Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn cyhoeddi partneriaeth yng Nghaerdydd

Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn cyhoeddi partneriaeth yng Nghaerdydd 

Darparu ymchwil wyddonol bwysicaf y byd, hyfforddiant garddwriaethol cyfleus a chynnyrch Cymreig o safon yn gyfleus i bawb.

Cyhoeddwyd mai Cwrt Insole yw safle partner arweiniol Prosiect Tyfu’r Dyfodol yn Ne Ddwyrain Cymru. Tŷ a gardd hanesyddol yng nghanol Caerdydd yw Cwrt Insole, ac mae’n cynnig dewis amrywiol o weithgareddau diwylliannol a chymunedol i ddysgu, creu a chwarae.  Drwy ddileu pethau sy’n rhwystro cymryd rhan, bydd y bartneriaeth newydd gyffrous hon yn darparu hyfforddiant garddwriaethol, cynnyrch Cymreig o safon ac ymchwil wyddonol ddiweddaraf a blaenaf y byd i bawb yng Nghaerdydd a De Ddwyrain Cymru.

Mae Prosiect Tyfu’r Dyfodol, sef prosiect gwerth £2.3 miliwn sy’n seiliedig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn gweithio i hyrwyddo garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer peillwyr, diogelu bwyd gwyllt, a rhinweddau tyfu planhigion ar gyfer bwyd, hwyl, iechyd a lles, ac mae eisoes wedi darparu dros 60,000 o ddigwyddiadau i bobl gymryd rhan ers ei lansio ym mis Medi 2017.  Mae’r Prosiect yn ceisio gweithio gyda sefydliadau sydd â’r un Weledigaeth â’r Prosiect a Chenhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Plasty a gerddi o gyfnod Victoria yn Llandaf yw Cwrt Insole. Ers gwario miliynau o bunnau ar ei adnewyddu, mae wedi dod yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer ymwelwyr a digwyddiadau. Caiff y safle ei redeg nawr gan Ymddiriedolaeth Cwrt Insole, sy’n elusen gofrestredig, ac mae’n cynnig dosbarthiadau bob dydd, gweithgareddau a digwyddiadau cyhoeddus fel cyngherddau a sgyrsiau. Mae yna hefyd arddangosfa ryngweithiol ‘Mae’r Tŷ Hwn yn Llwyfan’, sy’n adrodd hanes y plasty a’r teulu Insole.

Dyma ddywedodd Swyddog Allestyn Cwrt Insole, Cassie Crocker:

“Rydyn ni wrth ein bodd i fod yn gysylltiedig â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru drwy Brosiect Tyfu’r Dyfodol. Fel safle yng nghanol dinas, mae yn angen gwirioneddol am ddarparu mannau gwyrdd i’r gymuned, i wella lles ac i ddianc rhag sŵn y ddinas. Mae gennym grwpiau ysgol rheolaidd yn gweithio yn y gerddi yn ogystal â grwpiau o arddwyr gwirfoddol a llain gymunedol. Rydyn ni’n rhagweld y bydd y cydweithrediad hwn o les i Gaerdydd yn gyfan drwy ddod â gwaith ymchwil gwyddonol cyffrous yr Ardd Fotaneg Genedlaethol at ein drws.”

Arweinydd Garddwriaethol y Prosiect yng Nghwrt Insole fydd Ben Wilde, sydd newydd orffen ei brentisiaeth yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Bydd yr arbenigedd a’r wybodaeth mae Ben wedi eu dysgu drwy weithio yn Nhîm Garddwriaeth yr Ardd yn werthfawr iawn wrth ddarparu hyfforddiant mewn amrywiaeth helaeth o bynciau yng Nghwrt Insole, ac mae’n siŵr y bydd o help wrth sicrhau llwyddiant gerddi’r safle.  Meddai Ben,

“Rwy’n wir yn edrych ymlaen at rannu’r hyn rwyf wedi’i ddysgu yma yn yr Ardd gyda’r gynulleidfa amrywiol yng Nghwrt Insole, ac rwy’n awyddus iawn i ddechrau gweithio. Rwyf hefyd yn teimlo’n gyffrous i fod yn gweithio yng Nghwrt Insole a gweld sut bydd y tir yn ffynnu yn y blynyddoedd i ddod.”

Rydyn ni’n falch cael cyhoeddi hefyd fod calendr cyffrous o gyrsiau i blant a theuluoedd wedi ei ddatblygu. Drwy gyfuno ag Arty Cooks, caiff plant cyn oedran ysgol gyfle i ddysgu sgiliau coginio sylfaenol a chynhyrchu eu prydau bwyd eu hunain, gan ddysgu am eu cynhwysion, eu gwahanol ffurfiau, lliwiau ac amrywiadau, a ble maen nhw’n tyfu.

O hyfforddiant garddwriaethol i gyngor yn amrywio o’r ffordd i adeiladu eich gwesty eich hun i wenyn o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu i’r planhigion gorau i’w tyfu yn eich gardd neu ar falcon, bydd y bartneriaeth hon yn galluogi Prosiect Tyfu’r Dyfodol a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i ddod â’u gwaith a’u harbenigedd i gynulleidfa newydd.

Bydd un lle ar bob cwrs i oedolion yn cael ei noddi’n llawn, a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol drwy e-bost neu lythyr i gtfadmin@gardenofwales.org.uk.

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy lythyr atgyfeirio oddi wrth feddyg teulu neu elusen gofrestredig. Cynigir lleoedd ar y sail mai’r cyntaf i’r felin gaiff falu.

Dewch i ymuno â ni yn y lansio swyddogol ddydd Gwener 1 Tachwedd a chymryd rhan yn ein gweithdai i unigolion a theuluoedd. I gael mwy o wybodaeth sut i gymryd rhan, ewch i garddfotaneg.cymru ac insolecourt.org.

Mae Prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau a digwyddiadau’r Prosiect, ewch i garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.  Am fwy o wybodaeth am Gwrt Insole a’r gweithgareddau a gynigir yno, ewch i insolecourt.org, e-bostiwch enquiries@insolecourt.org, neu ffoniwch 02921 167920 os gwelwch yn dda.

Dilynwch yr Ardd ar Facebook, Twitter ac Instagram

Dilynwch y prosiect Tyfu’r Dyfodol ar Facebook a Twitter ac Instagram

Dilynwch Gwrt Insole ar Facebook, Twitter ac Instagram