Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Ionawr 22 2019

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf yr Ardd, os hoffech ei dderbyn yn uniongyrchol i’ch blwch post, cofrestrwch yma. Mae croeso i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn chi ac rhoi gwybod i ni am unrhyw syniadau sydd gennych. Mwynhewch!

 

Cadw’n Heini – AM DDIM!

Mae dal amser i fanteisio ar ein cynnig mynediad AM DDIM a llosgi calorïau diangen yn erbyn cefndir syfrdanol 568 erw o’r Gardd Fotaneg Genedlaethol

Rydym wedi creu nifer o lwybrau o gwmpas yr Ardd – rhai ar lwybrau gwastad yn addas i rodwyr, pramiau a chadeiriau olwyn gyda rhai sy’n fwy garw, gyda llwybrau garw o gwmpas yr ystâd.

Os gallwch ddod i’r Ardd ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener, mae mynediad yn rhad ac AM DDIM.

Pa ffordd well i brofi’ch teclynnau heini newydd, i ddod o hyd ac i ysgwyd y llwch oddi ar eich FitBit y gwnaethoch gael y Nadolig diwethaf i glocio nifer fawr o gamau.

Mae’r amrywiaeth o lwybrau yma wedi cael eu marcio’n glir, ac mae map am ddim i’ch tywys ar eich taith – gall y map hefyd cael ei lawr lwytho o’n gwefan os hoffech chi ei gweld o flaen llaw.

Mae gan bob llwybr cyfradd ‘teisen gwpan’ sy’n cyfeirio at y radd o anhawster.

Felly, os ydych yn trefnu taith gyda’ch bygi, os oes gennych grŵp gerdded neu heini sy’n edrych am leoliad newydd, gwnaiff hyn ffitio’n gystal â’ch hoff fâr o esgidiau ymarfer.

 

Ffair Hen Bethau

Mae stondinau yn drymlwythog â thrysorau a bargeinion di-ri i drawsffurfio Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – wrth i Ffair y cwmni Derwen Antiques dychwelyd i’r Ardd y penwythnos yma.

Bydd hen bethau, pethau casgladwy, retro a hen ffasiwn yn cymryd i’r llwyfan ymhlith y blodau prin ac sydd mewn peryg yma ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul 26ain a 27ain o fis Ionawr.

Mae digwyddiad poblogaidd Ffeiriau Derwen wedi cynyddu o 23 stondin yn y dyddiau cynnar, i fwy na 100, wedi gwasgaru ar draws y safle gan gynnwys Theatr Botanica, Pabell Fawr yr Ardd a Thŷ Principality, o gyfnod y Rhaglywiaeth.
Mae’r Ardd a’r ffair ar agor o 10yb hyd at 4:30yp (gyda’r mynediad diwethaf am 3:30yp).  Mae mynediad i’r Ardd ond yn £5, gyda pharcio am ddim.

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad hwn neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Am fy o wybbodaeth ar Derwen Antiques, ewch i www.derwenantiques.co.uk

 

Dywedwch wrthym beth chi’n feddwl!

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn edrych am gyfleoedd newydd i wella ansawdd ac ystod profiadau ymwelwyr, gan gynnwys llwybr Cerfluniau Cenedlaethol ac Oriel Gelf Genedlaethol.

Mae’r Ardd yn cynnal astudiaeth er mwyn gallu ystyried eich adborth ar y ddwy fenter yma. Mae gan yr arolwg 17 o gwestiynau byr a dylent ddim ond cymryd ychydig funudau i’w cwblhau. Bydd eich ymatebion yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i gyfeiriad dyfodol yr Ardd.

Mae’r wybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn at ddefnydd mewnol yn unig ac ni chaiff ei rannu gydag unrhyw 3ydd Parti.

Mae polisi preifatrwydd yr Ardd ar gael i’w weld yma – https://garddfotaneg.cymru/am-yr-ardd/preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd/

Diolch

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gwneud yr arolwg:

https://nbgw.typeform.com/to/hCVe6E

 

Menywod Ysbrydoledig mewn Garddwriaeth

Ar Dydd Gwener ym mis Ionawr, mae Tyfu’r Dyfodol wedi bod yn cynnal cyfres o sgyrsiau yn yr Ardd gyda menywod sydd wedi ysbrydoli mewn garddwriaeth, gan gynnwys agweddau ar eu gyrfaoedd a’u diddordebau garddwriaethol.

Ar Ionawr 25 am 12yp y sgwrs bydd ‘Treborth Botanic Garden – small garden, big plans’ gan Natalie Chivers.

Dewch i ddysgu mwy am y gwaith ymchwil gwyddonol a’r datblygiadau garddwriaethol yn yr Ardd Fotaneg, gyda sgwrs cyflwyno gan Fyfyrwraig PhD yr Ardd, Abigail Lowe, am ei gwaith ymchwil i ddarganfod pa blanhigion mae peillwyr yn eu defnyddio o fewn yr Ardd ac yng Ngwarchodfa Natur Waun Las gan ddefnyddio metabarcodio DNA paill. Cewch fwynhau’r gyfres hon AM DDIM a hefyd fanteisio ar fynediad i’r Ardd AM DDIM yn ystod dyddiadau’r wythnos ym mis Ionawr.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma. I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig

 

Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig wedi cael i enwi yn rhif 1 o bethau i wneud yn Sir Caerfyrddin yn 2018 a 2019 gan Trip Advisor. Mae gan yr canolfan casgliad arbenigol o adar ysglyfaethus Prydeinig, sydd yn ffocysu ar les a chadwraeth ein rhywogaethau brodorol o adar ysglyfaethus.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, felly medrwch ymweld â ni yn ystod eich diwrnod yn y gerddi.

Amserlen Hedfan Dyddiol

11.30 am – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

1pm – Hedfan Tylluan & Sgwrs (30 munud)

2.30 – Arddangosfa Hedfan (45 munud)

3.30pm – Sgwrs Cadwraeth (30 munud)
Ar agor yn ddyddiol. – Cost £3.50

Gallwch hefyd cael profiad hanner diwrnod i hedfan ein adar gyda falconer profiadol!

Oedolion £75
Teulu (2+2) £199
Plant (5-16) £30*
*Mae plant o dan 5 yn hedfan am ddim. Mae rhaid i bob plentyn bod gydag oedolyn sy’n talu’n llawn.

Mae’r profiadau anhygoel yma yn cynnwys 2.5 awr o hedfan gyda 4 wahanol rywogaeth o adar, ffotograffau, lluniaeth a mynediad mewn i’r Ardd. Mae’n gyfle unigryw a 100% preifat i chi mwynhau’r profiad!

I archebu eich lle –
Ffoniwch: 01437 751725 neu
e-bost: info@britishbirdofpreycentre.co.uk
 

Diwrnodau a Phenwythnosau i Chi a’r Ci

Mae gennym ni diwrnod Chi a’r Ci Newydd! Yn ogystal a POB dydd Llun, bydd dydd Gwener hefyd yn Diwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, dewch a’ch ci anwes am wâc hyfryd o gwmpas ein Gardd brydferth.

Rydyn hefyd yn cynnal penwythnosau i Chi a’r Ci ar:
Ionawr 26-27
Chwefror 9-10
Mawrth 16-17
Ebrill 6-7

Mae rheolau Diwrnod i Chi a’r Ci yr Ardd yn annog pob perchennog i fod yn gyfrifol a chlirio i fyny ar ôl eu cŵn, a chadw eu hanifeiliaid ar dennyn estynadwy bob amser.

 

Swydd Hyfforddwr/wraig Garddwriaethol

Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio fel Hyfforddwr/wraig Garddwriaethol.

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn sydd â gwybodaeth dechnegol dda am arddwriaeth, hanes profedig mewn hyfforddi, a diddordeb cryf yn iechyd a lles pobl eraill. Byddwch yn darparu a chyflwyno amrywiaeth o gyrsiau garddwriaethol a deunyddiau dysgu ar gyfer unigolion a grwpiau.

Mae rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar yn ddymunol iawn, ac mae dealltwriaeth o genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac ymrwymiad i’r genhadaeth honno, yn hanfodol.

Y dyddiau cau yw Dydd Gwener 8fed Chwefror 2019.  Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr Ardd.