Prosiect adfer parcdir godidog

Middleton: Adennill Paradwys – Adfer Ystad o Gyfnod y Rhaglywiaeth

Mae grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a gyhoeddwyd ar y 1 o Fawrth 2017, yn ddarn olaf o’r jig-so ac yn arwydd cychwyn o’r cyfnod adeiladu o’r prosiect £7.2 miliwn i adfer y tirlun chwedlonol o un o barciau dŵr o gyfnod y Rhaglywiaeth gorau ym Mhrydain.

Mae ein prosiect i adfer parcdir godidog bellach yn wirioneddol yn mynd yn ei blaen. Rhwng nawr a 2020 byddwn yn dychwelyd y dirwedd wych hon i’w ffurf flaenorol ar ddechrau’r 19eg ganrif. Pan cwblheir y cynllun, bydd yr Ardd unwaith eto yn cynnwys cadwyn o saith o lynnoedd, sgydau, rhaeadrau a choredau, fel y rhai a grëwyd mwy na 200 mlynedd yn ôl, a gallwn unwaith eto frolio’r cynllun plannu o gyfnod y Rhaglywiaeth a ffurfiodd galon y parcdir hwn.

Bydd y prosiect yn adfywio’r tirwedd i ymwelwyr gael ei fwynhau, ac yn adrodd sut y cafodd  Cwmni India’r Dwyrain ddylanwad  am 250 o flynyddoedd ar y tirlun yn y rhan yma o Gymru.

Dros y misoedd nesaf, byddwch yn gallu dilyn cynnydd y prosiect, neu hyd yn oed gymryd rhan fel gwirfoddolwr. Bydd llawer i’w wneud. Beth am gymryd rhan yn ein hymchwiliadau archeolegol ac arolygon bywyd gwyllt, ewch ar deithiau hetiau caled i weld y gwaith ar y safle neu beth am ddysgu’r sgiliau a oedd yn angenrheidiol, a fydd unwaith eto, i reoli’r dirwedd hon. Byddwch hefyd yn gallu mwynhau sgyrsiau a theithiau tywys, dig-wyddiadau hanes byw a llu o weithgareddau a digwyddiadau sy’n dathlu treftadaeth yr Ardd.

 

 

Gweithfeydd Safle

Dyma rai o’r gweithgareddau adfer a fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf

Hydref/Gaeaf 2017 – 2018

  • Clirio coed a phrysgwydd o welyau’r llyn sych

Haf 2018 hyd at ddiwedd y flwyddyn

  • Creu ffyrdd dros dro ar gyfer cerbydau daearol i’w defnyddio tra bod gwaith adfer yn parhau
  • Tynnu silt o welyau’r llyn sych
  • Cloddio clai i atgyweirio argaeau gwreiddiol
  • Atgyweirio argaeau

2019

  • Ail adeiladu’r pontydd
  • Adfer llwybrau a llwybrau hanesyddol
  • Plannu coed parcdir