Cymorth Rhodd

Cymorth Rhodd: beth yw e?

Cynllun gan Gyllid y Wlad yw hwn sy’n galluogi elusennau i hawlio arian sydd gyfystyr â’r dreth sylfaenol y bydd ymwelydd wedi ei dalu – ar hyn o bryd mae’n 25c am bob £1 o arian y byddwch yn ei dalu. Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i enillion elusennau fel ninnau.

Pwy sy’n gallu gwneud Datganiad er mwyn rhoi Cymorth Rhodd?

Unrhyw un sy’n talu treth yn y DU ac sydd wedi talu o leiaf cymaint o dreth a fydd yr Ardd yn ei hawlio nôl.

Pam ddylwn i ddarparu Cymorth Rhodd?

Mae rhoddion yn hanfodol i ni gan eu bod yn cefnogi’n gwaith ym meysydd cadwraeth, addysg a gwyddoniaeth.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth ac am ganiatáu inni hawlio Cymorth Rhodd yn seiliedig ar eich cyfraniad.

Nodiadau

Bydd eich datganiad yn berthnasol i unrhyw dâl aelodaeth neu gyfraniad arall a wnaethoch neu a wnewch yn y dyfodol. Rhowch wybod i’r Ardd os gwelwch yn dda os bydd eich cyfeiriad yn newid tra bydd y datganiad mewn grym. Gallwch ddileu’r datganiad o fewn y 30 diwrnod nesaf neu ar unrhyw adeg trwy ysgrifennu at yr Ardd. Ni fydd wedyn yn berthnasol i unrhyw daliadau neu gyfraniadau y byddwch yn eu gwneud ar ôl hynny.

Os bydd eich sefyllfa’n newid yn y dyfodol fel na fyddwch yn talu treth incwm na threth enillion cyfalaf sydd cymaint â’r swm a hawlir gan yr Ardd, gallwch ddileu eich datganiad (gweler y paragraff cyntaf).

Os ydych yn talu treth ar raddfa uwch mae modd i chi hawlio ad-daliad treth pellach ar eich ffurflen dreth hunan-asesiad blynyddol. Os na fyddwch yn sicr a all eich cyfraniadau gael eu cyfri fel Cymorth Rhodd, cysylltwch â’ch Swyddfa Dreth leol a gofyn am ffurflen IR65 sy’n trafod rhoddion i elusennau gan unigolion.