Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tachwedd 7 2018

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf Gardd, os hoffech ei dderbyn yn uniongyrchol i’ch blwch post, cofrestrwch yma. Mae croeso i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn chi ac unrhyw syniadau sydd gennych. Mwynhewch!

 

Nadolig yn yr Ardd

Bydd yr Ardd yn cynnal detholiad o ddigwyddiadau ym mis Rhagfyr i ddod â chi yn ysbryd yr ŵyl!

Ar Rhagfyr 8fed a 9fed, bydd ffair poblogaidd crefftiau yr Ardd yn dychwelyd ac mae’n cynnig rhywbeth i bawb sy’n edrych i brynu yr anrheg perffaith funud. O ganhwyllau a wedi’u gwneud â llaw, a gemwaith wedi’u gwneud â llaw i eitemau cartref ac eitemau gwaith gwydr!

Ar Ragfyr 15fed a’r 16eg bydd Ffair Fwyd Nadolig poblogaidd Gardd Fotaneg Genedlaethol yn ol. Bydd llawer o flasau blasus ar gael sy’n cynnwys cacennau moethus gan enillydd The Apprentice – Alana Spencer, caws, siocled a siytni, mêl, nwyddau pobi a seidr, cigoedd a choffi, a llawer mwy o bwyd Nadolig!

Hefyd, bydd arddangosfeydd Adar Prydeinig dyddiol a panto i cael chi yn ysbryd yr ŵyl trwy gydol y penwythnosau yma!

Yr Nadolig yma rydyn hefyd yn cynnig cinio Nadolig yn yr Ardd. Mae’r fwydlen Nadolig yn dechrau ar Ddydd Llun 3ydd o Ragfyr tan ddydd Sul 23ain Rhagfyr. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ffoniwch 01558 667141 neu e-bostiwch catering@gardenofwales.org.uk.
Mae’r Ardd ar agor 10yb-4.30yh gyda mynediad olaf am 3.30yh. Am fwy o wybodaeth am hyn ac digwyddiadau eraill yr Ardd e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, ffoniwch 01558 667149 or neu ymwelwch a https://garddfotaneg.cymru/

 

Aelodaeth fel Anrheg

Mae aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn anrheg sy’n parhau i roi.

Mwynhewch ysblander a harddwch y lle arbennig iawn hwn 363 diwrnod y flwyddyn – o gyn lleied â £ 38.

Yr anrheg perffaith. Am nawr a’r dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am y wahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, cymerwch olwg yma neu ffoniwch Jane ar 01558 667118 neu’r tîm mynediadau ar 01558 667149.

 

Penwythnos Profi Gwaith Gwydr Lliw

Darganfyddwch y prosesau a’r technegau sy’n ynghlwm gyda chreu panel plwm gwydr lliw yma yn Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar penwythnos y 10fed-11eg o Dachwedd 10.30yb-4.30yh.

Ar y diwrnod cyntaf, dysgwch sut i dorri’r gwydr i greu un o’m patrymau . Wedyn ar yr ail ddiwrnod fyddech yn dysgu i ddefnyddio plwm a sodr a chymryd eich darn o gelf adref gyda chi ar ddiwedd y dydd.

Gwybodaeth diogelwch pwysig:

Wrth greu gwaith gwydr lliw, rydych yn defnyddio gwydr miniog, cemegau a phlwm – Mae’r cwrs yma DDIM yn addas i blant o dan 16 mlwydd oed neu os ydych yn feichiog.

Mae’r cyrsiau yma yn ddwys felly os oes gennych unrhyw bryderon iechyd, problemau gyda chydbwysedd, sefyll/ eistedd am amser hur, neu gyda gafael gwael, cysylltwch â ni cyn archebu lle i drafod eich anghenion.

RHAID i chi wisgo esgidiau addas wrth weithio gyda gwydr – dim sgidiau fel sandalau/ ‘fflip fflops’ a.y.b.. Fydden yn cadw’r hawl i ofyn i’r myfyriwr i adael y wers os mae’r wisg/ esgidiau addas ddim arno neu ddim yn dilyn y wybodaeth iechyd a diogelwch. Fydd ddim ad-daliad yn yr achos yna.

Fydd y tiwtor yn darparu’r offer diogelwch a’r offer gwaith lliw i chi ar y dydd. Dewch ag ffedog eich hunain a fydd yn syniad da i wisgo dillad hen.

Mae’r cwrs yma’n addas ar gyfer ddechreuwyr.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma. Mae archebu eich lle o flaen llaw yn hanfodol – ffoniwch 01558 667150.

 

Swydd Gwag

Cymerwr Cofnodion Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Caiff gweithrediadau a datblygiad strategol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru eu harwain a’u cefnogi gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr. Mewn ymateb i dwf parhaus yr Ardd, rydyn ni nawr yn recriwtio Cymerwr Cofnodion Bwrdd, a fydd yn cymryd perchnogaeth lawn am gyfrifoldebau cymryd cofnodion yng nghyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr.
Mae gan y Bwrdd ystod o wahanol gefndiroedd a phrofiad; fodd bynnag, maent oll yn unedig wrth gefnogi’r Ardd a’i gweld yn datblygu fel canolfan ragoriaeth o ran cadwraeth ac ar y blaen fel cyrchfan i ymwelwyr yng Nghymru. Rôl yw hon sy’n rhoi cyfle cyffrous a hyblyg i rywun sy’n rhannu’r angerdd yma i ymuno â’r tîm.
Am ymholiadau anffurfiol o flaen llaw eich cais, croeso i chi gysylltu â Huw Francis (Cyfarwyddwr yr Ardd): 01558 667106; huw.francis@gardenofwales.org.uk. E-bostiwch eich ceisiadau at emma.grey@gardenofwales.org.uk erbyn 11yh ar dydd Sul 11eg o Dachwedd 2018, gan gynnwys eich CV a llythyr eglurhaol yn manylu sut yr ydych yn credu y bydd y rôl yma’n addas ar eich cyfer.

 

Cerdded Nordig

Cerdded Nordig yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Taith Antur 12.30yp – taith gymdeithasol i fwynhau ein hamgylchoedd prydferth ac yn gorffen gyda chwpaned o de.
Taith Lles 1.30yp – Taith ysgafn am reini sydd yn pryderu am y pellter neu gyflymder.
Bydd cwrs 4 wythnos ‘Dysgu i Cerdded Nordig’ yn cychwyn ddydd Llun 5 Tachwedd am 12.30yp yn yr Ardd.

Mae sesiynau blasu a dysgu sut i gerdded Nordig yn help mawr iawn i ddysgu am gerdded Nordig am ffitrwydd, colli pwysau neu am hwyl.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Becki o Pilates in the Nordig os gwelwch yn dda, ar 07502 215827 neu pilatesinthenordic@gmail.com neu ewch i ei wefan.

 

Bygi Ffit

Mae yna sesiynau Bygi Ffit AM DDIM bob dydd Mawrth am 10am, yng cyd â Chymdeithas Athletau Cymru a Mudiad Meithrin.

Mae Bygi Ffit ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded, loncian neu redeg gyda’u rhai bach.

Bydd y cyfranogwyr yn gyfarfod yn y caffi ger prif fynedfa’r Ardd. Mae bygi sy’n addas ar gyfer rhedeg yn hanfodol.

Arweinir y sesiynau gan arweinydd rhedeg Ti a Fi cymwysedig. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle trwy EventBrite.

Am ragor o wybodaeth am Bygi Ffit yn yr Ardd Fotaneg, cysylltwch â tanwen.randell@meithrin.cymru neu sharon.leech@welshathletics.org.

 

Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

 

Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeining wedi cael wedi cael safle rhif 1 o bethau i wneud yng Nghaerfyrddin gan Trip Advisor. Mae gan yr canolfan casgliad arbenigol o adar ysglyfaethus Prydeinig, sydd yn ffocysu ar les a chadwraeth ein rhywogaethau brodorol o adar ysglyfaethus.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, felly medrwch ymweld â ni yn ystod eich diwrnod yn y gerddi.

Amserlen Hedfan Dyddiol

11.30 am – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

1pm – Hedfan Tylluan & Sgwrs (30 munud)

2.30 – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

3.30pm – Sgwrs Cadwraeth (30 munud)
Ar agor 10yb-5yp yn ddyddiol

Gallwch hefyd cael profiad hanner diwrnod i hedfan ein adar gyda falconer profiadol!

Oedolion £75
Teulu (2+2) £199
Plant (5-16) £30*
*Mae plant o dan 5 yn hedfan am ddim. Mae rhaid i bob plentyn bod gydag oedolyn sy’n talu’n llawn.

Mae’r profiadau anhygoel yma yn cynnwys 2.5 awr o hedfan gyda 4 wahanol rywogaeth o adar, ffotograffau, lluniaeth a mynediad mewn i’r Ardd. Mae’n gyfle unigryw a 100% preifat i chi mwynhau’r profiad!

I archebu eich lle –
Ffoniwch: 01437 751725 neu
e-bost: info@britishbirdofpreycentre.co.uk

 

Mercher Mwdlyd

Anogir rhieni i adael i’w plant archwilio a chwarae yn yr awyr agored yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Bydd y Dyddiau Mercher Mwdlyd yn dechrau am 11yb, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Ein gweithgaredd wythnos nesaf, sef 14eg o Tachwedd ydy sesiwn ‘Nos Da Draenog’. Bydd y plant yn cwrdd â draenog cysglyd iawn ac yn darganfod mwy amdano. Byddant yn ei helpu i wneud lle diogel i gysgu dros y gaeaf a hefyd ei fwydo cyn iddo fynd i gysgu. Bydd y plant hefyd yn gwneud draenog eu hunain allan o glai i fynd adref.

 

Diwrnodau a Phenwythnosau i Chi a’r Ci

Mae POB dydd Llun yn Diwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, dewch a’ch ci anwes am wâc hyfryd o gwmpas ein Gardd brydferth.

Rydyn hefyd yn cynnal penwythnosau i Chi a’r Ci ar:

Tachwedd 17-18
Rhagfyr 22-23
Ionawr 5-6
Chwefror 9-10
Mawrth 16-17
Ebrill 6-7

Mae rheolau Diwrnod i Chi a’r Ci yr Ardd yn annog pob perchennog i fod yn gyfrifol a chlirio i fyny ar ôl eu cŵn, a chadw eu hanifeiliaid ar dennyn estynadwy bob amser.

 

Tyfu’r Dyfodol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hau, tyfu, garddio ar gyfer bywyd gwyllt neu gadw gwenyn?  Ydych chi am ddysgu sut i adnabod planhigion?  Neu sut i wella’ch pridd?  Gallwch chi wneud yr HOLL hyn ar gyrsiau gwych Tyfu’r Dyfodol.  Am fwy o wybodaeth, tanysgrifiwch i dderbyn cylchlythyr wythnosol Tyfu’r Dyfodol yma a gweler ein wefan yma.