Blogiau'r Ardd

Artistiaid dan sylw – Adfer Parcdir Godidog Ymatebion

gan

Rhwydwaith Artistiaid Caerfyrddin

Vivienne Albiston (Seramegydd)

Yn grochenydd wedi ei hudo gan glai a’i allu i groesi ffiniau’n llythrennol ac yn drosiadol yn yr un eiliad. Yn aml mewn o leiaf dau le ar unwaith, yn fewnol, allanol, go iawn a dychmygol, yn bresennol ac yn y gorffennol.

Y Cyfnod Regentaidd, sy’n dominyddu gan glasuriaeth a’r defnydd o natur fel ffynhonnell ar gyfer dyluniadau. Mewn rhai achosion ysbrydolodd natur ffurf gyfan y gwrthrych, yn ogystal â’r dyluniad a’r lliw. Mae’r gweithiau porslen newydd yn adlewyrchu fy meddyliau ac ymatebion i’r cyfnod yma a’u cysylltiad â’r gerddi.

http://valbistonceramics.weebly.com/

mailto:valbistonceramics@gmail.com

 

David Brown (Cyfryngau Cymysg / Gwneuthurwr Print)

Fel arfer mae fy ngwaith celf yn cael ei ddylanwadu gan ymatebion personol i bryderon cyfredol a digwyddiadau trallodus fel y’u portreadir yn y cyfryngau. Yn yr achos yma, fodd bynnag, gyda’m gwaith yn ymwneud â chyfnod blaenorol, rwyf wedi cynhyrchu eitemau sy’n gwrth-ddweud cyfnod clyd a rhamantus nofelau Jane Austin. Mae’r gwydreidiau yn dangos ac yn pwysleisio’r ffaith bod llwgrwobrwyo, creulondeb a llygru yn bodoli yn y cyfnod Regentaidd ffansïol.

dbrown16@btinternet.com

 

Grainne Connolly (Ffotograffydd)

Mae’r gwaith yma’n byliad o orffennol, presennol a dyfodol y Gerddi. Gan dynnu llun ffoto o’r ardd ar hyn o bryd, chwiliaf am dystiolaeth o’i gorffennol. Mae gweddillion ei Harddwch Regentaidd yn cael eu noethi mewn ffordd nad yw bob amser yn drawsnewidiad esmwyth y mae’r hen gerddi yn eu darganfod eu hun. Serch hynny, mae yna fflachiau hardd o’r hyn sydd i ddod. Mae’r gwaith yn cynnwys lluniau Botanegol gan Georg Dionysius Ehret a Johann Weinmann, sy’n dyddio o’r un cyfnod â’r Gerddi Regentaidd. Maent yn gwasanaethu fel cyffyrddiad rhamantus i’r hyn oedd yn amser rhyfeddol ym Motaneg, ac yn atgoffa pa mor bwysig yw’r Ardd Fotaneg Genedlaethol heddiw.

grainne_kate_connolly@yahoo.co.uk

 

Carole Fletcher (Tecstilau)

Mae’r deri hynafol godidog, (Quercus Robur), sy’n symbolau o ddygnwch a hirhoedledd, yn cynnig cysylltiad sylweddol gydag Ystâd Middleton a’r rheiny oll wnaeth fyw, gweithio neu ymweld yno drwy gydol ei hanes.  Gan ddarparu ffynhonnell deunydd materol ac ysbrydoliaeth, defnyddiais bren derw syrthiedig, dail ac afalau derw i echdynnu lliwurau botanegol, i greu ‘rhinflas o goedwig’, a ddefnyddiais i liwio sidanau, cotymau a llieiniau.  Daeth y darnau drudfawr yn ddail, gan ffurfio llawr coedwig tecstilau aml-haenog, yn cynrychioli troad y tymhorau, ar yr adeg yma o adferiad ac ail-eni.

carolefletcher57@gmail.com

 

Helen Gillam (Peintiwr)

Mae fy ngwaith yn ymwneud â gwendid seicoleg ddynol.

Yma mae’r gwaith yn ymwneud â ‘Hiraeth’, sef ysfa am ddychweliad y gorffennol.

Mae ein presennol ‘ar hyn o bryd’ wedi’i osod rhwng hiraeth am y gorffennol a phryder am y dyfodol. Mae hiraeth a hefyd pryder yn dwyn ein llawenydd am fod yma yn y presennol.

helen.gillam@gmail.com

 

David Gunther (Cerflunydd)

Rwy’n creu cerfluniau a gosodiadau trwy herio’r rhaniad rhwng byd y cof a’r byd o brofiad, rwy’n ceisio mynd at raddfa eang o bynciau mewn ffordd aml-haenog, gan gynnwys y gwyliwr mewn modd sydd weithiau’n gorfforol, gan gredu yn y syniad o ffurf a symud yn fy ngwaith.

Yn yr arddangosfa yma, mae’r Woodsman yn adlewyrchu’r gwaith corfforol a wnaed i lunio tirwedd Neuadd Middleton. Mae ‘Ash’, ‘Oak’ a ‘Larch’ yn gydnabyddiaeth i’r holl goed a dorrwyd i wneud ffordd i adfer tirwedd.

www.gunther.david@yahoo.co.uk

 

Rahmat Haverkamp (Dylunydd/Gwneuthurwr)

Mae rhan o fod yn Wneuthurwr -Ddylunydd yn golygu gweithio gydag amrywiaeth fawr o ddeunyddiau, technegau a sgiliau ond yn uchel ar fy rhestr o ‘Hoff Bethau’, fe wnewch chi ddarganfod, heb amheuaeth, dyluniad pren a chelfi. Yn fy nghasgliad Wooden Pearls, fe wnes i ymgorffori canghennau o goed a gafodd eu torri yn ystod dyddiau cynnar y Prosiect Adfer Regentaidd uchelgeisiol. Daeth ysbrydoliaeth bellach o ddarluniau o’r mwclis o lynnoedd fel y bu unwaith a’r cynllun lliw a ddefnyddiwyd gan Hornor.

http://www.artsthread.com/profile/rahmathaverkamp/

https://www.instagram.com/haverkampdesign/

http://www.canart.org.uk/catalogue/Rahmat_Haverkamp.html

 

Geoff Hockley (Cerflunydd)

Caiff fy ngwaith ei ysbrydoli gan y “Prosiect Adfer Regentaidd.” Roedd yr oes Regentaidd yn gyfnod o newid sylweddol. Cyflwynodd casglwyr planhigion ffurfiau planhigion anghyfarwydd, gan ddylanwadu ar ddylunio gardd. Roedd y chwyldro diwydiannol a’r adeilad ymerodraeth ar y gweill. Roedd statws nabobiaid yn dychwelyd o “Gwmni India’r Dwyrain” yn amwys.

Mae hanes a gwyddoniaeth yn galluogi canfyddiad dyfnach, gan wella fy synnwyr o ryfeddod. Ceisia fy ngwaith fynegi hyn trwy ffurfiau hadau a phaill, patrymau cors a glaswellt a siapiau crisialog. Mae fy nulliau’n cynnwys defnyddio ffurfiau cyffyrddol, solidau cast, arwynebau a adlewyrchir, strwythurau gwifren a rheolaeth o olau a chysgod.

 

Julie Hutton (Seramegydd)

Mecaneg Dŵr.

Rwy’n artist ceramig sydd wedi fy seilio yn Nhalacharn. Graddiais yn 2017 gyda gradd o’r radd flaenaf o Ysgol Gelf Caerfyrddin. Dewiswyd fy ngwaith ar gyfer sioeau Graddedigion ledled y DU.

Mae fy ngwaith ar gyfer y Prosiect Regentaidd, yn ddefnyn ceramig syml, yn ffocysu ar ddiddordeb mawr Paxton gyda dŵr a’i gred ym manteision rhoi iechyd lluosol. Mae ei gyflawniadau yn amrywio o greu ‘toiledau dŵr’ dan do, llynnoedd, argaeau a rhaeadrau, i hamdden Dinbych-y-pysgod fel tref Sba.

 

Victoria Malcolm (Peintiwr Celf Gain).

Comisiynwyd yr artist Thomas Hornor gan William Paxton i baentio cyfres o luniau dyfrlliw yn dangos 14 o olygfeydd godidog o gerddi tirlunio ystad Middleton; o’r rhain, mae’r rhan fwyaf wedi goroesi ond mae nifer ar goll, ond yn ffodus gwyddom sefyllfa’r ‘gorsafoedd’ hyn a’r safbwyntiau a gyflwynwyd ganddynt. Credais y byddai’n ddiddorol i ddisodli’r ‘gorsafoedd coll’ gyda’m lluniau cyfoes fy hun wrth i’r golygfeydd gael eu hadfer, gan gynnig dehongliad newydd o sut y gallwn weld y darluniau hyfryd heddiw yn ystod oes y ddelwedd ddiflanedig, profiad byrhoedlog, a gofiwyd: http://www.axisweb.org/p/victoriamalcolm

 

Johanne Moss (Tecstilau /Gwneuthurwr Print)

Rwy’n wneuthurwr print proffesiynol a dylunydd tecstilau. Mae fy nyluniadau patrwm arwyneb od o ganlyniad i ddatblygu printiau leino unigryw mewn i batrymau ailadroddol digidol a ddefnyddir ar gyfer medrau o hyd a phapur wal, i ddod â hyfrydwch pur i mewn i unrhyw gartref.

Wedi graddio’r llynedd o Ysgol Gelf Caerfyrddin gydag Anrhydedd mewn Astudiaethau Dylunio, ymunais â Rhwydwaith Artistiaid Caerfyrddin sydd ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn Prosiect Regentaidd ar gyfer yr Ardd Fotaneg Genedlaethol. Fe wnaeth llyffantod preswyl yn fy ngardd fy ysbrydoli a rhoi synnwyr digrifwch i mi, un o’r elfennau allweddol yr wyf yn teimlo’n sy’n angenrheidiol ar gyfer apel esthetig od.

noaniettadesign@gmail.com

facebook.com/noaniettadesign

 

Tanya Rotherfield (Artist Gain / gwneuthurwr print)

Gwahoddir y gwyliwr, trwy fy lluniadau a phrintiau, i gael cipolwg ar y ffordd yr wyf yn gweld y byd gan amlygu ei fanylder bitw a’i hynodweddau. Drwy arbrofi, rwy’n datblygu marciau a llinellau sy’n rhoi teimlad o’r gwrthrych neu’r cysyniad rydw i’n ei astudio. Mae’r lluniau’n mynd drwy broses o fetamorffosis wrth i mi archwilio gwahanol elfennau o’r pwnc trwy dynnu lluniau a gwneud marciau gan ddefnyddio pensiliau, pennau a gwneud printiau. Mae’r gyfres Hermitage yn ysbrydoli’r sibrydion yn ystod y cyfnod Regentaidd, y bu meudwy’n byw yng nghwarter Gogleddol y gerddi ger y rhaeadr. Rwyf wedi bod yn archwilio’r syniad o fannau unigol sy’n ysbrydoli creadigrwydd a’r bobl a’r creaduriaid sy’n eu meddiannu.

Tanya@TanyaRotherfield.co.uk

 

Sian Swann (Arlunydd gwaith papur)

Rwy’n creu gludwaith a gwaith torri papur, yn aml yn dod o hyd i ysbrydoliaeth mewn mân ddarluniau Persiaidd a darluniau botanegol. Dychwelodd William Paxton i Brydain gyda chyfoeth sylweddol a merch ifanc (Anglo-Indiaidd o bosibl) wedi sawl blwyddyn yn rhedeg Bathdy Calcutta. Defnyddiwyd yr arian yma i dalu am greu’r gerddi Regentaidd gwreiddiol a’r tŷ. Mae fy mlychau cof yn cyfuno paentiadau  Neuadd Middleton Horner gyda fy atgofion dychmygol o fywyd Indiaidd Paxton, ‘in vacant or in pensive mood, they flash[ed] upon that inward eye.’ (Wordsworth) tra ei fod yn crwydro trwy ei barcdir gwlyb yn Sir Gaerfyrddin.

canart@hotmail.co.uk

http://www.canart.org.uk/

David Wise (Cyfryngau Cymysg)

Graddiais o Ysgol y Celfyddydau Gorllewin Cymru yn 2009. Gweithiaf mewn amryw o gyfryngau, gan gynnwys pwyth, paentio a cherflunwaith. Gwelaf fy ymarfer fel proses o greu cyflyrau trosiadol ar gyfer profiad dynol a fu’n byw. Yn yr achos yma, rwyf wedi gwnio â llaw i greu darn wedi’i frodio â llaw, gan ddefnyddio iaith weledol gyffredin i ddyfalu ar y prosesau seicolegol a aeth law yn llaw â bywyd Regentaidd a chyda’r ymerodraeth. Yn y darnau yma, defnyddir trosiadau gweledol cyfoes i sôn am ffenomenau sydd eisoes wedi disgyn ac ni arferwyd bellach, fel y defnydd o ffabrig cuddliw i gyfeirio at filitariaeth a siofinyddiaeth genedlaethol.

davidwise554@yahoo.co.uk

 

Rwyf hefyd yn ysgrifennu blog y celfyddydau: http://www.blackblogofcarmarthen.wordpress.com