewn Potiau

Mae tyfu tatws a moron mewn sachau a bwcedi a photiau yn llawer o hwyl!

Mae’r prosiect hwn yn llawn mathemateg a gwyddoniaeth, a bydd plant yn cael hwyl wrth ddysgu gwneud gweithgareddau ymarferol.

Dydy hi ddim yn golygu na allwn dyfu llysiau dim ond oherwydd nad oes gennym ardd.  Does dim byd tebyg i dynnu a bwyta tatws newydd a moron melys wedi’u tyfu gartref.

Gardd Lliwiau’r Enfys

Mae enfysau wedi bod yn ymddangos mewn ffenestri ledled Prydain yn ystod cyfnod cau COVID-19 i ddiolch i’r GIG a gweithwyr allweddol am eu gwaith anhygoel.

Bydd y gweithgaredd hwn yn dangos i chi sut i greu gardd enfys fel teyrnged fyw i’r bobl sy’n ein helpu, yn ogystal â darparu saladau iach trwy gydol misoedd yr haf.

Y Bocs Llysiau

Mae’r gweithgaredd hon yn annog plant i ddefnyddio sgiliau garddwriaethol i dyfu planhigion, a hynny gan ddefnyddio amrywiaeth o gynhwysyddion gwahanol sydd wedi’u hailgylchu, a hyrwyddo dychymyg a bwyta’n iach.

Blog: Dechreuwch Gofnodi Bywyd Gwyllt Yn Eich Gardd

Mae gerddi yn gynefinoedd hanfodol i fywyd gwyllt, yn darparu cysgod a lloches. Nid oes llawer o bobl yn ymwybodol o’r ffaith bod holl arwynebedd gerddi’r DU yn fwy nag y cyfanswm o’r holl Warchodfeydd Natur Genedlaethol ni – sy’n golygu os bydden ni i gyd yn edrych ar ôl ein darn bach ni, bydden ni yn cyfrannu at gefnogi bioamrywiaeth.

Mae’n gyfnod delfrydol i ddechrau cofnodi bywyd gwyllt, o ganlyniad i’r holl amser yr ydym nawr yn gwario gartref a’r newid yn y tywydd!

Mwydod Mwdlyd

Mae mwydod yn greaduriaid rhyfeddol!  Dysgwch fwy amdanynt gan fwynhau’r weithgaredd gwyddonol hwn yn yr awyr agored, gan ddefnyddio eitemau cyffredin y cartref.