Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Hydref 9

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Cadw Hadau i Arddwyr – PRIS GOSTYNGOL

Dydd Gwener Hydref 11eg / Dydd Sadwrn Hydref 12fed

Rydyn ni wrth ein bodd yn gallu cynnig cyrsiau yn yr Insole Court hyfryd yn Llandaff!

Ydych chi erioed wedi ystyried sut i wneud y gorau o flas eich cynhaeaf, neu sut i leihau’r nifer o gynnyrch sy’n mynd yn wastraff? Ydych chi am wybod sut i gasglu a pharatoi hadau i’w storio, yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf?

Ymunwch â Hyfforddwr Garddwriaeth Tyfu’r Dyfodol, Ben, i ddysgu pryd i gynaeafu eich cynnyrch cartref a darganfod sut y gall gwahanol dechnegau storio roi digon o gynnyrch i chi ei fwynhau. Bydd Ben hefyd yn eich tywys trwy’r prosesau a’r technegau sy’n hanfodol ar gyfer casglu, paratoi a storio hadau yn llwyddiannus, wrth warchod amrywiaeth geneteg.

Caiff 1 lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy e-bost neu lythyr at gtfadmin@gardenofwales.org.uk.

Ceisiadau i’w cyflwyno trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG.

Cwrs yng Nghwrt Insole.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Diwrnod Ffwng Cymru 2019

Dydd Sul Hydref 13eg

Mae Hydref 13eg yn addo i fod yn ddiwrnod ffwng-tastig wrth i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddathlu ei 8fed Diwrnod Blynyddol Ffwng Cymru. Mae’r lleoliad yma’n gwybod sut mae rhoi dirdro o hwyl i ffwng, bydd ymwelwyr yn dod o hyd i gymysgedd o wyddoniaeth, hwyl, celf a hud a fydd yn apelio at unrhyw un sy’n chwilfrydig am y deyrnas ryfedd ond diddorol yma o ffwng.

Gyda theithiau cerdded tywysedig rhaglen wych, gall ymwelwyr â Diwrnod Ffwng Cymru godi rhai technegau adnabod sylfaenol defnyddiol a darganfod sut i dyfu a gwarchod ffyngau.

Bydd yna amrywiaeth o stondinau masnach a gweithgaredd yn Nhŷ Gwydr Mawr eiconig yr Ardd Fotaneg, gan gynnwys gweithwyr coed, crefftwyr a gweithgareddau madarch i bawb yn y tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd!

Yn yr awyr agored, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn lle gwych i ddod a chwilio am ffyngau gwyllt, a chewch chi bob math o gynefin sy’n gyfeillgar â madarch yma – coedwigoedd, caeau, lawntiau a gwelyau blodau. Mae yna ddôl hyd yn oed sydd â chasgliad rhyngwladol pwysig o ffyngau caen cwyr aml-liw. Gall pobl sy’n pryderu am yr afiechyd ffwngaidd gwywo sy’n lladd nifer o’n coed onnen Gymreig hefyd ddarganfod bod yr ymchwil gan yr Ardd Fotaneg helpu tuag at ddeall mwy am y bygythiad dinistriol yma.

Bydd ymwelwyr iau wrth eu bodd yn paentio wynebau ffyngau, gwneud bwyd y boda pren a gweithgareddau thema ffyngau trwy gydol y dydd. Bydd cyfle iddynt hefyd ymweld â Choed y Tylwyth Teg, sy’n gyfoethog o ffyngau lle gallant chwilio am arwyddion o fywyd tylwyth teg domestig a phostio llythyr at y tylwyth teg yn y pentref tylwyth teg.

Bydd y rheiny sydd wrth eu bodd â bale hefyd yn mwynhau perfformiadau sydd wedi eu hysbrydoli gan dylwyth teg a ffwng mewn perfformiad gan Bale Ieuenctid Llangain ac mae mynediad i’r Ardd yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd wedi’i wisgo fel tylwyth teg neu gorrach i’r diwrnod hudolus yma!

 

Gweithdai Terariwm

Dydd Mercher Hydref 16eg / Dydd Mercher Tachwedd 6ed / Dydd Mercher Tachwedd 20fed

Mwynhewch weithdy ymarferol a chreadigol a gwnewch derariwm eich hun.

Llestr gwydr yw terariwm wedi’i lenwi â phlanhigion bach, creigiau a phridd, maen nhw’n dynwared tirweddau go iawn ac yn dod â natur y tu mewn. Mae 2 fath o deraria: agored a chaeedig, a gall rhai ffynnu am dros 40 mlynedd.

Bydd Hyfforddwr Garddwriaeth Tyfu’r Dyfodol, Ben, yn eich dangos y deunyddiau sydd eu hangen, y gwahanol fathau o deraria a’r amrywiaeth o blanhigion y gallwch eu defnyddio; gan gynnwys trofannol a suddlon.

Dewch â jariau eich hun i greu teraria mewn amrywiaeth o feintiau i fynd adref.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 2-4yp. £20 (£18 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Cynllunio’ch Gardd Lysiau

Dydd Gwener Hydref 25ain

Ymunwch â Hyfforddwr Garddwriaeth Tyfu’r Dyfodol, Ben, i ddysgu sut i drawsnewid darn o dir heb ei dorri i ardd lysiau.

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys sesiynau ymarferol a theori a bydd yn egluro cynlluniau dylunio a mesur, adeiladu a phlannu.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

 

Cadw Gwenyn Theori 5-Wythnos: Tymor y Gaeaf

Sesiynau Diwrnod: Dydd Mawrth Hydref 29ain, Tachwedd 5ed, 12fed, 19eg & 26ain – 11yb-1.30yp
Sesiynau Gyda’r Nos: Dydd Mercher Hydref 30ain, Tachwedd 6ed, 13eg, 20fed & 27ain

Ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau & Gwenynwraig prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gwrs cadw gwenyn ymarferol 5 wythnos, gyda sesiynau diwrnod a gyda’r nos ar gael.

Pum sesiwn dosbarth wythnosol ar sut i gadw gwenyn trwy gydol y flwyddyn.

P’un ai ydych chi’n ddarpar wenynwr neu’n un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch gwybodaeth o dymor i dymor a’ch hyder wrth gynnal archwiliad cychod gwenyn eich hun.

Cwrs yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Rhaid archebu ymlaen llaw.  £150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd).  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

‘Arty Cooks’

Mae Tyfu’r Dyfodol yn hapus iawn i weithio mewn partneriaeth ag ‘Arty Cooks’ a Chwrt Insole i ddarparu hyfforddiant coginio sylfaenol hwyliog i blant.  Mae dosbarthiadau Arty Cooks yn helpu plant i ddysgu sut i wneud ystod o brydau melys a sawrus o’r dechrau, gan ddefnyddio cynhwysion ffres o ansawdd da.

Cacen Pwmpen – Dydd Gwener Tachwedd 1af
10yb, 11.30yb, 1yp & 2.30yp

‘Cacen Pwmpen’ yw’r sesiwn cyntaf mewn cyfres o gyrsiau coginio unigol a gynhelir yn y Cwrt Insole prydferth yn Llandaff, Caerdydd, sy’n addas ar gyfer plant cyn oed ysgol rhwng 2-5 oed.

Byddwn yn dechrau’r sesiwn gan edrych ar bwmpenni gwych, yna bydd eich plentyn yn cael ei thywys trwy wneud ei gacen bwmpen ei hun, ynghyd â haen uchaf o hufen caws.

Bydd cytew’r cacennau’n cael ei baratoi yn ystod y sesiwn ac yna’i osod mewn cynhwysydd ffoil gyda chaead i chi fynd ag ef adref a’i bobi. Byddwch yn cael cynhwysydd ar wahân ar gyfer yr eisin a’r rysáit i fynd adref sy’n cynnwys cyfarwyddiadau coginio.

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw trwy wefan Arty Cooks.

Pasteiod Caws a Llysiau – Dydd Gwener Tachwedd 22ain
10yb, 11.30yb & 1yp

‘Pasteiod Caws a Llysiau’ yw’r ail sesiwn mewn cyfres o gyrsiau coginio unigol a gynhelir yn y Cwrt Insole prydferth yn Llandaff, Caerdydd, sy’n addas ar gyfer plant cyn oed ysgol rhwng 2-5 oed.

Byddwn yn dechrau’r sesiwn gan edrych ar ein cynhwysion gan drafod ‘bwyta’r enfys’; bydd gennym gaws Cheddar Cymreig arbennig, madarch tymhorol, india-corn a thomatos. Yna, bydd eich plentyn yn cael ei dangos sut i wneud 2 pasteiod caws a llysiau bach.

Bydd y pasteiod yn cael eu paratoi yn ystod y sesiwn ac yna’n cael eu rhoi mewn blwch i fynd adref a’u pobi. Darperir blwch cludo a rysáit gyda chyfarwyddiadau coginio i fynd adref.

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw trwy wefan Arty Cooks.

Cacennau Pysgod Eog – Dydd Gwener Rhagfyr 6ed
10yb, 11.30yb & 1yp
‘Cacennau Pysgod Eog’ yw’r trydydd sesiwn mewn cyfres o gyrsiau coginio unigol a gynhelir yn yr Insole Court prydferth yn Llandaff, Caerdydd, sy’n addas ar gyfer plant cyn oed ysgol rhwng 2-5 oed.

Byddwn yn dechrau’r sesiwn gan edrych ar ein cynhwysion; bydd yna eog hyfryd, caws Cheddar a thatws Cymreig. Yna, bydd eich plentyn yn cael ei thywys trwy wneud 2 gacen bysgod eog.

Bydd y cacennau pysgod yn cael eu paratoi yn ystod y sesiwn ac yna’n cael eu gosod mewn cynhwysydd i chi fynd adref a’u pobi. Darperir blwch cludo a rysáit yn cynnwys cyfarwyddiadau coginio.

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw trwy wefan Arty Cooks.

Pasteiod Nadolig Serennog – Dydd Gwener Rhagfyr 20fed
10yb, 11.30yb & 1yp

‘Pasteiod Nadolig Serennog’ yw’r pedwerydd mewn cyfres o gyrsiau coginio unigol a gynhelir yn y Cwrt Insole prydferth yn Llandaff, Caerdydd, sy’n addas ar gyfer plant cyn oed ysgol rhwng 2-5 oed.

Gan fod y Nadolig yn agosáu, pa amser gwell i wneud swp o basteiod Nadolig serennog! Yn gyntaf, byddwn yn trafod o ble mae ein hwyau, blawd a menyn yn dod, yna bydd eich plentyn yn cael ei dangos sut i wneud 6 pastai Nadolig unigol.

Bydd y pasteiod Nadolig yn cael eu paratoi yn ystod y sesiwn a’u gosod mewn cynhwysydd i chi fynd adref a’u pobi. Darperir blwch cludo a rysáit gyda chyfarwyddiadau coginio.

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw trwy wefan Arty Cooks.