Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr – 30 Hydref 2018

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf Gardd, os hoffech ei dderbyn yn uniongyrchol i’ch blwch post, cofrestrwch yma. Mae croeso i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn chi ac unrhyw syniadau sydd gennych. Mwynhewch!

 

Hwyl Hanner Tymor Dewiniaid a Gwrachod

Mae yna wythnos hudol yn llawn o hwyl, gemau, tylluanod, hud a lledrith yn dod i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am yr hanner tymor.

Mae’r hwyl a gweithgareddau teulu yn rhedeg pob dydd tan Ddydd Sul Tachwedd y 4ydd. Rydyn yn cynnig ymwelwyr y siawns i greu eu gwialen hud a lledrith, dysgu sut i wneud hud ei hunain, a chwrdd ag ein tylluan eira ‘Margaret’.

Mae’r gweithgareddau i gyd yn cymryd lle yn ein Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig rhwng 11yb-3yh, felly yn ogystal â gyd o’r hwyl a gemau, bydd hefyd tair arddangosfa hedfan pob dydd am – 11.30yb, 1yh ac 2.30yh. Bydd yna gost ychwanegol o £3.50 am fynediad i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

Mae’r ardd ar agor o 10yb tan 6yh, gyda mynediad olaf am 5yh  tan 31af o Hydref. Bydd yr Ardd ar agor 10yb tan 4.30yh o’r 1af Tachwedd.

Mae mynediad i’r ardd yn £10. Mae plant o dan 5 am ddim, ac mae parcio am ddim i bawb.

Am fwy o wybodaeth am hyn a gyd o ddigwyddiadau eraill yr ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk <mailto:info@gardenofwales.org.uk>, ffoniwch 01558 667149 neu ymwelwch ag ein gwefan https://botanicgarden.wales/

 

Ffair Anrhegion

A oes angen rhywbeth arnoch ar gyfer y ffrind anodd i brynnu am neu perthynas?

Yna efallai’r ateb ydy ein Ffair Anrhegion ar 3ydd a 4ydd Tachwedd.

Mae stondinau yn gwerthu sidanau â llaw, gemwaith arian wedi’u gwneud â llaw (a dderw), caen gwenyn organig a rygiau gwisgoen, tablau adar, cynhyrchion gofal harddwch, lampau hen gelf, jin, lluniau dyfrlliw, siytni, cyrg a chadod. A llawer mwy!

Mae mynediad i’r Ardd yn £10. Mae plant dan 5 oed am ddim ac mae parcio am ddim i bawb. Nid oes unrhyw dâl ychwanegol am fynediad i’r Ffair Anrhegion.
Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb – 4.30yh.

 

Y Calendr Rhandir Cynaliadwy: Y Mis Yma Ar Y Plot

Canolbwyntiwch ar ddechrau o’r dechrau er mwyn dechrau tyfu, p’un a ydych yn torri tir am y tro cyntaf neu’n cymryd drosodd safle sefydledig ar ddydd Iau 1af o Dachwedd.

Allan yn yr Ardd, byddwch yn asesu agwedd a sefyllfa hen ddarnau o dir tyfu, ac yn dadansoddi amodau’r pridd.  Dysgwch sut i adnabod chwyn a chewch wylio a helpu clirio’r darnau o dir heb yr angen i ddefnyddio plaladdwyr.

Trafodwch pwysigrwydd compostio ac archwiliwch y maint a’r system sy’n addas i chi.

Rhaid archebu ymlaen llaw, cliciwch yma am fwy o wybodaeth.  Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

 

Cwrs Crefftau Helyg – Carw Helyg Nadolig

Cewch greu cerflun carw allan o helyg i ymddangos yn eich tŷ yn ystod y tymor Nadoligaidd yn y cwrs hynod o boblogaidd yma yn Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar ddydd Sadwrn 3ydd o Tachwedd 10.30yb-2.30yh.

Tiwtor y cwrs yma yw Mel o www.outtolearnwillow.co.uk

Mae rhaid archebu eich lle o flaen llaw. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

Swydd Gwag

Cymerwr Cofnodion Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Caiff gweithrediadau a datblygiad strategol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru eu harwain a’u cefnogi gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr. Mewn ymateb i dwf parhaus yr Ardd, rydyn ni nawr yn recriwtio Cymerwr Cofnodion Bwrdd, a fydd yn cymryd perchnogaeth lawn am gyfrifoldebau cymryd cofnodion yng nghyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr.
Mae gan y Bwrdd ystod o wahanol gefndiroedd a phrofiad; fodd bynnag, maent oll yn unedig wrth gefnogi’r Ardd a’i gweld yn datblygu fel canolfan ragoriaeth o ran cadwraeth ac ar y blaen fel cyrchfan i ymwelwyr yng Nghymru. Rôl yw hon sy’n rhoi cyfle cyffrous a hyblyg i rywun sy’n rhannu’r angerdd yma i ymuno â’r tîm.
Am ymholiadau anffurfiol o flaen llaw eich cais, croeso i chi gysylltu â Huw Francis (Cyfarwyddwr yr Ardd): 01558 667106; huw.francis@gardenofwales.org.uk. E-bostiwch eich ceisiadau at emma.grey@gardenofwales.org.uk erbyn 11yh ar dydd Sul 11eg o Dachwedd 2018, gan gynnwys eich CV a llythyr eglurhaol yn manylu sut yr ydych yn credu y bydd y rôl yma’n addas ar eich cyfer.

 

Cerdded Nordig

Cerdded Nordig yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Taith Antur 12.30yp – taith gymdeithasol i fwynhau ein hamgylchoedd prydferth ac yn gorffen gyda chwpaned o de.
Taith Lles 1.30yp – Taith ysgafn am reini sydd yn pryderu am y pellter neu gyflymder.
Bydd cwrs 4 wythnos ‘Dysgu i Cerdded Nordig’ yn cychwyn ddydd Llun 5 Tachwedd am 12.30yp yn yr Ardd.

Mae sesiynau blasu a dysgu sut i gerdded Nordig yn help mawr iawn i ddysgu am gerdded Nordig am ffitrwydd, colli pwysau neu am hwyl.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Becki o Pilates in the Nordig os gwelwch yn dda, ar 07502 215827 neu pilatesinthenordic@gmail.com neu ewch i ei wefan.

 

Bygi Ffit

Mae yna sesiynau Bygi Ffit AM DDIM bob dydd Mawrth am 10am, yng cyd â Chymdeithas Athletau Cymru a Mudiad Meithrin.

Mae Bygi Ffit ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded, loncian neu redeg gyda’u rhai bach.

Bydd y cyfranogwyr yn gyfarfod yn y caffi ger prif fynedfa’r Ardd. Mae bygi sy’n addas ar gyfer rhedeg yn hanfodol.

Arweinir y sesiynau gan arweinydd rhedeg Ti a Fi cymwysedig. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle trwy EventBrite.

Am ragor o wybodaeth am Bygi Ffit yn yr Ardd Fotaneg, cysylltwch â tanwen.randell@meithrin.cymru neu sharon.leech@welshathletics.org.

 

Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeining wedi cael wedi cael safle rhif 1 o bethau i wneud yng Nghaerfyrddin gan Trip Advisor. Mae gan yr canolfan casgliad arbenigol o adar ysglyfaethus Prydeinig, sydd yn ffocysu ar les a chadwraeth ein rhywogaethau brodorol o adar ysglyfaethus.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, felly medrwch ymweld â ni yn ystod eich diwrnod yn y gerddi.

Amserlen Hedfan Dyddiol

11.30 am – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

1pm – Hedfan Tylluan & Sgwrs (30 munud)

2.30 – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

3.30pm – Sgwrs Cadwraeth (30 munud)
Ar agor 10yb-5yp yn ddyddiol

Gallwch hefyd cael profiad hanner diwrnod i hedfan ein adar gyda falconer profiadol!

Oedolion £75
Teulu (2+2) £199
Plant (5-16) £30*
*Mae plant o dan 5 yn hedfan am ddim. Mae rhaid i bob plentyn bod gydag oedolyn sy’n talu’n llawn.

Mae’r profiadau anhygoel yma yn cynnwys 2.5 awr o hedfan gyda 4 wahanol rywogaeth o adar, ffotograffau, lluniaeth a mynediad mewn i’r Ardd. Mae’n gyfle unigryw a 100% preifat i chi mwynhau’r profiad!

I archebu eich lle –
Ffoniwch: 01437 751725 neu
e-bost: info@britishbirdofpreycentre.co.uk

 

Mercher Mwdlyd

Anogir rhieni i adael i’w plant archwilio a chwarae yn yr awyr agored yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Bydd y Dyddiau Mercher Mwdlyd yn dechrau am 11yb, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.
Ein gweithgaredd wythnos nesaf, sef 7fed o Tachwedd yw sesiwn ‘Dail yr Hydref’. Bydd y plant yn cwrdd â Dyn Pren sydd am ddweud wrthynt am yr hyn sy’n digwydd i coed yn yr hydref. Bydd y plant yn mynd ar helfa dail i ddod o hyd i ddail o liwiau a siapiau gwahanol. Yna byddant yn creu eu lluniau eu hunain gan ddefnyddio dail a deunyddiau naturiol eraill. Byddwn hefyd yn mynd ati i greu celf ar dir. Bydd yna stori ac amser cân ar y diwedd.

Sylwch, oherwydd ei fod yn hanner tymor yr wythnos nesaf, ni fydd Dydd Mercher Mwdlyd i gael.

 

Diwrnodau a Phenwythnosau i Chi a’r Ci

Mae POB dydd Llun yn Diwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, dewch a’ch ci anwes am wâc hyfryd o gwmpas ein Gardd brydferth.

Rydyn hefyd yn cynnal penwythnosau i Chi a’r Ci ar:

Tachwedd 17-18
Rhagfyr 22-23
Ionawr 5-6
Chwefror 9-10
Mawrth 16-17
Ebrill 6-7

Mae rheolau Diwrnod i Chi a’r Ci yr Ardd yn annog pob perchennog i fod yn gyfrifol a chlirio i fyny ar ôl eu cŵn, a chadw eu hanifeiliaid ar dennyn estynadwy bob amser.