Rhoi Clod i Wirfoddolwyr

Gall wirfoddolwyr ddod â ffrind am ddim i Ardd Fotaneg Genedlathol Cymru er mwyn dathlu wythnos arbennig.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr (Mehefin 1-12), anogir holl wirfoddolwyr yr Ardd i arddangos eu gwaith da o flaen eu ffrindiau a’u teuluoedd, a chymryd mantais o’r ddêl arbennig o ddod â’u ffrindiau am ddim pan ddangosant eu bathodyn gwirfoddolwr.

Mae’r Ardd yn ffodus o gael nifer swmpus o fwy na 150 o wirfoddolwyr, sydd wedi bod o help amhrisiadwy o’r cyfnod cyn i’r Ardd agor yn 2000. O yrru bygis, tywys teithiau, garddio, cymryd lluniau a gwaith swyddfa, i helpu gyda gweithgareddau plant ac yn y dderbynfa, gall rôl y gwirfoddolwr fod mor amrywiol ac mor arbenigol ag y dymuna’r gwirfoddolwr ei hun. Gall rai gwirfoddolwyr weithio’n dymhorol yn unig, neu ar un prynhawn y mis yn unig, ac mae trefn wythnosol gan eraill.

Meddai cydlynydd gwirfoddoli’r Ardd, Jane Down: “Mae gwirfoddolwyr yn aml yn arwyr diglod mudiadau, ac maen nhw’n gweithio’n ddygn iawn y tu ôl i’r llenni er mwyn sicrhau bod profiad yr ymwelydd i’r Ardd Fotaneg yn un i’w chofio. Mae’n briodol dros ben fod yr Wythnos Gwirfoddoli yn rhoi’r cyfle inni ddiolch yn fawr iddynt am eu hymroddiad. Mae amrywiaeth y tasgau a’r gweithgareddau a ymgymerir gan wirfoddolwyr yn rhyfeddol, ac maen nhw’n dangos gwir frwdfrydedd ac angerdd dros yr Ardd.”

Meddai’r gwirfoddolwr, Bob Andrews, o Landdarog ger Caerfyrddin, sy’n helpu gydag amrywiaeth o dasgau – o lanw amlenni i wyna: “Mae’r Ardd yn lle arbennig iawn. Mae fy ngwraig, Cyndi, a finnau yn gwneud ein rhan; ry’n ni’n credu ei bod hi’n achos mor deilwng. Mae hi hefyd yn braf meddwl ein bod ni’n cyfrannu – yn ein dull dinod ein hunain – i waith lle mor rhagorol, a fwynheir gan ddegau o filoedd o ymwelwyr o bob rhan o’r byd.”

*Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ddathliad cenedlaethol o wirfoddolwyr a gwirfoddoli sy’n digwydd yn flynyddol. Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn chwarae rhan enfawr mewn codi proffil y miliynau o wirfoddolwyr sy’n cyfrannu’n rheolaidd i’w cymunedau, tra’n ysbrydoli eraill i ymuno â nhw.
Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen gofrestredig, a gyllidir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Mae hi ar agor rhwng 10yb a 6yh, gyda’r mynediad olaf am 5yp.

Y tâl mynediad i’r Ardd yw £9.75 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion, a £4.95 i blant dros 5. Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd, a pharcio am ddim i bawb.

Am fwy o wybodaeth, galwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk