Blogiau'r Ardd

Cylchlythr Ionawr 3 2019

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf yr Ardd, os hoffech ei dderbyn yn uniongyrchol i’ch blwch post, cofrestrwch yma. Mae croeso i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn chi ac rhoi gwybod i ni am unrhyw syniadau sydd gennych. Mwynhewch!

 

Menywod Ysbrydoledig mewn Garddwriaeth

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau yn yr Ardd gyda menywod sydd wedi ysbrydoli mewn garddwriaeth, gan gynnwys agweddau ar eu gyrfaoedd a’u diddordebau garddwriaethol.

Dewch i ddysgu mwy am y gwaith ymchwil gwyddonol a’r datblygiadau garddwriaethol yn yr Ardd Fotaneg, gyda sgyrsiau cyflwyno gan Ymchwilwyr PhD a Garddwraig yr Ardd.  Cewch fwynhau’r gyfres hon AM DDIM a hefyd fanteisio ar fynediad i’r Ardd AM DDIM yn ystod dyddiadau’r wythnos ym mis Ionawr.

Ar Ionawr 11 am 12yp y sgwrs bydd ‘From Kew Gardens to Gardeners’ World – my life in horticulture’ gan Miranda Janatka.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma. I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Cadw’n Heini – AM DDIM!

A yw’n dechrau edrych petai’r Nadolig wedi cael effaith mawr arnoch?

Wel, mae hi yn flwyddyn newydd ac efallai’n amser i gadw’n heini? Pam na wnewch chi gadw i’ch addunedau’r Flwyddyn Newydd drwy losgi’r calorïau gyda 568 erw o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol fel cefndir?

Rydym wedi creu nifer o lwybrau o gwmpas yr Ardd – rhai ar lwybrau gwastad yn addas i rodwyr, pramiau a chadeiriau olwyn gyda rhai sy’n fwy garw, gyda llwybrau garw o gwmpas yr ystâd.

Os gallwch ddod i’r Ardd ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener, mae mynediad yn rhad ac AM DDIM.

Pa ffordd well i brofi’ch teclynnau heini newydd, i ddod o hyd ac i ysgwyd y llwch oddi ar eich FitBit y gwnaethoch gael y Nadolig diwethaf i glocio nifer fawr o gamau.

Mae’r amrywiaeth o lwybrau yma wedi cael eu marcio’n glir, ac mae map am ddim i’ch tywys ar eich taith – gall y map hefyd cael ei lawr lwytho o’n gwefan os hoffech chi ei gweld o flaen llaw.

Mae gan bob llwybr cyfradd ‘teisen gwpan’ sy’n cyfeirio at y radd o anhawster.

Felly, os ydych yn trefnu taith gyda’ch bygi, os oes gennych grŵp gerdded neu heini sy’n edrych am leoliad newydd, gwnaiff hyn ffitio’n gystal â’ch hoff fâr o esgidiau ymarfer.

 

Penwythnos y Prencampwyr

Ymunwch a ni’r penwythnos yma –  Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ionawr 12-13 – am ein Penwythnos Crefftau Coed poblogaidd. Turniwr pren, cerfwyr llwyau caru, gwneuthurwyr ffyn, offer pŵer a phyrograffeg, bydd y ‘prencampwyr’ hyn i gyd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am benwythnos o arddangosiadau ac arddangosfeydd.

Cynhelir Penwythnos Crefftau Coed poblogaidd yr Ardd rhwng 10yb a 4.30yp ar y ddau ddiwrnod, a’r tâl mynediad yw £4 yn unig!

Bydd digon o bethau ynddo i ymddiddori ymwelwyr dros Benwythnos Crefftau Coed yr Ardd, gan gynnwys arddangosiadau a gweithdai i blant o byrograffeg, gan y pyrograffwr byd enwog, Bob Neill.

Bydd yna hefyd arddangosiadau ac arddangosfeydd o offer pŵer, offer cerfio pren a chynnyrch pren gan y gof Nic Westermann, Isca Timber a nifer o glybiau crefftau coed lleol.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, neu unrhyw ddigwyddiadau eraill e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

 

Ffair Fwyd

Bydd yna ddewis eang o fwyd a diod flasus o gynhyrchwyr  Cymru yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster ar Ddydd Sadwrn a Sul, Ionawr 19-20.

Does dim ffordd well o godi’ch calon yn ystod mis hir, diflas o Ionawr na ffair fwyd.  A bydd hyn yn ddigwyddiad blasus iawn gyda digon i ddewis o – fel cynhyrchwyr y gwin gorau yng Nghymru – Gwinllan Llaethliw, amrywiaeth perffaith o jin, cig, a bwyd feganaidd, hon fydd y lle i fod y penwythnos nesaf.

Ac oes rydych chi’n hoffi cyffig, caws, seidr, charcuterie neu liqueurs, dyma’r lle i fod.

Mae mynediad i’r Ardd ond yn £4.  Mae’r gatiau’n agor o 10yb ac yn cau am 4:30yp (mynediad diwethaf am 3:30yp).  Nid oes unrhyw dâl ychwanegol i’r Ffair Fwyd ac mae digon o barcio am ddim i bawb.

Am fwy o wybodaeth am hyn neu unrhyw ddigwyddiad arall yn yr Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

 

Ffair Hen Bethau

Mae stondinau yn drymlwythog â thrysorau a bargeinion di-ri i drawsffurfio Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – wrth i Ffair y cwmni Derwen Antiques dychwelyd i’r Ardd.

Bydd hen bethau, pethau casgladwy, retro a hen ffasiwn yn cymryd i’r llwyfan ymhlith y blodau prin ac sydd mewn peryg yma ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul 26ain a 27ain o fis Ionawr.

Mae digwyddiad poblogaidd Ffeiriau Derwen wedi cynyddu o 23 stondin yn y dyddiau cynnar, i fwy na 100, wedi gwasgaru ar draws y safle gan gynnwys Theatr Botanica, Pabell Fawr yr Ardd a Thŷ Principality, o gyfnod y Rhaglywiaeth.
Mae’r Ardd a’r ffair ar agor o 10yb hyd at 4:30yp (gyda’r mynediad diwethaf am 3:30yp).  Mae mynediad i’r Ardd ond yn £4, gyda pharcio am ddim.

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad hwn neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Am fy o wybbodaeth ar Derwen Antiques, ewch i www.derwenantiques.co.uk

 

Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

 

Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig wedi cael safle rhif 1 o bethau i wneud yn Sir Caerfyrddin yn 2018 a 2019 gan Trip Advisor. Mae gan yr canolfan casgliad arbenigol o adar ysglyfaethus Prydeinig, sydd yn ffocysu ar les a chadwraeth ein rhywogaethau brodorol o adar ysglyfaethus.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, felly medrwch ymweld â ni yn ystod eich diwrnod yn y gerddi.

Amserlen Hedfan Dyddiol

11.30 am – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

1pm – Hedfan Tylluan & Sgwrs (30 munud)

2.30 – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

3.30pm – Sgwrs Cadwraeth (30 munud)
Ar agor yn ddyddiol. – Cost £3.50

Gallwch hefyd cael profiad hanner diwrnod i hedfan ein adar gyda falconer profiadol!

Oedolion £75
Teulu (2+2) £199
Plant (5-16) £30*
*Mae plant o dan 5 yn hedfan am ddim. Mae rhaid i bob plentyn bod gydag oedolyn sy’n talu’n llawn.

Mae’r profiadau anhygoel yma yn cynnwys 2.5 awr o hedfan gyda 4 wahanol rywogaeth o adar, ffotograffau, lluniaeth a mynediad mewn i’r Ardd. Mae’n gyfle unigryw a 100% preifat i chi mwynhau’r profiad!

I archebu eich lle –
Ffoniwch: 01437 751725 neu
e-bost: info@britishbirdofpreycentre.co.uk

 

Diwrnodau a Phenwythnosau i Chi a’r Ci

Mae gennym ni diwrnod Chi a’r Ci Newydd! Yn ogystal a POB dydd Llun, bydd dydd Gwener hefyd yn Diwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, dewch a’ch ci anwes am wâc hyfryd o gwmpas ein Gardd brydferth.

Rydyn hefyd yn cynnal penwythnosau i Chi a’r Ci ar:
Ionawr 26-27
Chwefror 9-10
Mawrth 16-17
Ebrill 6-7

Mae rheolau Diwrnod i Chi a’r Ci yr Ardd yn annog pob perchennog i fod yn gyfrifol a chlirio i fyny ar ôl eu cŵn, a chadw eu hanifeiliaid ar dennyn estynadwy bob amser.