Ben Wilde

Ben Wilde

Prentisiaeth mewn Garddwriaeth Fotanegol

AMLINELLIAD o bwrpas y rôl
Gan weithio fel aelod o’r tîm Garddwriaeth yn yr Ardd, bwriedir y swydd brentisiaeth hon ar gyfer rhywun sy’n awyddus i ddilyn gyrfa fel garddwriaethwr proffesiynol a bydd yn eich galluogi i ennill cymhwyster tra byddwch yn datblygu eich sgiliau garddwriaethol ac yn cyfrannu at gynnal a chadw a datblygu’r Ardd. Disgwylir i’r holl staff gefnogi a chyfrannu at genhadaeth graidd yr Ardd o gadwraeth, addysg, datblygiad cynaliadwy a mwynhad yr ymwelydd.
Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Allweddol
1. Cymryd rhan mewn hyfforddiant ymarferol mewnol ym mhob agwedd ar reolaeth a chynnal a chadw gerddi, gan weithio ochr yn ochr â’n garddwriaethwyr medrus, garddwyr dan hyfforddiant a gwirfoddolwyr sy’n arwain at Ddiploma Lefel 2 City & Guilds (QCF) mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith. Bydd hyn yn golygu asesiadau anffurfiol yn y gweithle gan gynnwys adnabod planhigion a chadw dyddiadur gwaith.
2. Cyfrannu’n gyson ac mewn modd cyfrifol, yn unigol ac fel aelodau o dîm, ynghyd ag eraill at gyfrifoldebau garddwriaethol yn yr Ardd. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i: ddatblygiad sgiliau garddwriaethol penodol; cyfrannu syniadau ar gyfer gwelliannau; a chymryd cyfrifoldeb personol am gynyddu eich lefelau sgil a chymhwysedd eich hun.
3. Caiff prentisiaid eu cylchdroi o gwmpas gwahanol ardaloedd yr Ardd dan arweiniad garddwriaethwyr profiadol, fel eu bod yn ennill profiad ymarferol a sgiliau gyda phob un o’r Timau Garddwriaethol. Bydd hyn yn cynnwys lluosogi a chynnal a chadw planhigfeydd; datblygu a chynnal a chadw casgliadau trofannol a chanoldirol yn y tai gwydr; gweithio gyda’r tîm coed a pharcdir; a gofal a mwynder cyffredinol planhigion a llysiau sy’n cael eu tyfu yn yr Ardd Ddeu-fur a’r Rhodfa.
4. Disgwylir i brentisiaid gymryd rhan mewn lleoliadau gwaith/cyfnewidiadau o tua 4 wythnos dros 2 flynedd gyda gerddi partner eraill neu fusnesau garddwriaethol. Byddant yn cael eu hannog i gymryd rhan ac ennill hyder mewn gweithgareddau cyswllt cyhoeddus a thrwy roi cyflwyniadau.
5. Darperir cyfleoedd i ennill cymwysterau NPTC priodol.
6. Cymryd rhan mewn hyfforddiant trwy gael eu rhyddhau am y dydd gan arwain at lwyddo i gyflawni Tystysgrif Lefel 2 y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) mewn Egwyddorion Garddwriaeth. Bydd hyn yn golygu cyrsiau dysgu ffurfiol ac asesiadau

Bydd y PRIF DASGAU GWAITH yn cynnwys:
7. Gwaith cynnal a chadw borderi cyffredinol, h.y. chwynnu, tocio, palu, taenu.
8. Cynorthwyo gyda thorri gwair a gweithrediadau eraill gan ddefnyddio ystod o beiriannau. Gofal bob dydd a’r gwaith o gynnal a chadw’r peiriannau.
9. Cynnal a chadw casgliadau’r tŷ gwydr, h.y. dyfrhau, ail-botio, rhoi gwrtaith, tocio. Deall effaith a rheolaeth gwahanol agweddau ar amgylchedd y tŷ gwydr.
10. Lluosogi deunydd newydd ar gyfer y casgliadau gwydn a thyner.
11. Cynorthwyo gyda datblygiad ardaloedd newydd a phlannu ar draws y safle.
12. Cadw cofnodion manwl gywir o’r casgliadau planhigion.
13. Rhoi ystyriaeth i Iechyd a Diogelwch mewn gweithrediadau garddwriaethol mewn perthynas â’ch iechyd a’ch lles eich hun ac iechyd a lles pobl eraill.
14. Cymryd rhan yn y rota ddyfrhau benwythnosol (ar hyn o bryd tua un penwythnos mewn chwech ond mae ar fin cael ei adolygu) y rhoddir amser i ffwrdd yn ei lle.
15. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill a ofynnir gan eich rheolwr llinell.

Hi, my name is Ben Wilde, and I am the newest apprentice here at the Garden. I am a keen enthusiast of outdoor activities, often walking in the Brecon Beacons National Park, and working on my bush-craft skills (primitive self-reliance).
I have been working in gardens since a very young age, helping my parents and grandparents tending their veggie patches. According to them, my favourite activity at the age of 5 was pulling out potatoes, leading to a trashed bed and all the potatoes out in one day. Now I am actually studying horticulture hopefully those “mishaps” can be avoided and my gardening skills can be improved and. honed. I’m always happy to help out with questions and enjoy the learning involved. If you see me around the garden, feel free to say hello and ask any questions about what is going on. Look for the hat, it’s probably on my head.