Pryfed penigamp

Mae Plas Pilipala newydd sbon yn agor heddiw (Ddydd Gwener y 1af o Orffennaf) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar, a fydd yn dod â rhyfeddodau egsotig i Sir Gaerfyrddin.

Hon yw’r atyniad mwyaf, newydd cyntaf yr Ardd am nifer o flynyddoedd ac mae’n rhan o gynllun i apelio at gynulleidfa eang. Dros yr haf yn barod, mae’r Ardd wedi agor parc chwarae newydd at gost o £50,000 – gyda llinell sip a thrampolîn – drysfa gwellt, pwll sorbio dŵr ac yn addo 100 o ddiwrnodau o weithgareddau i’r teulu.

Yn ogystal â bod yn atyniad mawr, bydd Plas Pilipala yn gysylltiedig ag ymchwil gwyddonol yr Ardd i wenyn, paill, mêl, pryfed hofran, gwyfod a pheillwyr eraill.
Meddai’r Pennaeth Marchnata, David Hardy: “Mae’r byd wedi sylweddoli’r pwysigrwydd o wenyn, ond gwenyn yw ond un rhan o’r cylch peillio. Yn ogystal â bod yn lle o syn a rhyfeddodau, bydd yr atyniad newydd yma yn helpu i godi ymwybyddiaeth o beillwyr eraill.
Heb beillwyr, ni fydd siocled neu goffi – ac mae’r rhain yn bwysig!”
Neges bwysig arall bydd y pethau y gallwn wneud yng ngerddi ein hun i fod yn fwy cyfeillgar i beillwyr.
Dywedodd Pennaeth Adran Gwyddoniaeth yr Ardd, Dr Natasha de Vere: “Gall pawb helpu peillwyr yn ein gerddi. Gallwn dyfu blodau sy’n denu’r pryfed peillio gwahanol, o wenyn i bryfed hofran, pilipalod i wyfod. Mae’n rhaid i ni ddysgu i arddio’n ychydig mwy anniben. Mae gwair hir, dail poethion, dant y llew a llwyni yn darparu bwydydd a chynefinoedd pwysig i’n peillwyr, fel yw’r gwrychoedd a’r coetir brodorol. Felly, os ydych yn mynd i dorri’ch gwair, gadewch rhai ardaloedd yn hir; gadewch i ddant y llew blodeuo a chadwch rhai danadl poethion (yn fan heulog!). Yn fwy na dim, peidiwch â defnyddio pryfleiddiad – yn hytrach, defnyddiwch reolaeth pla megis adar, brogaod a llyffantod.”
“Bydd Plas Pilipala yn gyffrous ac yn hwyl, felly dywedwch wrtho bawb.”
Bydd yr atyniad newydd – sydd yn y Tŷ Trofannol a gafodd ei ddylunio gan y pensaer John Belle sydd wedi seilio yn yr UD ond wedi geni yng Nghymru, yn yr Ardd Ddeu-fur unigryw a hanesyddol – yn cynnwys rhywogaethau arbennig o bilipalod trofannol o gwmpas y byd i gyd. Bydd hefyd ffocws cryf ar rywogaethau brodorol, gan fod digonedd ohonynt i’w gweld yn yr ardd â wal o’i chwmpas.
Wedi cyfuno efo’r Ardd Wenyn, mae’r ardal yma eisoes yn cael ei alw’n “Barc y Peillwyr”.
Mae’r Ardd ar agor o 10yb tan 6yh saith diwrnod yr wythnos, gyda’r mynediad olaf am 5yh.

Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio AM DDIM i bawb.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad yma neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk