Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tachwedd 20 2018

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf yr Ardd, os hoffech ei dderbyn yn uniongyrchol i’ch blwch post, cofrestrwch yma. Mae croeso i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn chi ac rhoi gwybod i ni am unrhyw syniadau sydd gennych. Mwynhewch!

 

Nadolig Cynaliadwy

Bydd hi’n Nadolig Cynaliadwy a Llawen iawn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru eleni.

Gyda chyfres arbennig o weithdai a digwyddiadau tymhorol, rydym yn anelu at leihau’r gormodedd, gwastraff a’r straen sy’n gysylltiedig yn aml â’r Nadolig.
Mewn cyfnod pan ydym i gyd am fod yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd a lleihau’n defnydd o blastigion untro, beth am ddysgu sut i addurno’ch papur lapio brown eich hun, sut i greu torch sydd hefyd yn fwydwr adar a sut i gynhyrchu rhoddion a thagiau hardd cyanoteip ynghyd â llawer mwy.

Gyda themâu wythnosol, bydd gweithdai moesegol AM DDIM Tyfu’r Dyfodol yn eich dysgu sut i ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau i greu’ch papur lapio, anrhegion ac addurniadau eich hun. Archebwch am weithdai Tyfu’r Dyfodol ar dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.  Nodwch nidyw’r gweithdai am ddim hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd, gwelwch yma am brisiau mynediad os gwelwch yn dda.

Mae ein Nadolig ddim yn stopi fana!

Ar Rhagfyr 8fed a 9fed, bydd ffair poblogaidd crefftiau yr Ardd yn dychwelyd ac mae’n cynnig rhywbeth i bawb sy’n edrych i brynu yr anrheg perffaith funud. O ganhwyllau a wedi’u gwneud â llaw, a gemwaith wedi’u gwneud â llaw i eitemau cartref ac eitemau gwaith gwydr! Bydd yr Ardd hefyd yng nghroesawi Mess Up The Mess am bantomeimau Nadoligaidd Gwynfyd Gwyrthiol a Siôn Corn y penwythnos yma!

Ar Ragfyr 15fed a’r 16eg bydd Ffair Fwyd Nadolig poblogaidd Gardd Fotaneg Genedlaethol yn ol. Bydd llawer o flasau blasus ar gael sy’n cynnwys cacennau moethus gan enillydd The Apprentice – Alana Spencer, caws, siocled a siytni, mêl, nwyddau pobi a seidr, cigoedd a choffi, a llawer mwy o bwyd Nadolig! Bydd yr Ardd hefyd yng nghroesawi Mess Up The Mess am bantomeimau Nadoligaidd Yr Antur Olaf a Siôn Corn y penwythnos yma!

Mae’r Nadolig eleni yn mynd i fod yn hwyl wrth i’r Ardd ac Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain cynnal sioeau Gwdihŵ ddyddiol am 1yh o 5-23 o Ragfyr. Mae’r sioeau’n cynnwys arddangosfeydd gwdihŵ, cerddoriaeth a gemau Nadoligaidd, a byddwch hefyd yn cwrdd ag ein Gwdihŵ Siôn Corn! Bydd yn costi £3.50 ychwanegol y person – mae hyn hefyd yn cynnwys mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain a’u harddangosfeydd hedfan dyddiol.

Yr Nadolig yma rydyn hefyd yn cynnig cinio Nadolig yn yr Ardd. Mae’r fwydlen Nadolig yn dechrau ar Ddydd Llun 3ydd o Ragfyr tan ddydd Sul 23ain Rhagfyr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01558 667141 neu e-bostiwch catering@gardenofwales.org.uk.

 

Dathliad o Fenywod Middleton ac Ystadau Cymru

Fel rhan o “Middleton: Adennill Paradwys” ar Dachwedd 24 a 25, bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru’n dathlu menywod Middleton a menywod ar ystadau â thir yng Nghymru. Bydd penwythnos o drafodaethau, teithiau cerdded ac arddangosfeydd yn dathlu rolau a phrofiadau’r menywod yma.

Wedi ei hysbrydoli gan Alice Abadam a’i rôl yn symudiad pleidlais i fenywod, mae’r dathliadau yma’n cyd-fynd gyda chanmlwyddiant pleidleisiau cyntaf i fenywod ac maent mewn partneriaeth â Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (ISWE Prifysgol Bangor), Archif Menywod Cymru a Chymdeithas Hynafiaethau Sir GaerfyrddinBydd y diwrnod cyntaf yn ffocysu ar Fenywod yn gysylltiedig ag Ystâd Neuadd Middleton ac mae wedi ei anelu at gynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr. Bydd yr ail ddiwrnod, a drefnwyd gan ISWE, yn fwy eang.

Am gopi o’r rhaglen ac fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Mae tocynnau’r dydd yn £6 sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd, cynhadledd a te/coffi.
Am tocynnau ar gyfer dydd Sadwrn cliciwch yma.
Am tocynnau ar gyfer dydd Sul cliciwch yma.

 

Aelodaeth fel Anrheg

Mae aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn anrheg sy’n parhau i roi.

Mwynhewch ysblander a harddwch y lle arbennig iawn hwn 363 diwrnod y flwyddyn – o gyn lleied â £ 38.

Yr anrheg perffaith. Am nawr a’r dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am y wahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, cymerwch olwg yma neu ffoniwch Jane ar 01558 667118 neu’r tîm mynediadau ar 01558 667149.

 

Cwrs Gwyddoniaeth yn yr Ardd

Ymunwch â’n Pennaeth Gwyddoniaeth, Dr Natasha de Vere, am daith tu ôl i’r llenni o’r Ardd Fotaneg, gan gynnwys y labordai gwyddoniaeth, meithrinfeydd a herbariwm planhigion ar Tachwedd 24.

Cewch fwy o wybodaeth ar waith yr Ardd i arbed planhigion a pheillwyr ledled y byd.

Yna, cewch rhoi gynnig arni!  Ewch â’ch cotiau labordy, tynnwch DNA o blanhigion a defnyddiwch microsgopau i weld eu byd cudd.

Rhaid archebu ymlaen llaw – ffoniwch 01557 667150.  Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

 

Cerdded Nordig

Cerdded Nordig yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Taith Antur 12.30yp – taith gymdeithasol i fwynhau ein hamgylchoedd prydferth ac yn gorffen gyda chwpaned o de.
Taith Lles 1.30yp – Taith ysgafn am reini sydd yn pryderu am y pellter neu gyflymder.
Bydd cwrs 4 wythnos ‘Dysgu i Cerdded Nordig’ yn cychwyn ddydd Llun 5 Tachwedd am 12.30yp yn yr Ardd.

Mae sesiynau blasu a dysgu sut i gerdded Nordig yn help mawr iawn i ddysgu am gerdded Nordig am ffitrwydd, colli pwysau neu am hwyl.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Becki o Pilates in the Nordig os gwelwch yn dda, ar 07502 215827 neu pilatesinthenordic@gmail.com neu ewch i ei wefan.

 

Bygi Ffit

 

Mae yna sesiynau Bygi Ffit AM DDIM bob dydd Mawrth am 10am, yng cyd â Chymdeithas Athletau Cymru a Mudiad Meithrin.

Mae Bygi Ffit ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded, loncian neu redeg gyda’u rhai bach.

Bydd y cyfranogwyr yn gyfarfod yn y caffi ger prif fynedfa’r Ardd. Mae bygi sy’n addas ar gyfer rhedeg yn hanfodol.

Arweinir y sesiynau gan arweinydd rhedeg Ti a Fi cymwysedig. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle trwy EventBrite.

Am ragor o wybodaeth am Bygi Ffit yn yr Ardd Fotaneg, cysylltwch â tanwen.randell@meithrin.cymru neu sharon.leech@welshathletics.org.

 

Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

 

Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeining wedi cael wedi cael safle rhif 1 o bethau i wneud yng Nghaerfyrddin gan Trip Advisor. Mae gan yr canolfan casgliad arbenigol o adar ysglyfaethus Prydeinig, sydd yn ffocysu ar les a chadwraeth ein rhywogaethau brodorol o adar ysglyfaethus.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, felly medrwch ymweld â ni yn ystod eich diwrnod yn y gerddi.

Amserlen Hedfan Dyddiol

11.30 am – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

1pm – Hedfan Tylluan & Sgwrs (30 munud)

2.30 – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

3.30pm – Sgwrs Cadwraeth (30 munud)
Ar agor 10yb-5yp yn ddyddiol

Gallwch hefyd cael profiad hanner diwrnod i hedfan ein adar gyda falconer profiadol!

Oedolion £75
Teulu (2+2) £199
Plant (5-16) £30*
*Mae plant o dan 5 yn hedfan am ddim. Mae rhaid i bob plentyn bod gydag oedolyn sy’n talu’n llawn.

Mae’r profiadau anhygoel yma yn cynnwys 2.5 awr o hedfan gyda 4 wahanol rywogaeth o adar, ffotograffau, lluniaeth a mynediad mewn i’r Ardd. Mae’n gyfle unigryw a 100% preifat i chi mwynhau’r profiad!

I archebu eich lle –
Ffoniwch: 01437 751725 neu
e-bost: info@britishbirdofpreycentre.co.uk

 

Mercher Mwdlyd

Anogir rhieni i adael i’w plant archwilio a chwarae yn yr awyr agored yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Bydd y Dyddiau Mercher Mwdlyd yn dechrau am 11yb, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Ein gweithgaredd wythnos hyn, sef 21 Tachwedd, yw ‘Llwynog yn ei Gwâl’. Bydd y plant yn dysgu sut mae llwynogod yn byw mewn gwalau o dan yr daear. Byddwn yn creu gwâl fawr i’r plant cael archwilio gyda’i tortsh. Byddant hefyd yn gwneud pyped bys o llwynog i mynd adref gyda. Arf y diwedd fe fyddwn yn dysgu can am llwynogod ac yn cael stori amdanynt.

Ein gweithgaredd wythnos nesaf, set 28 Tachwedd,  yw ‘Adar y Gaeaf’. Bydd y plant yn edrych am adar sy’n cuddio yn y goedwig. Byddan nhw’n dysgu am sut i edrych am fwyd am y gaeaf. Byddwn yn twrio am fwydod a hefyd yn gwneud ymborthwr adar ar gyfer afalau a hadau er mwyn hongian ar y coed yn y goedwig, neu i fynd adre gyda. Bydd stori am adar a chaneuon ar ddiwedd y sesiwn.

 

Diwrnodau a Phenwythnosau i Chi a’r Ci

Mae gennym ni diwrnod Chi a’r Ci Newydd! Yn ogystal a POB dydd Llun, bydd dydd Gwener hefyd yn Diwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, dewch a’ch ci anwes am wâc hyfryd o gwmpas ein Gardd brydferth.

Rydyn hefyd yn cynnal penwythnosau i Chi a’r Ci ar:
Rhagfyr 22-23
Ionawr 5-6
Chwefror 9-10
Mawrth 16-17
Ebrill 6-7

Mae rheolau Diwrnod i Chi a’r Ci yr Ardd yn annog pob perchennog i fod yn gyfrifol a chlirio i fyny ar ôl eu cŵn, a chadw eu hanifeiliaid ar dennyn estynadwy bob amser.