Cyhoeddi Pennaeth Garddwriaeth newydd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Don Murray yn ymgymryd â rôl Pennaeth Garddwriaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Gyda chyfoeth o arbenigedd a phrofiad Don mewn gerddi botaneg a thu hwnt, rydym yn croesawu aelod o’r tîm o safon uchel i ymuno â ni yn ein gwaith i gryfhau a datblygu’r sefydliad ymhellach.

Mae gan Don yrfa sy’n ymestyn dros 30 mlynedd ar draws cyrchfannau ymwelwyr garddwriaethol a botanegol amrywiol. Dechreuodd ei yrfa ym mhencadlys blaenorol Ymddiriedolaeth Arddwriaethol Stanley Smith a leolir yng Ngerddi Belhaven. Roedd ei brofiad byd-eang yn cynnwys ei waith yng Ngardd Fotaneg Marie Selby yn Florida a Phrifysgol Missouri-St. Louis, lle bu’n ymchwilio i ganopïau coed trofannol ac yn ddiarwybod iddo ddod yn “Arbornaut.”

Mae wedi dal swyddi sylweddol gan gynnwys Cyfarwyddwr Garddwriaeth Organig yn Garden Organic a Chyfarwyddwr Garddwriaeth yn The Newt yng Ngwlad yr Haf. Bu ei arweinyddiaeth yn Ymddiriedolaeth Mount Stuart fel Pennaeth Tirweddau a Garddwriaeth, ac yn yr Eden Project yng Nghernyw fel Pennaeth Garddwriaeth, yn allweddol wrth drawsnewid y safleoedd hyn yn erddi o safon fyd-eang. Gwasanaethodd Don hefyd fel Curadur yng Ngerddi Botanegol a Thai Gwydr Birmingham, gan wella ei enw da ymhellach fel arweinydd ym maes rheoli gerddi a thirwedd.

Mae gan Don MSc mewn Tacsonomeg Planhigion ac mae’n Gymrawd y Sefydliad Siartredig Garddwriaeth a’r Gymdeithas Linnaean. Mae hefyd yn ymwneud yn weithredol â nifer o gyrff proffesiynol gan gynnwys Pwyllgor Ymgynghorol yr RSPB Scotland, Cyfarwyddwr Bwrdd Coedwig Gymunedol Bute, a chyn Ymddiriedolwr PlantNetwork ers tro.

Ar ôl bod yn gwasanaethu fel Ymgynghorydd Llawrydd yn ddiweddar, mae Don wedi bod yn ymwneud yn ddwfn ag amrywiaeth o brosiectau, yn arbennig gyda’r Sefydliad Tirwedd Cynaliadwy. Mae ei gyfraniadau i’r ymdrechion hyn yn canolbwyntio ar ysgogi mentrau amgylcheddol dylanwadol sy’n anelu at gyflawni nodau cynaliadwyedd a lleihau olion traed carbon.